Gyldig fra

Ny model giver mere retvisende billede af danskernes gæld til det offentlige

Danskerne skylder samlet set omkring 98 mia. kr. til det offentlige. Ifølge ny model udviklet af revisions- og rådgivningshuset PwC er danskernes gæld til det offentlige reelt i omegnen af 20 mia. kr. værd. Beløbet er knap 13 mia. kr. lavere, end SKAT hidtil har opgjort. Opgørelsen betyder ikke, at skyldnere får nedskrevet deres gæld.

Illustrationsfoto

Både Rigsrevisionen og EU har efterspurgt et mere retvisende billede af, hvor meget danskernes gæld til det offentlige reelt er værd. Et sådant billede giver en ny model udviklet af den uafhængige revisions- og rådgivningsvirksomhed PwC for Skatteministeriet.

Den nye opgørelsesmodel følger anerkendte internationale standarder og tager udgangspunkt i PwC’s erfaringer med udvikling af lignende modeller for en lang række banker, realkreditinstitutter og finansielle institutioner i Europa.

I dag opgør SKAT danskernes samlede gæld til det offentlige ved at lægge beløbene på de gældsposter, der ikke er betalt eller afskrevet, sammen. Den seneste opgørelse viser, at danskerne har en samlet gæld til det offentlige på 98,1 mia. kr. Opgørelsen har kunnet give det indtryk, at den samlede gæld også er 98,1 mia. kr. værd, hvilket aldrig har været tilfældet.

Det skyldes først og fremmest, at størstedelen af gælden ikke kan inddrives, fordi flere borgere og virksomheder ikke er i stand til at betale. Den reelle værdi af gælden er således langt mindre.

SKAT har hidtil opgjort den samlede gæld ved en mere grovmasket metode, hvor gælden er blevet opdelt i to kategorier – ’inddrivelig’ og ’ikke-inddrivelig’. I den seneste restanceredegørelse blev omkring 32,6 mia. kr. kategoriseret som ’inddrivelige’.  Det beløb afspejler imidlertid ikke den offentlige gælds reelle værdi.

I den nye model, som PwC har udviklet for Skatteministeriet, er værdien af danskernes gæld til det offentlige – den såkaldte kursværdi – opgjort til i omegnen af 20 mia. kr. Kursværdien vil variere over tid i takt med, at skyldnernes betalingsevne ændrer sig, hvis skyldneren fx får et arbejde. Samtidig vil modellen løbende blive forbedret og præciseret, så den kan anvendes i både statsregnskabet og nationalregnskabet.

Både Skatteministeriet og PwC vurderer, at den nye opgørelsesmetode giver et væsentligt mere retvisende billede af værdien af danskernes gæld, fordi modellen i højere grad tager højde for den enkelte borger eller virksomheds reelle betalingsevne.

Modellen har alene til formål, at danne grundlag for opgørelsen af værdien af danskernes gæld til det offentlige. Dermed er den nye kursværdi ikke udtryk for, at staten afskriver et stort milliardbeløb eller at skyldnerne får nedskrevet deres gæld af den grund.

”Jeg er godt tilfreds med, at vi nu får et mere retvisende og præcist billede af, hvad gælden til det offentlige reelt er værd. De tidligere opgørelser har desværre givet anledning til misforståelser. Det har betydet, at opgørelserne i stats- og nationalregnskabet ikke har været gode nok, det har både EU og Rigsrevisionen påpeget. Det kan vi nu få rettet op på. Samtidig er det vigtigt at slå fast, at selvom vi kommer til at opgøre værdien af gælden på en ny måde i statens regnskaber, så skylder borgere og virksomheder stadig det samme”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Læs mere om den nye model for værdiansættelse af gælden til det offentlige her.

Læs mere i faktaark om modellen her.