Gyldig fra

Udsendelse af de nye ejendomsvurderinger forlænges

Dialogen med boligejerne skal styrkes, og alle it-systemer og processer skal være gennemtestet. Derfor har skatteminister Karsten Lauritzen i dag orienteret forligskredsen bag de nye ejendomsvurderinger om, at perioden for udsendelse af de nye vurderinger forlænges. 80.000 boligejere vil få tilbud om nye vejledende vurderinger i 2019.

Illustrationsfoto

Skatteministeren har i dag præsenteret partierne bag forliget om det nye ejendomsvurderingssystem for, at udsendelsen af de nye vurderinger forlænges. Allerede før sommerferien blev det besluttet, at de nye ejendomsvurderinger udsendes i etaper. Det skete blandt andet for at sikre en bedre betjening af boligejerne samt bedre mulighed for at kvalitetssikre systemet og datagrundlaget.

Med den nye plan har skatteministeren besluttet, at udsendelsesperioden samlet set bliver forlænget. Som et nyt første skridt startes dialogen med boligejerne op i foråret 2019. Her vil alle boligejerne modtage direkte information om de nye vurderinger, de nye boligskatteregler samt tilbagebetalingsordningen, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget.

I forlængelse heraf vil 80.000 boligejere som noget nyt få tilbudt en vejledende vurdering af deres ejerboliger. Formålet er bl.a. at give boligejerne mulighed for at tilkendegive, hvordan de oplever de nye vurderinger og kommunikationen omkring dem. Det kan give værdifuld feedback, som bruges til at forbedre udarbejdelsen af de 1,7 mio. juridisk bindende ejerboligvurderinger, der med den nye plan skal sendes ud fra 2020 og frem.

”Mange boligejere er måske slet ikke klar over, at de første nye vurderinger faktisk er på vej. Derfor lægger jeg stor vægt på, at vi får startet dialogen med den enkelte ejendomsejer – både for at fortælle om de nye vurderinger, der er på vej, og om de nye boligskatteregler, der træder i kraft om få år. Det er vigtigt at få afmystificeret, hvad de kommende vurderinger kommer til at betyde og forklare, at man som boligejer ikke skal blive urolig, hvis man får en højere vurdering”, siger skatteminister Karsten Lauritzen, der ser frem til at høste værdifulde erfaringer fra de titusindvis af boligejere, der forhåbentligt siger ja tak til at modtage en vejledende vurdering i 2019.  

De væsentligste dele af et solidt vurderingssystem er bygget

Arbejdet med at udvikle et nyt og bedre vurderingssystem er langt. Blandt andet er første del af selve it-systemet udviklet, testet og idriftsat, ligesom udviklingen af den nye vurderingsportal – borgernes samlede online indgang til de nye ejendomsvurderinger – forløber planmæssigt. Derudover er en stor del af de data, som ligger til grund for beregningen af de nye vurderinger, indsamlet. Eksempelvis er der indsamlet cirka 1,3 mio. såkaldte skråfotos af huse og gader, som styrker datagrundlaget bag de nye vurderinger.

Der udestår imidlertid fortsat et arbejde, før der kan udsendes nye, juridisk bindende vurderinger til alle boligejere. Det drejer sig blandt andet om udviklingen af det endelige sagsbehandlingssystem til at understøtte de nye vurderinger, så det sikres, at hver enkelt boligejers sag kan håndteres på en sikker og ensartet måde af Vurderingsstyrelsen. Der er således en række risici ved at fastholde den hidtidige plan, herunder risiko for, at sagsbehandlingen ikke vil være juridisk holdbar.

Det er baggrunden for, at skatteministeren har ønsket at forlænge udsendelsesperioden med flere etaper, sådan at der i 2019 alene udsendes vejledende vurderinger, mens de juridisk bindende vurderinger udsendes i etaper fra midten af 2020 og frem. I forlængelse heraf udsendes erhvervsvurderinger.

”Skatteministre før mig har sat store it-systemer i drift, før de var testet ordentligt igennem, og man var sikker på, at de virkede. Den fejl ønsker jeg ikke at gentage, men derimod tage ved lære af! Danskerne skal have bedre og mere gennemskuelige vurderinger, og jeg vil være på fuldstændig sikker grund, før vi sender juridisk bindende vurderinger til ejerne af alle 1,7 mio. ejerboliger. Til gengæld starter vi dialogen med boligejerne op tidligt, ligesom vi bliver vigtige erfaringer rigere, inden vi i 2020 løbende sender de bindende vurderinger på gaden. Jeg har truffet beslutningen med åbne øjne, fordi det er en bedre og mere sikker måde at rulle det nye vurderingssystem ud på”, siger skatteministeren.

Den forlængede udsendelsesperiode ændrer ikke på, at de nye boligskatteregler, der blandt andet indebærer lavere skattesatser og skatterabatter til boligejere, efter planen skal træde i kraft i 2021. De nye boligskatteregler indebærer, at omkring to tredjedele af boligejerne har udsigt til lavere boligskatter end med de nuværende regler. Samtidig indføres der en ny skatterabat til de eksisterende boligejere, så ingen boligejere stiger i skat i 2021 i forhold til videreførelse af gældende skatteregler.

Med den nye udsendelsesplan sættes vurderingsterminen for ejerboliger i det nye vurderingssystem til den 1. januar 2020. Udviklingen af det nye vurderingssystem er fortsat forbundet med en række risici, ligesom systemet skal bestå de endelige tests, før der kan udsendes nye, juridisk bindende vurderinger.

Forligskredsen, journalister og interessenter inviteres i november til fremvisning af det nye vurderingssystem. 

Faktaboks: Forlængelse af udsendelse af nye vurderinger samt konsekvenser for boligejerne

Etaper i den forlængede udsendelse af nye ejendomsvurderinger

  • Besked i e-Boks i april 2019: Generel information til samtlige boligejere, så de er informerede om processen for de nye vurderinger og de nye skatteregler, herunder lavere skattesatser, skatterabatter mv.
  • Vejledende vurderinger i juli 2019: 80.000 ejere af enfamiliehuse får tilbud om vejledende vurderinger.
  • Juridisk bindende vurderinger påbegyndes i juli 2020: Udsendelsen af juridisk bindende vurderinger til alle boligejere påbegyndes i juli 2020.
  • Meddelelse om tilbagebetaling fra juli 2020: Boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering, får løbende besked om tilbagebetalingens størrelse i forlængelse af vurderingen. Selve tilbagebetalingen sker efter udløb af 3 måneders klagefrist.
  • Klagemulighed: Der åbnes i 2020 op for klageadgangen, mens den konkrete klagesagsbehandling påbegyndes i januar 2021. 

Overordnede konsekvenser for boligejerne

  • Automatisk tilbagebetaling: Ingen boligejere taber på den forlængede udsendelsesproces. Det skyldes, at boligejere, der stod til at få sat skatten ned fra 2018, får sat skatten ned med tilbagevirkende kraft med tilbagebetalingsordningen inkl. tillæg.
  • Tryghed om boligskatterne frem mod 2021: De nye boligskatteregler i 2021 indebærer, at omkring to tredjedele af boligejerne har udsigt til lavere boligskatter end ved videreførelse af de nuværende skatteregler. Samtidig indføres der en ny skatterabat til de eksisterende boligejere, så ingen boligejere stiger i skat i 2021 i forhold til videreførelse af de nuværende skatteregler.