Gyldig fra

Tegn på hamstring af nummerplader til dyre elbiler

En såkaldt ”early warning” fra SKAT den 6. november viser, at der er bestilt 2.500 nye nummerplader til særligt dyre elbiler. Det er langt flere end det forventede antal indregistrerede elbiler.

Illustrationsfoto

De nye regler om den ændrede afgiftsfritagelse for el- og brændselscellebiler, som skal gælde fra den 1. januar 2016, har angiveligt givet anledning til hamstring af nye nummerplader særligt til dyre elbiler.

Da regeringen (V) sammen med Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti for godt en måned siden indgik en aftale om, at elbiler gradvist indfases i registreringsafgiften over en 5-årig periode, var forventningen, at der i 2015 ville blive indregistreret 2.250 nye elbiler.

En såkaldt ”early warning” fra SKAT påpeger den 6. november, at der alene siden aftalens indgåelse er bestilt 2.500 nye sæt nummerplader primært til dyre elbiler.

”Vi må konstatere, at hamstringen har et stort omfang, som også er større end det, man med rimelighed kunne forvente, da vi i oktober indgik aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for el- og brændselscellebiler. Det kan ligne spekulation i at slippe for de afgifter, som kommer fra nytår. Det er selvfølgelig ikke i orden”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Indtil oktober i år har udviklingen i salget af elbiler ikke indikeret, at der kunne blive tale om en forøgelse af det skønnede mindreprovenu på 1 milliard kroner i 2015. Udviklingen i nye indregistrererede elbiler har ifølge de tilgængelige data været omtrent som forventet helt frem til oktober måned. 

”Jeg har i dag orienteret aftalepartierne og Folketingets Skatteudvalg om problemstillingen. Samlet er der risiko for, at hamstringen kan medføre et yderligere mindreprovenu på registreringsafgiften på op mod 1 milliard kroner. Det er mange penge på et statsbudget, der i forvejen er presset. Jeg har derfor bedt Skatteministeriet om hurtigt at undersøge mulighederne for at reducere mindreprovenuet som følge af hamstring”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

De nuværende tegn på hamstring af nummerplader til dyre elbiler skal ses i lyset af, at den nyligt indgåede aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale skaber klarhed over de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler.

Aftalen om gradvist at indfase registreringsafgift på el- og brændselscellebiler afløser de nuværende afgiftsfritagelser for el- og brintbiler, som har virket i årene 2013-2015.

Afgiftsfritagelserne var en del af ”Aftalen om en skattereform”, som blev indgået i 2012 af den forhenværende regering (S-R-SF) med et bredt flertal bestående af SRSF-regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti.