Skatteministeriet
26. februar 2013

Erklæring fra regeringen og bevillingshaverne

Kulbrinteskat Regeringen igangsatte i februar 2012 et Eftersyn af vilkårene for kulbrinteindvinding, der er blevet gennemført af et tværministerielt udvalg med inddragelse af eksterne eksperter. Eftersynet er nu afsluttet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Erklæring fra regeringen og bevillingshaverne

Olien og naturgassen i Nordsøen er en værdifuld ressource for det danske samfund. Det er centralt for regeringen, at disse ressourcer udnyttes hensigtsmæssigt, og at der er en rimelig fordeling af værdien mellem samfundet og de selskaber, der på kommercielt grundlag påtager sig de risici, som er forbundet med efterforskning efter og produktion af olie og naturgas.

Regeringen igangsatte i februar 2012 et Eftersyn af vilkårene for kulbrinteindvinding, der er blevet gennemført af et tværministerielt udvalg med inddragelse af eksterne eksperter. Eftersynet er nu afsluttet.

Regeringen vil, som led i Vækstplan DK, søge at nedsætte selskabsskattesatsen fra 25 pct. til 22 pct. I den forbindelse er regeringen og Bevillingshaverne (på vegne af DUC Partnerne) enige om følgende vedrørende indvinding af olie og gas fra Nordsøen på grundlag af Eneretsbevillingen:

"Nordsøaftalen af 29. september 2003 med tillæg af 18. oktober 2004 har sikret en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne i Nordsøen. Aftalen har sikret en stigning i statens indtægter og et robust provenu. Statens andel af overskuddet fra DUC's aktiviteter i Nordsøen er som følge af aftalen steget fra ca. 40 pct. til over 60 pct. Regeringen anser på den baggrund de aftalte økonomiske rammevilkår i Nordsøaftalen for at være balancerede og holdbare.

Bevillingshaverne og de øvrige DUC-selskaber giver afkald på kompensation efter kompensationsaftalen for nedsættelsen af selskabsskattesatsen fra 25 pct. til 22 pct., selvom regeringens påtænkte nedsættelse af selskabsskattesatsen for erhvervslivet til 22 pct. ikke vil omfatte overskud ved indvinding af olie og gas. Kompensationsaftalen - som er en del af Nordsøaftalen - forbliver uændret gyldig. Afkaldet er givet på det vilkår, at hvis selskabsskattesatsen for erhvervslivet på ny sættes op fra 22 pct., skal der ske en tilsvarende nedsættelse af beskatningen for Bevillingshaverne og de øvrige DUC-selskaber af overskuddet ved indvinding af olie og gas, således at forhøjelsen neutraliseres. Sker neutralisering ikke, har Bevillingshaverne og de øvrige DUC-selskaber fremadrettet bevaret retten til kompensation efter kompensationsaftalen, for så vidt angår den del af forhøjelsen af selskabsskatten, som ikke modsvares af en nedsættelse af den øvrige beskatning af overskuddet ved indvinding af olie og gas. Generelle og ikke-diskriminerende forhøjelser af selskabsskattesatsen ud over 25 pct. vil ikke i sig selv udløse kompensation. Yderligere nedsættelser af selskabsskattesatsen for erhvervslivet til under 22 pct., der ikke omfatter overskud ved indvinding af olie og gas, vil give krav på kompensation efter kompensationsaftalens regler.

Regeringen vil i samarbejde med branchen arbejde på, at der laves en langsigtet strategi for på kommercielt grundlag at gennemføre en optimering af indvindingen af olie og gas fra felterne i Nordsøen. Som en integreret del af en langsigtet strategi for at forøge indvinding og indtjening fra den danske del af Nordsøen er DUC-partnerne parate til at oprette og finansiere et nyt dansk forskningscenter, som skal samarbejde med danske og udenlandske forskningsmiljøer. Den intensiverede forsknings- og udviklingsindsats i regi af centret skal være direkte møntet på forbedret dansk produktion for at sikre og vedligeholde indkomsten til glæde for selskaberne såvel som staten, og DUC-partnerne vil ved udmålingen af finansieringsbidrag til forskningscentret tage højde for, om der konkret vil være fradrag i kulbrinteindkomsten efter de til enhver tid gældende skatteregler."

Læs faktaark om Nordsøen i forbindelse med Vækstplan DK .

Regeringen agter at offentliggøre afrapporteringen fra Eftersynet af vilkårene for kulbrinteindving. Det vil ske ved et pressemøde torsdag den 28. februar 2013. Pressen vil få nærmere besked herom.

Yderligere oplysninger:

Særlig rådgiver, Thomas Brahm, tlf. 4126 2527

Skatteministeriets Pressefunktion, tlf. 7222 2324