Skatteministeriet
22. maj 2013

Vest-sag ændrer skattepraksis

Personbeskatning Skatteministeriet har i samråd med Kammeradvokaten besluttet ikke at indbringe Landsskatterettens kendelse om, at Camilla Vest ikke var skattepligtig i Danmark, til domstolene. Dermed er der tale om en mere lempelig praksis end hidtil. Sagen er ikke – som det gengives i flere medier – en direkte konsekvens af Stephen Kinnocks skattesag.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Vest-sag ændrer skattepraksis

Skatteministeriet har i dag offentliggjort en kommentar til Østre Landsrets dom i straffesagen SKM2012.732.Ø og Landsskatterettens kendelse af 19. februar 2013 i skattesagen. I dommen fastslog Østre Landsret bl.a., at Camilla Vest ikke var fuldt skattepligtig her til landet i indkomstårene 2001-2003, selv om hun efter erhvervelse af en bolig her havde udført visse erhvervsmæssige opgaver i Danmark. Landsskatteretten vurderede tilsvarende, at hun ikke var fuldt skattepligtig.

Camilla Vests skattesag er i medierne blevet koblet med Stephen Kinnocks skattesag. I de to sager var der imidlertid både forskel på arbejdsmønstret og personernes ophold i øvrigt.

Som det fremgår af Skatteministeriets domskommentar, var afgørelsen i Stephen Kinnocks skattesag i overensstemmelse med praksis og ikke udtryk for en lempelse af hidtidig praksis. Derfor blev der heller ikke udsendt en særlig meddelelse herom - eller genoptaget sager, som det nu vil ske i forbindelse med praksisændringen som konsekvens af Camilla Vests skattesag.

I Camilla Vests skattesag er der tale om, at hendes aktiviteter her i landet havde et sådant omfang og varighed (dagslange fotosessioner), at det vurderes, at Landsskatterettens kendelse, der i forlængelse af Østre Landsrets dom i straffesagen fritager hende for skattepligt, er mere lempelig end hidtidig praksis. Det er således Camilla Vests skattesag, der ændrer praksis fremadrettet - og altså ikke Stephen Kinnocks skattesag, uanset at Østre Landsret nævner denne sag i sin dom.

Skatteministeriets beslutning om ikke at indbringe kendelsen for domstolene medfører, at der vil skulle ske genoptagelse af afgørelser, hvor personer under lignende omstændigheder som dem, der forelå i sagen vedrørende den pågældende person, er blevet anset for skattepligtige her til landet i medfør af kildeskattelovens § 7, stk. 1.

SKAT udsender snarest muligt et nyt styresignal, som vil danne grundlag for en justering af SKATs Juridiske Vejledning, der beskriver praksis på skatteområdet.