Gyldig fra

Redegørelse medfører omstruktureringer i SKAT

Skatteminister Holger K. Nielsen har onsdag d. 26. juni 2013 modtaget den redegørelse fra SKAT, han bad om i starten af april måned. Redegørelsen konkluderer, at der er behov for at styrke retssikkerheden i SKATs projekter, og at det vil kræve et stærkt ledelsesmæssigt fokus at adressere problemstillingerne.

Redegørelsen er oversendt til Folketingets Skatteudvalg.

Baggrunden for redegørelsen var medieomtalen af en række kontrolsager. På den baggrund bestilte skatteministeren en redegørelse for de retningslinjer, SKAT følger ved kontrolsager - hvordan disse tilgodeser den enkeltes retssikkerhed samt en vurdering af, om retningslinjerne har været i fulgt i de sager, medierne refererede.

SKATs direktør bad Borger- og retssikkerhedschefen foretage denne vurdering. SKATs redegørelse til skatteministeren bygger på Borger- og retssikkerhedschefens undersøgelse og konklusioner.

Redegørelsen konkluderer, at der er behov for at styrke retssikkerheden i SKATs projekter, og at det vil kræve et stærkt ledelsesmæssigt fokus at adressere problemstillingerne.

Samtidig kommer Borger- og retssikkerhedschefen med flere alvorlige kritikpunkter i forhold til SKATs sagsbehandling, herunder sagsbehandlingen i afdelingen for Økonomisk Kriminalitet, indhentning af oplysninger fra tredjemand, indgåelse af aftaler, foretagelse af arrest, fremsendelse af fortrolige oplysninger pr. mail samt journalisering og sagsbehandlingstider.

På den baggrund anbefaler Borger- og retssikkerhedschefen, at der iværksættes tiltag, der understøtter en ledelsesmæssig fokusering i SKAT og opfordrer samtidig til at iværksætte tiltag, som kan styrke retssikkerheden i håndteringen af kontrolsager.

SKATs direktion beklager de kritisable forhold og vil tage skridt til at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen, så lignende situationer undgås fremover. Direktionen har derfor iværksat en række tiltag for at styrke retssikkerheden i SKATs håndtering af kontrolsager.

Tiltagene skal ses som en direkte konsekvens af den gennemførte undersøgelse og den kritik, som Borger- og retssikkerhedschefen har rejst.

Tiltagene betyder bl.a.:

  • at SKATs organisation ændres, herunder at afdelingen for Økonomisk Kriminalitet nedlægges, og at der i stedet oprettes en ny specialafdeling kaldet "SKATs særlige kontrolafdeling".
  • at SKAT styrker retningslinjerne for indsatsprojekter, herunder at der formuleres nye kontrol- og revisionsmanualer, at retssikkerhedsmæssige problemstillinger skrives ind i alle indsatsdrejebøger, og at der indføres en årlig "gennemsigtighedsrapport".
  • at SKATs personalejuridiske kontor i samarbejde med Kammeradvokaten foretager en afdækning af, om der er grundlag for at iværksætte disciplinære sanktioner. Samtidig skærper direktøren for SKAT det ledelsesmæssige ansvar for at sikre ordentlighed og korrekthed i sagsbehandlingen. SKAT justerer desuden sit adfærdskodeks for ansatte i SKAT.
  • at samtlige afdelinger i SKAT skal udarbejde nedskrevne retningslinjer med særlig fokus på borgernes og virksomhedernes retssikkerhed, en ordentlig og korrekt kommunikation samt en klar intern ansvarsfordeling. Samtidig øges fokus på retssikkerhed i SKATs leder- og medarbejderudvikling.

Skatteminister Holger K. Nielsen udtaler:

"Sagerne, der har været omtalt i medierne, har været alvorlige. Jeg har gjort det fuldstændig klart, at jeg forventede, at man ville påtage sig det fornødne ansvar og få ryddet op, hvis der var behov for det. Det er netop det, SKATs direktion nu gør, og det vil jeg gerne understrege, at jeg er meget tilfreds med. Som en direkte konsekvens af den gennemførte undersøgelse og den kritik, som Borger- og retssikkerhedschefen rejser, har SKATs direktion iværksat en række fornuftige, men nødvendige tiltag."

Direktør i SKAT Jesper Rønnow Simonsen udtaler:

"Borger- og retssikkerhedschefen har i sine konklusioner fremført flere kritikpunkter i forhold til SKATs sagsbehandling, og det kan jeg selvfølgelig ikke være tilfreds med. Jeg beklager de kritisable forhold og vil tage skridt til at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen, så lignende situationer kan undgås fremover. På baggrund af undersøgelsen og den rejste kritik har jeg sammen med direktionen i SKAT taget en række tiltag for at styrke retssikkerheden i håndteringen af kontrolsager."

Skatteministeren har bedt SKAT om en skriftlig opfølgning på redegørelsen og de tiltag, SKATs direktion har taget som konsekvens af redegørelsen. Tiltag, som iværksættes og implementeres i efteråret 2013, skal afrapporteres til skatteministeren 1. januar 2014, mens tiltag, der sættes i værk og implementeres i vinteren 2013/2014, afrapporteres til skatteministeren 1. juni 2014.

Faktaark om SKATs redegørelse
SKATs redegørelse om kontrolsager inkl. bilag