Gyldig fra

Skatteminister vil drøfte styrket momsindsats med aftalekreds

SKATs administration og kontrol med udbetaling af de såkaldte negative momstilsvar får i dag kritik af Rigsrevisionen. Skatteministeren drøfter allerede fredag ny handleplan om styrket momsindsats med partierne bag ”Et nyt skattevæsen”

Illustrationsfoto

Rigsrevisionen har i dag offentliggjort en beretning, som kritiserer SKATs administration og kontrol med udbetalingen af de såkaldte negative momstilsvar i perioden 2009 til 2015.

Rigsrevisionen kritiserer særligt den måde, som SKAT tilrettelægger og gennemfører sin kontrol med negative momstilsvar på. Rigsrevisionen peger således på, at SKAT med fordel kan styrke kontrollen, sådan at risikoen for fejludbetalinger minimeres.

Samtidig har SKAT, ifølge Rigsrevisionen, siden 2013 uden hjemmel behandlet en række momskorrektioner forkert. Det skyldes en it-teknisk systemfejl og blev stoppet i november 2016. Der er ikke noget, som indikerer, at SKATs praksis er blevet udnyttet til systematisk svindel. Størstedelen af de 722 mio. kr., der er tale om, er enten ikke blevet udbetalt eller er blevet indbetalt igen efterfølgende. Alene 54 virksomheder er således kommet i restance som følge af de uhjemlede udbetalinger. Det samlede restancebeløb udgør 1,6 mio. kr. Der er dermed ikke tegn på, at systemfejlen skulle have ført til betydelige tab for statskassen. 

Læs faktaark om den tekniske systemfejl

Skatteminister Karsten Lauritzen, som allerede i februar satte gang i et eftersyn af hele momsområdet, tager Rigsrevisionens kritik meget alvorligt. Han er enig i, at indsatsen på en række områder kan og skal forbedres.

Der er imidlertid ikke noget, som tyder på en omfattende eller systematisk svindelsag på momsområdet – som det var tilfældet med refusion af udbytteskat – eller, at udbetalingerne på området er steget voldsomt, uden at det kan forklares. Stigningen i de negative momstilsvar fra 2009 til 2015 på ca. 90 mia. kr. modsvares således af en stigning i den positive moms på ca. 110 mia. kr., ligesom en væsentlig del af stigningen i det negative momstilsvar kan forklares af den stigende anvendelse af den såkaldte eksportmomsordning. Ved at tage højde for momstilsvaret for eksportvirksomheder, som er steget godt 80 mia. kr. i perioden, er stigningen i de negative momstilsvar således relativt begrænset.

Samtidig ligger Danmark, Ifølge EU-Kommissionen, pænt placeret, når det handler om at sikre korrekt afregning af moms.

”Rigsrevisionen har en række kritikpunkter, hvor der er brug for at styrke indsatsen. Det tager vi naturligvis alvorligt og arbejder videre med det samme, ligesom vi skal gå benhårdt efter dem, som bevidst snyder med momsafregningen. Samtidig er det hævet over enhver tvivl, at der skal være hjemmel i lovgivningen til de ting, som SKAT foretager sig. Omvendt er der ikke noget, som tyder på – hvad nogen jo ellers havde frygtet – at enkeltpersoner eller enkelte firmaer svindler statskassen for kæmpe milliardbeløb, som vi så det i udbytteskandalen”, siger Karsten Lauritzen. 

Læs faktaark om udviklingen i momsindtægterne

Rigsrevisionens beretning, som har haft et afgrænset fokus på kontrollen af negative momstilsvar, kommer efter, at Skatteministeriet Koncernrevisions afsluttede sit eftersyn af hele momsområdet i slutningen af november.

Som opfølgning på både Koncernrevisions og Rigsrevisionens undersøgelser har skatteministeren indkaldt aftalekredsen bag ’Et nyt skattevæsen’ til en drøftelse af, hvordan momsområdet kan styrkes. Det sker allerede fredag i denne uge, hvor skatteministeren præsenterer en handleplan med en række konkrete initiativer, som skal styrke momsindsatsen.

”Momsområdet bidrager med en femtedel af statens indtægter og er på den måde et af hovedområderne i det danske skattevæsen. Med anbefalingerne fra Skatteministeriets Koncernrevision og Rigsrevisionen har vi et ordentligt grundlag at stå på i forhold til at drøfte, hvordan vi styrker momsområdet. Derfor kommer jeg allerede fredag til at præsentere partierne for en række konkrete tiltag, så vi med det samme kan få styrket indsatsen”, siger skatteministeren.