Gyldig fra

Skatteminister underskriver ambitiøs international aftale mod skattely

Skatteministeren har på regeringens vegne underskrevet en ambitiøs international aftale i forbindelse med det syvende møde i Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Aftalen forpligter de deltagende lande til at indføre en fælles standard for automatisk udveksling af skatteinformationer. Standarden er et afgørende skridt i forhold til at dæmme op for international skatteunddragelse.

Benny Engelbrecht

Det er regeringens ambition at gå forrest i kampen mod skattely. Derfor har skatteminister Benny Engelbrecht onsdag deltaget i Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes i Berlin, hvor han på regeringens vegne har underskrevet en aftale om at indføre en fælles standard for automatisk udveksling af skatteinformationer.

Aftalen forpligter de deltagende lande til inden for en ambitiøs tidsplan at gennemføre OECDs standard for automatisk udveksling af skatteoplysninger, Common Reporting Standard (CRS). Mere end 85 lande og jurisdiktioner – herunder alle medlemmer af OECD – har tilkendegivet, at de vil implementere standarden. En række lande og områder, herunder Danmark, er siden gået sammen i den såkaldte Early Adopters Group, med det formål at gå forrest og forpligte sig på implementering af standarden inden for en ambitiøs tidsplan.

Det er medlemmerne fra Early Adopters Group, som har underskrevet den fælles aftale i Berlin.

”Jeg er en meget glad skatteminister i dag. Vi vil ikke acceptere skattely og andre former for international skatteunddragelse. Og der er altså ikke bare tale om løse hensigtserklæringer. Der er simpelthen tale om, at der er en gruppe af lande, som tager det på sig at gå forrest i den her kamp. Det er jeg utrolig stolt af at være en del af,” siger skatteminister Benny Engelbrecht.

Aftalen indebærer, at de finansielle institutter i Danmark og i de øvrige lande, som deltager i initiativet, skal begynde identifikationen af indberetningspligtige konti fra januar 2016, og de første indberetninger og udvekslinger kan foretages i 2017 og vedrøre 2016.

Dermed bliver det lettere at dæmme op for international skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning, da skattemyndighederne i de enkelte lande automatisk får adgang til oplysninger, der er relevante i forhold til at identificere skattepligtige værdier.

Det centrale ved CRS er, at udvekslingen af oplysninger skal ske automatisk. Automatisk udveksling mellem landene er et langt mere effektivt redskab end skatteinformationsaftaler og dobbeltbeskatningsaftaler, hvor oplysninger udleveres efter anmodning. Udveksling efter anmodning forudsætter, at man er klar over, at der er noget at anmode om.

”Når det handler om at bekæmpe skattely internationalt, har vi so far måttet ty til bilaterale informationsudvekslingsaftaler samt dobbeltbeskatningsaftaler, som har givet mulighed for at anmode om relevante oplysninger. På det tidspunkt, hvor de blev indført, var de et kæmpe fremskridt. Nu er vi så nået et godt stykke af vejen mod en global standard, hvor skatteoplysningerne udveksleshelt automatisk. Det er en kæmpe sejr,” siger skatteministeren.

CRS har sit udspring i de aftaler, en række lande, herunder Danmark, har indgået med USA om udveksling af oplysninger om finansielle konti – de såkaldte FATCA-aftaler. Danmark var det andet land i verden, der indgik en sådan aftale med USA.

EU-Kommissionen har i maj 2013 estimeret, at EU-landene hvert år samlet går glip af tabte skatteindtægter i størrelsesordenen 1.000 milliarder euro pga. international skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning. Det svarer til det beløb, som ifølge Kommissionens opgørelse samlet bliver brugt af alle medlemsstater på sundhedsydelser.

I EU er der opnået politisk enighed om at indføre CRS via en ændring af direktivet om administrativt samarbejde (DAC). Ændringen ventes vedtaget inden udgangen af indeværende år. Målsætningen med aftalen i Berlin er at gøre CRS til global standard.

OECD har i september i år desuden udsendt de såkaldte BEPS-anbefalinger, som skal bidrage til at dæmme op for multinationale selskabers aggressive skatteplanlægning på tværs af landegrænser.