Gyldig fra

Regeringen foreslår bedre vilkår for sandsugere

En række ændringer af den såkaldte ”refusionsordning” skal sikre danske sandsugere bedre vilkår og mere fair konkurrence. Lovforslaget førstebehandles i Folketinget i dag.

Abstrakt Vandkant

Refusionssatsen hæves, reglerne for hvilke søtransportaktiviter, der er refusionsberretigede, ændres, og så indføres der en mere lempelig fortolkning af det såkaldte 50-procentskrav. 

Det er hovedpunkterne i regeringens lovforslag, som skal skabe bedre vilkår for sandsugere – og som Folketinget i dag førstebehandler. 

”Den maritime sektor er i hård international konkurrence. Derfor er jeg glad for, at vi i dag skal behandle et forslag, der skal bringe støtten tilbage på et niveau, der svarer til tidligere, og som sikrer sandsugere bedre vilkår og fair konkurrence”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Helt konkret foreslår regeringen, at forhøje refusionssatsen fra 35 til 37 pct., at basere vurderingen af, hvilke aktiviteter, der er refusionsberettigede, på mere objektive kriterier ved at ændre reglerne om »begrænset fart« for sandsugere, og at lempe fortolkningen af 50-procentskravet, så danske rederier fremover kan opnå fuld refusion, når der udføres søtransport i mere end 50 pct. af driftstiden. 

Ændringerne skal bidrage til at skabe lige konkurrencevilkår inden for EU og EØS, samtidig med at konkurrenceevnen over for tredjelande forbedres. 

Refusionsordningen for sandsugere medfører overordnet, at søfolk, der arbejder om bord på sandsugere, beskattes efter de almindelige regler - dog med adgang til sømandsfradrag. Efterfølgende kan et rederi, der udøver virksomhed med sandsugning mv., få refunderet et beløb, der maksimalt svarer til de indkomstskatter, som pålignes søfolkenes lønindkomst, hvis betingelserne for at anvende ordningen er opfyldt.

Det var på baggrund af krav fra EU-Kommissionen, at de fartøjer, som bl.a. holder sejlrender fri og sandfodrer kyster, i 2019 blev ramt af en række ændringer, der reducerede støtten efter refusionsordningen. Det har forringet konkurrenceevnen for danske sandsugere.

Det var ikke et ønske fra regeringen at indføre ændringerne, og dengang lovede skatteminister Morten Bødskov derfor, at han ville undersøge mulighederne for at forbedre ordningen. Og det er altså det forslag, som Folketingets partier nu skal tage stilling til. 

”Det er min forhåbning, at ændringerne vil være med til at fastholde og tiltrække sandsugningsfartøjer under dansk flag, og at det vil bidrage til at skabe vækst og sikre arbejdspladser hos rederierne og i tilknyttede erhverv”, siger Morten Bødskov. 

Refusionsordningen indebærer statsstøtte til sandsugerrederierne. De foreslåede ændringer af ordningen skal derfor godkendes af EU-Kommissionen, inden de kan træde i kraft. Da der er gået et stort arbejde forud for den konkrete udformning af ændringerne, er det regeringens forventning, at ændringerne vil kunne godkendes inden længe. 

Læs hele lovforslaget L 74 her

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk