Gyldig fra

Skatteminister: Boligejerne skal ikke lide under 10 års systemfejl

Inden det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 2. halvår 2019, skal en række gamle problemer ryddes af vejen. Karsten Lauritzen har i dag drøftet den såkaldte 0-skatteproblematik med forligskredsen. Ministeren kalder sagen for et alvorligt svigt af de berørte boligejere og afviser 10 års efteropkrævning, som Kammeradvokaten er kommet frem til.

Illustrationsfoto

Efter sommerferien tages dele af det nyudviklede ejendomsvurderingssystem i brug, når 80.000 boligejere får tilbudt vejledende vurderinger, mens landets øvrige boligejere fra 2020 og frem modtager deres første ejendomsvurderinger udarbejdet i det nye vurderingssystem. Inden da skal en række problemer, der er opstået i forbindelse med det gamle, fejlbehæftede vurderingssystem rydes af vejen.

Skatteminister Karsten Lauritzen har i dag drøftet den såkaldte 0-skattesag med partierne bag ’Forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem’. Sagen dækker over, at ejerne af ca. 1.200 ejendomme igennem en årrække ikke har betalt korrekt ejendomsværdiskat, fordi vurderingen af deres ejendom fejlagtigt har været sat til nul – bl.a. pga. af tastefejl. 

Det fik i efteråret skatteministeren til at bede Vurderingsstyrelsen og Skattestyrelsen redegøre for sagen, herunder en juridisk afdækning af, hvordan problemet kunne løses.

Skatteministeren har nu modtaget en redegørelse fra de to styrelser, som oversendes til Folketinget. Som det fremgår af redegørelsen er der tale om en problemstilling, der har været forsøgt løst siden 2010, men af forskellige årsager ikke er blevet det.

Skatteministeriets departement har været inddraget i arbejdet med at løse problemstillingen – bl.a. ifm. et styresignal i 2016, hvormed man i det daværende SKAT forventede, at problemet kunne løses. Idet der opstod behov for yderligere juridisk afklaring, blev Kammeradvokaten inddraget. Belysningen af problemstillingen har derefter strakt sig til efteråret 2018, hvor den nye Vurderingsstyrelse orienterede departementet om problemstillingen med de 1.200 konkrete ejendomme. Skatteministeren orienterede umiddelbart derefter Folketingets Skatteudvalg.

I redegørelsen gengives Kammeradvokatens vurdering af, at skal man følge de gældende regler, så vil de berørte boligejere kunne opkræves ejendomsværdiskat hele 10 år tilbage i tid.

Skatteministeren Karsten Lauritzen mener, at redegørelsen tegner et billede af en problematik, der i hans optik skulle, kunne og burde have været håndteret og løst på et langt tidligere tidspunkt. Derfor stiller han sig som skatteminister også til rådighed for Folketinget, ligesom han gerne gennemgår Vurderingsstyrelsens redegørelse på et samråd.

”Det er altid fornuftigt at have en gennemarbejdet juridisk vurdering at stå på, men jeg må sige, at jeg er dybt forundret over, at det samlet set har taget 8-9 år at finde juridisk fodfæste i sagen. Og jeg finder det utilfredsstillende, at vi ikke på et tidligere tidspunkt har fået en ordentlig politisk drøftelse af en sag som denne”, siger skatteminister Karsten Lauritzen og tilføjer:

”Nu handler det om at få problemet løst sagen så hurtigt som muligt, så vi kan få hjulpet de boligejere, der lige nu befinder sig i ingenmandsland. Min politiske holdning er, at en rimelig model kunne være at gå tre år tilbage, som er almindelig praksis i den slags genoptagelsessager, og det har jeg fremlagt for Folketingets partier. De 10 år, som Kammeradvokaten kommer frem til efter gældende lov, kan jeg slet ikke se for mig. Der kan jo være tale om folk, der end ikke aner, at de ikke har betalt den skat, de skulle – og en myndighed, der i perioden ikke har været i stand til at løse problemet ”, siger Karsten Lauritzen.

En model med tre års efteropkrævning vil kræve lovgivning, før end sagerne kan genoptages, og de berørte ejere får deres sager afsluttet. En lignende problematik kan ifølge redegørelsen gøre sig gældende for et tilsvarende antal boligejere for så vidt angår vurdering og opkrævning af grundskyld. Den vil skulle håndteres på tilsvarende vis.

Skatteministeren mødes i de kommende uger igen med forligskredsen med henblik på hurtigst muligt at lande en endelig løsning på problemet.

Sagen vidner ifølge skatteministeren om, at den tidligere administration af vurderingsopgaven langt fra var tilfredsstillende, og at det gamle vurderingssystem er voldsomt fejlbehæftet. Det er netop baggrunden for, at et enigt Folketing har aftalt, at der skal udvikles et nyt vurderingssystem, der skal give mere retvisende og gennemskuelige vurderinger.

”Sager som de her vidner om, at vi har at gøre med et område, der gennem årevis er blevet underprioriteret og misforvaltet. Derfor er det godt, at vi får problemerne op på det politiske bord, så vi kan få løst dem og komme videre. Og så bekræfter det mig i, at selvom det tager tid og koster hundredvis af millioner, så har vi politikere truffet den helt rette beslutning, da vi vedtog at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem, så de danskere boligejere kan få nogle mere retvisende og fair vurderinger. Jeg ser meget frem til, at de første 80.000 boligejere får tilbudt de første nye vurderinger om få måneder”, siger Karsten Lauritzen.

I 2015, da Skatteministeriet overtog ejendomsskatteloven – iværksattes et såkaldt serviceeftersyn, der bl.a. skulle afdække fejladministration på området. Det er forventningen, at der kan tages politisk stilling til Serviceeftersynet i foråret 2019 forud for, at det nye vurderingssystem tages i brug.

Tilbage i 2011 og 2012 blev også der konstateret fejl i administrationen af ejendomsskatteloven. Dengang valgte man fuld tilbagebetaling af grundskylden til de berørte boligejere.