Gyldig fra

Ny aftale om elbiler

Regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har i dag indgået en aftale om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brintbiler. Aftalen betyder, at elbiler vil få en mere lempelig overgang til fuld registreringsafgift og være fuldt omfattet i 2020.

Illustrationsfoto

Elbiler skal i 2020 være fuldt omfattet af registreringsafgiften. Det er konsekvensen af den aftale, som Regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i dag har indgået. Dermed får elbilerne en mere lempelig overgang til fuld registreringsafgift, end det ellers ville have været tilfældet. Det skal sikre fortsat udbredelse af elbiler i Danmark.

"Jeg glæder mig over, at det er lykkedes regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget at skabe ro om rammevilkårene for elbiler fremadrettet. Det er sket i 11. time, men vi har fundet en god løsning, der balancerer hensynet til fortsat udbredelse af elbiler i Danmark, hensynet til statskassen, samt hensynet til ret og rimelighed på bilmarkedet," siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Der er tegn på, at elbiler står over for et mindre gennembrud i Danmark. Derfor er der i længden ikke behov for samme lempelige vilkår som hidtil. Uden dagens aftale vil el- og brintbiler imidlertid blive omfattet af fuld registreringsafgift allerede den 1. januar 2016. Det vil medføre kraftige prisstigninger på bilerne, som kan sætte markedet for disse biler helt i stå.

Partierne er derfor blevet enige om at sikre elbiler en mere gradvis overgang til de almindelige afgifter for elbiler. Der vil ske en gradvis indpasning over 5 år startende fra 1. januar 2016 med et årligt loft over afgiftsrabatten på 0,8 mio. kr. Dermed vil elbilerne være fuldt indfasede i registreringsafgiften i 2020.

For at understøtte en fortsat udbredelse af elbiler ydes et bundfradrag i registreringsafgiften på op til 10.000 kr. i 2016 og 2017 pr. elbil.

Brændselscellebiler, herunder brintbiler, er endnu ikke en særligt moden teknologi. Derfor fastholdes afgiftsfritagelsen for brintbiler indtil 1. januar 2019 og udvides til at gælde alle typer brændselsceller. Derefter indpasses alle brændselscellebiler gradvist i de almindelige bilafgifter.

"Elbiler er i lang tid blevet stillet markant bedre end andre biler ved at være helt fritaget for registreringsafgift. Mange almindelige danskere har imidlertid svært ved at forstå, hvorfor de skal betale fuld registreringsafgift for deres almindelige biler, mens de, der har råd til dyre elbiler, helt har sluppet. Derfor har vi skullet finde en løsning, der skaber lige vilkår på området, men på samme tid sikrer fortsat udbredelse af elbiler. Det har vi i dag, og det er jeg meget tilfreds med," siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Finansieringen sker ved en afskaffelse af en særregel for beregning af registreringsafgiften for brugte biler under 1 år. Særreglen indebærer en begunstigelse ved registrering af de såkaldte valutaudlejningsbiler. Desuden reduceres fradraget for radio i registreringsafgiften med 40 pct. Der er tale om et forældet fradrag, der gives for udstyr, som i dag er standard i alle nye biler. Det sikrer fuld finansiering i 2016.

Elbiler, hvor der er underskrevet bindende købsaftale senest den 8. okt. 2015, og som indregistreres senest den 1. juli 2016, vil være fritaget for registreringsafgift efter de hidtidige regler.

Aftalen kan læses her

Jesper Petersen 61 62 47 66

Dennis Flydtkjær 61 62 51 56

Martin Lidegaard 33 37 47 16