Gyldig fra

Stop for SKATs adgang til at indhente borgeres teleoplysninger

Skatteminister Karsten Lauritzen slår nu fast, at SKAT ikke vil få adgang til at indhente oplysninger fra teleselskaber om borgeres brug af mobiltelefon som led i det almindelige kontrolarbejde.

Karsten Lauritzen

Borgernes ret til et privatliv er centralt for den enkelte borgers retssikkerhed. Derfor slår skatteminister Karsten Lauritzen nu fast, at SKATs adgang til at indhente borgernes oplysninger fra teleselskaber ikke vil blive taget i brug igen som led i det almindelige kontrolarbejde. Det sker som en del af Retssikkerhedspakke I.

”For mig handler retssikkerhed også om ret og rimelighed. At der har eksisteret en praksis, hvor SKAT som led i almindelig skattekontrol har kunnet indhente personfølsomme oplysninger fra teleselskaberne om en borgers brug af sin mobiltelefon, er for mig at se et eksempel på, at SKATs beføjelser er blevet for vidtgående,” siger skatteministeren.

I løbet af sommeren 2013 var der debat i medierne om, hvorvidt SKAT handlede inden for rammerne af e-databeskyttelsesdirektivet ved at anmode teleselskaberne om at udlevere følsomme oplysninger om deres kunders brug af mobiltelefon. Usikkerheden om lovligheden af SKATs praksis førte til, at SKAT satte de verserende sager og indhentning af oplysninger fra teleselskaber i bero, mens spørgsmålet blev undersøgt.

En henvendelse til EU-Kommissionen førte til en uformel tilbagemelding på embedsmandsniveau i december 2014. Kommissionen mente umiddelbart, at det var i overensstemmelse med e-databeskyttelsesdirektivet, at SKAT kunne indhente teleoplysningerne. Det var dog samtidig Kommissionens vurdering, at den danske lovgivning (skattekontrolloven) ikke indeholdt tilstrækkelige beskyttelsesgarantier på området for den enkelte borger. Det blev på den baggrund besluttet, at sagerne og praksis fortsat skulle være stillet i bero.

Nu slår skatteministeren imidlertid fast, at SKATs adgang til at indhente oplysninger fra teleselskaberne ikke vil blive taget i brug igen som led i det almindelige kontrolarbejde.

”Jeg kan sige helt klart, at praksis ikke vil blive genoptaget under denne regering. Hvis det kræver præcisering af loven, er jeg klar til det. Indhentning af teleoplysninger skal ikke være en del af det almindelige kontrolarbejde. Den kontrol må ske på en mindre indgribende måde. Og hvis der er begrundet mistanke om skattesnyd, så må og skal SKAT overlade sagen til politiet til en strafferetlig efterforskning. Her er de nødvendige retsgarantier indbygget for den enkelte borger,” siger skatteministeren.

Regeringens samlede udspil til en modernisering af skattekontrolloven vil indgå i Retssikkerhedspakke II, som kommer i løbet af foråret.