Gyldig fra

Skatteministeriet har tabt Coloplast-sagen ved Højesteret

Skatteministeriet har i dag den 13. november 2002 tabt den sag mod Coloplast A/S, som ministeriet sidste år indbragte for Højesteret

Sagen drejer sig om, hvorvidt Coloplast A/S er berettiget til fradrag for tab ved en medarbejderaktieordning fra 1993. Der er tale om en favørkursordning med nyudstedelse af aktier direkte til medarbejderne, og problemstillingen er derfor identisk med den, der blev afgjort i en sag vedrørende UniDanmark ved Østre Landsret i 1998. Skatteministeriet vandt UniDanmark-sagen, men tabte Coloplast-sagen. Østre Landsret fandt således ved dom af 27. april 2001, at Coloplast A/S kunne fradrage tabet i forbindelse med udstedelsen af medarbejderaktier som en driftsomkostning, jf. statsskattelovens § 6 a.

Skatteministeriet besluttede at anke Coloplast-dommen til Højesteret. Begrundelsen for at anke var primært, at der forelå to modstridende landsretsdomme. Ministeriet vurderede, at man med en vis ret kunne blive kritiseret for ikke at lade Højesteret afgøre, hvilken af de to indbyrdes uforenelige domme fra Østre Landsret, der var udtryk for gældende ret.

Højesteret har i dag stadfæstet Østre Landsret dom i Coloplast-sagen og har således fastslået, at Coloplast er berettiget til fradrag.

Højesteret finder, at selskabet er det retssubjekt, der blev forpligtet over for medarbejderne ved ordningen, og som led det tab, der opstod ved, at aktierne blev erhvervet af medarbejderne til favørkurs.

Ved en ændring af ligningslovens § 7 A i 2000 er der indført lovhjemmel for fradrag i den omtvistede situation. Højesterets dom vedrørende Coloplast A/S har derfor ikke betydning for afklaring af den fremtidige retstilstand på området, men alene for de potentielle tilbagebetalingskrav, der vil kunne rejses af selskaber, der har udstedt medarbejderaktier til favørkurs.

 

Yderligere oplysninger: Kontorchef Lise Bo Nielsen 33 92 48 40