Gyldig fra

Skatteaftale mellem Danmark og Frankrig behandles nu i Folketinget

I dag 1. behandler Folketinget det lovforslag, som gennemfører dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Frankrig. Skatteaftalen skal bl.a. lette de administrative byrder forbundet med dobbeltbeskatning.

Illustrationsfoto

Danmark og Frankrig indgik i 2022 en aftale om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst. Med aftalen får danske virksomheder og borgere i Frankrig væsentligt færre administrative byrder og forbedrede vilkår.

Folketinget 1. behandler i dag lovforslaget, som gennemfører skatteaftalen i Danmark.

”Det glæder mig meget, at vi nu er klar til at implementere denne aftale, som vi underskrev sidste år. Aftalen vil forbedre vilkårene for danske pensionister, der er bosiddende i Frankrig, og aftalen forventes at smidiggøre og styrke samhandlen mellem vores to lande til gavn for dansk erhvervsliv”, siger skatteminister Jeppe Bruus.

Med aftalen kan danske pensioner udbetalt til pensionister, der bor i Frankrig, fremover delvist beskattes i Danmark. Til gengæld tages der ved opgørelsen af den danske skat. højde for den skat, der betales af pensionen i Frankrig. Skattesatsen er lavere i Frankrig end i Danmark, og Danmark kan derfor beholde en andel af skatteprovenuet fra pensionsudbetalingerne. Samtidig sikres det, at der ikke vil være en skattemæssig fordel ved at flytte til Frankrig som pensionist, da pensionerne samlet vil blive beskattet svarende til det danske skatteniveau.

Hvis aftalen også tiltrædes af Frankrig i løbet af 2023, kan aftalen få virkning fra 1. januar 2024.

Fakta:

  • En tidligerere dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig blev opsagt af Danmark i 2008, da alene Frankrig, efter den dagældende aftale, kunne beskatte pensioner udbetalt fra Danmark, selvom pensionerne ved indbetaling var delvist finansieret af den danske stat.
  • Forhandlingerne om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst blev iværksat i 2017. Skatteministeriet har siden forhandlet med det franske finansministerium. For at en dobbeltbeskatningsoverenskomst kan få virkning mellem to lande, kræver det, at aftalen er underskrevet af de to landes regeringer, og at begge lande har ratificeret aftalen.
  • Dobbeltbeskatningsoverenskomsten vil finde anvendelse fra begyndelsen af det kalenderår, som følger efter begge landes ratifikation af overenskomsten. Frankrig har endnu ikke ratificeret overenskomsten.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk