Gyldig fra

Regeringen klar med handlingsplan for SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterer i dag regeringens handlingsplan ’SKAT ud af krisen’. Planen, som har opbakning fra et bredt flertal af Folketingets partier, adresserer både SKATs aktuelle problemer og tegner samtidig linjerne op for fremtidens skattevæsen.

Christiansborg

SKAT står efter mange års forandringer over for en række grundlæggende udfordringer og har samtidig været ramt af en række alvorlige enkeltsager – senest svindelsagen om refusion af udbytteskat til udenlandske investorer og det fejlbehæftede it-system EFI. Sager, som svækker tilliden til skatteforvaltningen og SKAT.

Det er baggrunden for, at regeringen har ønsket en samlet handlingsplan for SKAT, som både adresserer de aktuelle problemer på udbytte- og inddrivelsesområdet og samtidig giver en række svar på, hvordan SKAT kan styrkes i forhold til at håndtere udfordringerne på længere sigt.

Regeringen vil bl.a. tilføre flere ressourcer til SKAT end hidtil planlagt for at løse de akutte problemer og skabe bedre rammer for SKATs arbejde fremadrettet. Derfor suspenderes det planlagte rammefald fra 2015 til 2016, og der tilføres 350 nye årsværk på inddrivelsesområdet samt 50 årsværk til at styrke udbetaling og kontrol på udbytteområdet.

SKATs udfordringer løses imidlertid ikke blot ved at tilføre ressourcer. Det afgørende er, at ressourcerne anvendes rigtigt, og at SKAT tilføres de rigtige kompetencer. Derfor skal SKAT i samarbejde med et nyt eksternt Advisory Board udarbejde en ny rekrutteringsstrategi.

Samtidig undersøges alle områder i SKAT de kommende år gennem tilbundsgående analyser for at sikre, at SKAT løser sine opgaver tilfredsstillende, ligesom der oprettes en ny Styrings- og Analyseafdeling i SKAT. Desuden får SKAT en nyoprettet enhed for Revision og Opfølgning, som skal sikre, at der følges op på revisionsrapporter fra Skatteministeriets Interne Revision og Rigsrevisionen.

For at undgå de fejl, som opstod under udviklingen af for eksempel EFI, skal der udarbejdes en ny it-strategi i SKAT, og it-området reorganiseres. Samtidig vil et nyt it-board med eksterne it-eksperter fremover skulle rådgive SKAT om it.

 

Problemerne på udbytteområdet og nedlukning af EFI

Som følge af de akutte problemer på udbytteområdet og den gradvise nedlukning af EFI har SKATs direktør d. 24. september 2015 tjenestefritaget en række ledere med henblik på at vurdere deres ansvar i de nævnte sager.

På inddrivelsesområdet tages derudover følgende initiativer: 

  • SKAT tilføres flere ressourcer for på kort sigt at kunne løfte inddrivelsesopgaven manuelt. Det digitale inddrivelsessystem, EFI, lukkes gradvist og kontrolleret, og i stedet oprettes SKATs Midlertidige Inddrivelse (SMI).
  • Samtidig oprettes programenheden – ImplementeringsCenter for Inddrivelse (ICI) – i Skatteministeriet. Centeret skal i et tæt samarbejde med bl.a. SKAT og eksterne eksperter udvikle et helt nyt inddrivelsessystem, som skal være klar i 2019. Enheden skal udarbejde forslag til at forenkle inddrivelseslovgivningen, så den bliver lettere at administrere. Desuden udarbejdes forslag til ny lovgivning, som standser forældelse af fordringer under inddrivelse i tre år. Endelig skal der gennemføres lovgivning, der muliggør afskrivning i videre omfang, idet det vurderes, at der vil skulle afskrives et større antal restancer med en samlet kursværdi på et anseeligt milliardbeløb.
  • Det skal endvidere afdækkes og afgrænses, i hvilket omfang der skal ske genoptagelse, om SKAT kan udsøge de skyldnere, der har været udsat for uretmæssig inddrivelse, og i hvilket omfang der kan ske modregning i forbindelse med genoptagelse.

På baggrund af sagen om svindel med udbytterefusioner samt Skatteministeriets Interne Revisions undersøgelse af udbytteområdet tages desuden følgende initiativer: 

  • Alle udbetalinger vedrørende refusion af udbytteskat samles i en ny afdeling i SKAT Kundeservice, som styrkes med i alt 30 nye årsværk. Afdelingen skal både behandle nye anmodninger samt de eksisterende anmodninger, som blev sat i bero i forbindelse med anmeldelsen til SØIK.
  • Der oprettes en ny særlig task force med fokus på kontrol af udbytteskat, ligesom der nedsættes en tværfaglig og tværministeriel arbejdsgruppe på udbytteområdet, som skal se på, om lovgivningen på området er tilstrækkelig. Den nye task force skal også undersøge pengeinstitutternes ageren på området, idet der er tegnet et billede af, at nogle pengeinstitutter tilsyneladende ikke har fortolket skattereglerne om aktieudlån korrekt.
  • Desuden vil en ny overvågnings- og analyseenhed fremover overvåge alle typer af udbetalinger i SKAT, ligesom der etableres en ny Antisvindel-enhed målrettet international svindel og kriminalitet på skatteområdet.

 

Skatteminister Karsten Lauritzen udtaler:

Generelt om SKAT

”Der er ingen tvivl om, at SKAT står i en meget alvorlig situation. Det er der ingen grund til at lægge skjul på. Selve tilliden til det danske skattesystem er på spil. Skattesystemet er en af grundpillerne i vores samfund, og vi kan ikke leve med – jeg kan som skatteminister ikke leve med – at der er usikkerhed om en så afgørende institution i vores samfund.”

 ”Ansvaret for, at vi står, hvor vi står, deles af skiftende regeringer. Derfor har vi også et fælles politisk ansvar for at begrave stridsøksen om SKATs organisation og i stedet blive enige om nogle fælles rammer, der kan få SKAT tilbage på sporet. Derfor er jeg også glad for, at et bredt flertal blandt Folketingets partier bakker op om det mål.”

”SKAT står over for nogle meget svære og grundlæggende udfordringer, og jeg må ærligt sige, at de ikke forsvinder efter i dag. Dette er ikke en plan, som med et fingerknips løser alle problemer. Hvis man kunne det, havde nogle af de tidligere skatteministre jo sikkert gjort det.”

”Det er altafgørende, at SKAT har de rette kompetencer til at løse de opgaverne. I lyset af de udfordringer, som SKAT står over for, mener vi i regeringen, at der er behov for at tilføre SKAT yderligere ressourcer i de kommende år. Derfor tilfører vi 350 ekstra medarbejdere til inddrivelsesområdet. Og vi afsætter 50 nye ekstra medarbejdere til udbytteområdet.”

”SKATs it-systemer er så forældede, så komplekse og så dårligt dokumenterede, at SKAT over de næste 15-20 år står foran at skulle udskifte størstedelen af sine 200 it-systemer. Vi skal simpelthen give SKAT en ny digital dna. Og dermed tager vi de første skridt til at bygge et helt nyt skattevæsen.”

Udbyttesvindel

”Jeg bad for godt 4 uger siden Skatteministeriets Interne Revision om at gå ind i sagen om udbyttesvindel. I deres rapport, som vi fremlægger i dag, står det klart, at noget har været helt galt. Det er en meget hård kritik, som der bliver afdækket. Der er sket nogle alvorlige svigt i de direktørområder i SKAT, som har stået for udbytter.”

”SKATs direktør Jesper Rønnow har orienteret mig om, at han på den baggrund tager skridt til at drage en række personalemæssige konsekvenser. I lyset af undersøgelsen fra Intern Revision må jeg sige, at det er en klog beslutning.”

EFI

”Jeg overdriver jo ikke ved at sige, at EFI har været et smertensbarn gennem rigtig mange år. Det er desværre svært at komme i tanke om et it-projekt, der er slået mere fejl. Og med den viden, vi har i dag, skulle systemet aldrig have været sat i drift.”

”EFI-systemet er så fejlbehæftet og ineffektivt, at der overordnet set ikke er anden mulighed end at lukke det ned. Det har regeringen derfor bedt om opbakning til i Folketingets finansudvalg.

”Undersøgelserne omkring EFI blotlægger nogle meget alvorlige svigt i dele af SKAT. Grundlæggende kan man sige, at visse ledere tæt på systemet gav et indtryk af, at EFI var køreklart, selv om det reelt ikke var tilfældet. Det er naturligvis meget alvorligt. SKATs direktør har orienteret mig om, at der i denne sag også er draget en række personalemæssige konsekvenser.”

Regeringens handleplan: ’SKAT ud af krisen’ – et oplæg til politisk samling

Aftaletekst om fælles forståelse om at skabe bedre rammer for SKATs opgavevaretagelse

Dokumentation vedr. EFI

Dokumentation vedr. udbyttesvindel: