Publikation

Afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet - Delanalyse 1: Udviklingen i afgifts- og tilskudsgrundlag

Delanalyse 1 har haft til formål at kortlægge udviklingen i afgifts- og tilskudsgrundlaget. Endvidere er det overordnet beskrevet, hvordan man, under hensynstagen til en række krav til reguleringen, kan konstruere et så samfundsøkonomisk optimalt afgifts- og tilskudssystem som muligt.

Download
pdf (2,1 MB)

Delanalyse 1 konkluderer overordnet, at en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig anvendelse af afgifter og tilskud skal bygge på fire generelle principper. 

1) Finansiering af offentlige udgifter
Energiafgifter og tilskud er med til at finansiere de offentlige udgifter. Afgifter, der er pålagt eksempelvis virksomheders energiforbrug, har både negative konsekvenser for arbejdsudbuddet, for forbrugssammensætningen hos borgeren og for valget af produktionsinput i virksomhederne. Indkomstskatter med samme fordelingsvirkning er imidlertid bedre til at tilvejebringe provenu end energiafgifter.

2) Enkel administration
Energiafgifter og tilskud skal indrettes på en måde, som bedst muligt tager højde for de administrative byrder, som eventuelle tiltag medfører. 

3) Internationale forpligtigelser og nationale målsætninger 
Energipolitikken skal leve op til de klima- og miljømålsætninger, som Danmark har vedtaget nationalt og internationalt. Analysen peger blandt andet på, at det som udgangspunkt er mest omkostningseffektivt med én afgiftssats eller skyggepris på alle CO2-udledninger og alt energiforbrug samt én tilskudssats på alt vedvarende energi. Dette undersøges imidlertid nærmere i delanalyse 4, som offentliggøres snarest efter færdiggørelsen.

4) Forureneren betaler 
Udgangspunktet bør være, at forureneren betaler, således at afgifterne svarer til forureningsomkostningerne. 

Det danske afgifts- og tilskudssystem skal indrettes på den mest effektive måde og med færrest mulige omkostninger med henblik på at opfylde de fire generelle principper. Samtidig skal der foretages en afvejning af virkningen af forskellige afgifter og tilskud på de fire hensyn, når der opstår konflikt mellem dem.

NB: Analysen er i december 2018 redigeret færdig.