Gyldig fra

Skatteminister: Skattekontrollen styrkes markant

Skatteminister Morten Bødskov har i dag præsenteret første etape i regeringens styrkelse af skattekontrollen i Danmark. Reformen gennemføres frem mod 2023, men allerede i år vil regeringen styrke hvidvaskområdet, momsområdet, behandlingen af straffesager samt bekæmpelsen af skattely.

Skatteminister Morten Bødskov

I dag har skatteminister Morten Bødskov præsenteret udspillet ’Mere kontrol, mindre svindel’. Udspillet indeholder et politisk oplæg til en samlet reform af skattekontrollen frem mod 2023.

”Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at genoprette danskernes tillid til skattevæsenet, så er vi nødt til at se grundigt på skattekontrollen. For det er et stort problem, hvis de danskere der går på arbejde, og betaler til fællesskabet, oplever, at andre undgår at bidrage med deres del. Det udfordrer skattemoralen og kan i sidste ende føre til, at færre betaler deres skat. Sker det, udfordrer det velfærdssamfundets sammenhængskraft”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Skattekontrollen er i dag udfordret af manglende ressourcer, nye og mere komplicerede typer af svindel samt den internationale udvikling, hvor stadig flere pengestrømme og informationer går på tværs af landegrænser.

Derfor er der behov for ikke bare en styrkelse af skattekontrollen, men en decideret reform, hvor der oprustes med markant flere ressourcer og samtidig udvikles helt nye og tidssvarende metoder til at sikre en effektiv og målrettet kontrol.

”Når verden forandrer sig, skal myndighederne følge med. Og vi må konstatere, at skattekontrollen i dag ikke er gearet til at håndtere de mange nye udfordringer. Der er for mange fejl i virksomhedernes skattebetaling. Og dem, der forsøger at svindle, bliver hele tiden mere udspekulerede. Samtidig betyder digitaliseringen og globaliseringen, at pengestrømme og informationer i historisk omfang krydser landegrænser. Derfor skal skattekontrollen føres ind i en ny tidsalder, og den rejse starter nu”, siger skatteministeren.

Helt centralt i udspillet er ansættelsen af 1.000 nye medarbejdere i fire etaper frem mod 2023. Samtidig sættes gang i et omfattende arbejde, som skal sikre nye værktøjer, nye analyseredskaber og nye it-løsninger, som skal understøtte kontrolarbejdet.

Allerede i 2020 ansættes de første 250 nye medarbejdere i første etaper af reformen. Regeringen foreslår i udspillet, at de nye årsværk bruges til at styrke kontrolindsatsen mod hvidvask, skattely, international skatteunddragelse og på momsområdet.

Styrket indsats mod hvidvask og på straffesagsområdet

Der har siden 2016 været en markant stigning i antallet af efterretninger til Skattestyrelsen fra Hvidvask-sekretariatet i SØIK om skatte- og afgiftsmæssige forhold. Skattestyrelsen har ikke haft ressourcer til at behandle alle efterretningerne. Skattestyrelsen modtager samtidig et stigende antal efterretninger og oplysninger, som potentielt kan føre til straffesager. Derudover er der en generel stigning i antallet af straffesager i Skattestyrelsen.

Regeringen ønsker, at Skattestyrelsen skal have ressourcer nok til at behandle både hvidvaskefterretninger og straffesager. I alt vil regeringen prioritere 55 årsværk til området. Samtidig oprettes et nyt center for hvidvask samt en ny straffesagsenhed.

”Der er et klart behov for en intensiveret indsats på hvidvask- og straffesagsområdet. Derfor foreslår vi blandt andet at oprette et helt nyt center for hvidvask, og give Skattestyrelsen flere ressourcer til at behandle straffesagerne, så vi både sikrer øgede skattereguleringer fra hvidvaskefterretninger og at der hurtigere kan rejses sager mod skattekriminelle”, siger Morten Bødskov.

Styrket indsats mod skattely og international skatteunddragelse

Brugen af skattely og international skatteunddragelse bliver stadig mere kompleks. Pengestrømme og informationer går på tværs af landegrænser, og derfor kræver en effektiv indsats internationalt samarbejde.

I de seneste år er der indgået en lang række aftaler som sikrer, at skattemyndighederne i dag modtager rekordmange oplysninger om bl.a. lønindkomster, indehavere af bankkonti, selskabers aktiviteter, virksomheders og personers pengeoverførsler til og fra udlandet mv. Alene i 2019 modtog Skattestyrelsen mere end 600.000 oplysninger fra andre lande, hvilket er en femdobling i forhold til for bare to år siden. Oplysningerne kan bruges til at afdække både fejl og svindlere, som bevidst forsøger at skjule formuer i skattely.

”Den gode nyhed er, at informationerne efterhånden strømmer ind, hvilket blandt andet skyldes de mange aftaler om udveksling af information mellem lande, der er indgået i de seneste år. Men det nytter ikke noget, hvis der ikke er ressourcer nok til at behandle dem. Det ændrer vi på nu”, siger Morten Bødskov.

I alt vil regeringen styrke området med 100 nye medarbejdere. Samtidig oprettes et nyt center med fokus på international selskabsskat, som skal styrke kontrollen af bl.a. international selskabsskat, transfer pricing og moms. Derudover styrkes analyseindsatsen og der udvikles et nyt værktøj, som skal sikre, at de mange indkomne data behandles effektivt, så der kan løftes flere kontrolsager på udlandsområdet, herunder bl.a. skattelyområdet.

Styrket kontrol på momsområdet

Momsområdet udgør statens næststørste indtægtskilde med en årlig indtægt på ca. 200 mia. kr. Området er imidlertid sårbart overfor fejl, fordi virksomhederne selv skal angive momsen og ofte først kontrolleres efter, den skulle være betalt. Det skønnes, at hver anden virksomhed laver fejl i momsangivelserne, og hver tiende virksomhed bevidst forsøger at snyde i deres momsangivelser.

Senest har Rigsrevisionen udtrykt kritik af kontrollen på momsområdet. Derfor ønsker regeringen at momsområdet styrkes markant.

”I de seneste år har Skatteforvaltningen sat flere tiltag i gang, som skal rette op på nogle af de udfordringer, der er på momsområdet. Men der har ikke været medarbejdere nok. Det ændrer vi på nu. Antallet af momskontroller skal øges, og så skal der dæmmes mere effektivt op over for momssvindel ”, siger Morten Bødskov.

I alt vil regeringen styrke momsområdet med 90 nye medarbejdere. Samtidig udvikles nye digitale stopklodser, som skal sikre en mere effektiv og målrettet kontrol. Derudover oprettes et nyt center mod sort økonomi og social dumping.

Hårdere konsekvenser

Skal fejl og svindel bekæmpes effektivt, er det også nødvendigt at sikre, at der er tilstrækkelig hård konsekvens ved overtrædelse af skattelovgivningen. Derfor nedsættes en arbejdsgruppe, som skal foretage en struktureret gennemgang af alle Skattestyrelsens sanktionsmuligheder. Samtidig sættes der gang i en analyse af skatteøkonomisk kriminalitet.

”Hvis konsekvenserne for svindel ikke er hårde nok, så er der flere, der vil være fristet til at snyde. Derfor er det vigtigt for regeringen, at vi slår hårdere ned på dem, der bryder reglerne”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Skatteministeren igangsætter desuden allerede nu en række konkrete initiativer, der skal sikre hårdere konsekvens, når virksomheder bryder skattereglerne. Eksempelvis lægger regeringen op til at udvide brugen af såkaldt sikkerhedsstillelse, hvilket bl.a. kan bruges i Skattestyrelsens indsats mod kædesvig.

Hele udspillet kan læses her

Pressekontakt

Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Så kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk