Gyldig fra

Nye regler om succession til erhvervsdrivende fonde

Som en del af en række vækstinitiativer, som skal skabe bedre rammevilkår for erhvervslivet, har regeringen i dag præsenteret en konkret generationsskiftemodel, som giver adgang til succession ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond.

Illustrationsfoto

Regeringen ønsker at forbedre rammevilkårene for erhvervslivet. Derfor har regeringen i dag præsenteret en konkret generationsskiftemodel, som giver adgang til succession ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond.

I dag beskattes en overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død som et salg, uanset om virksomheden overdrages ved gave, arv eller mod betaling af et vederlag. Ved overdragelse til familiemedlemmer og nære medarbejdere kan man dog i nogle tilfælde udskyde beskatningen ved at anvende reglerne om skattemæssig succession. Det er denne successionsadgang, som udvides med forslaget.

Med regeringens forslag udvides adgangen til succession både i levende live og ved arv, når virksomheden overdrages til en erhvervsdrivende fond.

Der skal efter den foreslåede model i forbindelse med overdragelsen betales en overdragelsesafgift på 15 pct. I dag vil beskatningen udgøre mindst 42 pct. Hvis den erhvervsdrivende fond betaler afgiften, forhøjes afgiften dog til 20 pct. for at neutralisere den skattemæssige fordel af, at fonden – og ikke overdrageren af virksomheden – betaler afgiften.  

Der er desuden adgang til henstand med betaling af overdragelsesafgiften i op til 15 år.

Afhængigt af de konkrete dispositioner i forbindelse med et generationsskifte kan lempelsen i den effektive beskatning således opgøres til ca. 20 pct. af de overdragede værdier.

Forslaget er et element i Vækstplan DK fra april 2013, hvor regeringen (SRSF) nedsatte en tværministeriel arbejdsgruppe, der i en rapport skulle komme med forslag til en model, så erhvervsdrivende fonde kan overtage virksomheder med skattemæssig succession fra 2016. Forslaget er en udmøntning af denne aftale.

Forslaget indebærer et forventet gennemsnitligt mindreprovenu på ca. 360 mio. kr. årligt, hvilket er 60 mio. kr. mere end den oprindeligt afsatte pulje i Vækstplan DK.

Du kan læse rapporten om Succession til erhvervsdrivende fonde her