Gyldig fra

Arbejdsgruppe: Overdragelse af virksomhed til erhvervsdrivende fond bør være skattefri

Arbejdsgruppen om succession til erhvervsdrivende fonde anbefaler ny beskatningsmodel, hvor overdragelse af virksomhed til erhvervsdrivende fond bør være skattefri – både for overdrageren og fonden. Avanceskatten opgøres ved overdragelsen og udskydes, indtil fonden evt. sælger eller modtager udbytte af aktierne. Skatteministeren vil nu præsentere modellen for aftalepartierne.

Illustrationsfoto

Når en virksomhedsejer overdrager sin erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond – fx i forbindelse med et generationsskifte – skal overdragelsen være skatte- og afgiftsfri.

Det er et af hovedelementerne i det forslag til en ny beskatningsmodel ved overdragelse til erhvervsdrivende fonde, som en arbejdsgruppe under Skatteministeriet med deltagelse af bl.a. professorer og repræsentanter fra erhvervslivet er nået frem til.

Skatteminister Karsten Lauritzen vil nu præsentere aftalepartierne bag Vækstplan DK for arbejdsgruppens anbefalinger.

”Regeringen ønsker at fremme familieejede virksomheder og erhvervsdrivende fonde som ejerformer, da det kan være med til at holde danske virksomheder – og tusindvis af danske arbejdspladser – på dansk jord. I den ligning er det afgørende med attraktive skattevilkår. Vi har tidligere sænket bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder, og derfor glæder det mig, at der nu er udviklet en skattemæssig attraktiv model for erhvervsdrivende fonde. Forhåbentlig kan vi på den baggrund blive enige om nogle attraktive skattevilkår, der skaber de bedste rammer for erhvervsdrivende fonde i Danmark”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Med den nye rapport foreslår Arbejdsgruppen om succession til erhvervsdrivende fonde konkret, at overdragelsen af aktier til en erhvervsdrivende fond på tidspunktet for overdragelsen skal være skatte- og afgiftsfri.

Hverken overdrageren eller fonden beskattes altså ved overdragelsen. På overdragelsestidspunktet opgøres avanceskatten (”stifterskatten”), og denne skat udskydes, indtil fonden evt. sælger eller modtager udbytte af aktierne.

Arbejdsgruppens forslag indebærer altså, at der fastsættes et loft over den skat, der udløses som følge af overdragelsen til fonden.

Der skal således maksimalt betales et beløb svarende til den opgjorte og udskudte skat med tillæg af forrentning. Skatten beregnes på grundlag af overdragers avance på overdragelsestidspunktet og den almindelige selskabsskattesats.

Medlem af Arbejdsgruppen om succession til erhvervsdrivende fonde og bestyrelsesformand for Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher, siger:

”Erhvervsdrivende fonde spiller en afgørende rolle i det danske samfund, idet de totalt set bidrager positivt på mange niveauer både gennem deres erhvervsaktiviteter og filantropiske uddelinger. De tænker langsigtet og skaber værdi for aktionærer, for de ansatte og for samfundet, fordi de har et iboende “purpose”, dvs. et højere formål, som guider deres aktiviteter. Derfor har vi alle brug for, at der bliver skabt en attraktiv og stabil model, som vil kunne medvirke til, at der igen stiftes nye erhvervsdrivende fonde”.

Læs hele arbejdsgruppens rapport her.

Faktaboks: Arbejdsgruppen om succession til erhvervsdrivende fonde

Forslaget om adgang til at overdrage en erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond med skattemæssig succession indgik som et led i aftalen om Vækstplan DK fra 2013 indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Som led i Vækstplan DK blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der i rapporten Succession til erhvervsdrivende fonde, som blev offentliggjort i maj 2015, fremlagde et forslag til en model for succession til erhvervsdrivende fonde. Arbejdsgruppens model blev imidlertid kritiseret for ikke at være attraktiv og anvendelig i praksis.

På denne baggrund blev der i november 2016 nedsat en arbejdsgruppe med ekstern deltagelse, der i forlængelse af den tidligere rapport skulle komme med forslag til, hvordan den konkrete model for succession til erhvervsdrivende fonde kan udformes, så reglerne bliver fleksible og anvendelige, men samtidig ikke kan misbruges.

Arbejdsgruppen har foruden repræsentanter fra Skatteministeriet, Finansministeriet og Erhvervsministeriet haft deltagelse af følgende sagkyndige eksterne medlemmer:

• Professor Rasmus Kristian Feldthusen, Københavns Universitet

• Professor Steen Thomsen, Copenhagen Business School

• Advokat Hanne Søgaard Hansen, Plesner

• Bestyrelsesformand Flemming Besenbacher, Carlsbergfondet

• Administrerende direktør Knud T. Martens, DFF-Fonden