Skatteministeriet
NEG Glas Gennemgang
Nyhed 4. oktober 2019

Med finanslovsforslag for 2020 gør regeringen op med urimelige særordninger og styrker grøn omstilling, miljø og sundhed

Finanslov

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Med finanslovsforslag for 2020 gør regeringen op med urimelige særordninger og styrker grøn omstilling, miljø og sundhed

Med finanslovsforslaget for 2020 ønsker regeringen at løfte velfærden og skabe rum til nye prioriteringer frem mod 2025. Det kræver finansiering, som regeringen skaber ved at gennemføre målrettede skatte- og afgiftsstigninger. Finansieringstiltagene udgør ca. 2,2 mia. kr. i 2020 stigende til ca. 2,6 mia. kr. varigt efter tilbageløb og adfærd, jf. tabel 1.

Med skatte- og afgiftsinitiativerne ønsker regeringen at rulle urimelige skattebegunstigelser for særgrupper tilbage. Samtidig ønsker regeringen at fremme grøn omstilling, miljø og sundhed.

Tabel 1. Skatte- og afgiftsinitiativer i finanslovsforslaget for 2020, efter tilbageløb og adfærd

 

Mio. kr. (2020-niveau)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Varig

Finansieringstiltag 

2.175

2.490

2.555

2.565

2.570

2.605

2.620

Tilbagerulning af lempelse af bo- og gaveafgift 

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Tilbagerulning af skattefritagelse for fri telefon

570

600

630

670

700

740

790

Fastholdelse af loft på aktiesparekontoen

    60

  100

  140

  140

140

140

140

Højere tobaksafgifter

350

600

600

575

550

550

550

Fordobling af afgifter på bæreposer og engangs-

service

  195

  190

  185

  180

180

175

140

Styrket grøn omstilling

 

 

 

 

 

 

 

Forlængelse af elafgiftslempelserne ved opladning af elbiler

-30

-50

-

-

-

-

-

Kilde: Skatteministeriet

Tilbagerulning af lempelse af bo- og gaveafgiften

Regeringen ønsker at ensrette beskatningen af arv og gave, så satsen igen bliver 15 pct. for alle. Ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til nærtstående mv. (dvs. fx et generationsskifte inden for familien med succession) betales efter gældende regler en nedsat bo- og gaveafgift, hvor satsen er 5 pct. fra og med 2020. Før den tidligere regerings lempelser fra 2016 var satsen 15 pct., svarende til beskatningen af nærtstående ved overdragelse af andre typer aktiver. Tilbagerulningen mindsker indkomstforskellene.

For at afhjælpe bo- og gaveafgiftens påvirkning af virksomhedernes likviditet ønsker regeringen at forbedre den nuværende henstandsordning ved at indføre et retskrav på henstand og forlænge afdragsperioden fra 15 år til 30 år.

Tilbagerulning af skattefritagelse for fri telefon

Med finansloven for 2018 aftalte den forhenværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti at afskaffe skatten på fri telefon fra og med 2020. Skattefritagelse for fri telefon afviger fra det generelle princip om, at løn beskattes ens, uanset om arbejdsgiveren betaler kontantløn eller aflønner i naturalieydelser. Skattefritagelse af fri telefon øger indkomstforskellene.

Den gældende beskatning af fri telefon – frem til udgangen af 2019 – er tilrettelagt med henblik på at fremme en fleksibel arbejdstilrettelæggelse og sikrer en rimelig beskatning af personalegodet i de tilfælde, hvor det stilles til privat rådighed. Regeringen ønsker ikke at gennemføre skattelempelsen.

Fastholdelse af loft på aktiesparekonto

Der er ikke behov for nye skattelettelser til personer med store aktieformuer. Regeringen vil derfor fastholde loftet over indskud på aktiesparekontoen på 50.000 kr., så aktiesparekontoen fortsat er målrettet almindelige lønmodtagere. Fastholdelsen mindsker indkomstforskellene.

Højere tobaksafgift

Alt for mange mennesker dør årligt af rygning. Det er et problem, som regeringen er optaget af, og det skal løses. Der skal være færre, som dør af rygning, og færre unge skal begynde at ryge. Det er derfor nødvendigt at gennemføre tiltag, som kan begrænse rygning. Regeringen ønsker at styrke indsatsen over for særligt børn og unges rygning.

Regeringen ønsker at forhøje tobaksafgifterne svarende til en samlet prisstigning på 10 kr. pr. pakke cigaretter. Afgiftsforhøjelsen vil blive indfaset over to forhøjelser, svarende til en prisstigning på 5 kr. i henholdsvis april 2020 og yderligere 5 kr. i januar 2021. Indfasningen sker af hensyn til socialt udsatte grupper i samfundet.

Fordobling af afgifter på bæreposer og engangsservice
Regeringen ønsker at mindske mængden af affald og nedbringe forbruget af plastik, så plastikforureningen kan mindskes. Derfor vil regeringen fordoble afgifterne på bæreposer af plast og papir samt på engangsservice. Forhøjelserne vil fremme genbrug og mindske forbrugernes efterspørgsel efter engangsprodukter.

Forlængelse af elafgiftslempelserne ved opladning af elbiler
Regeringen ønsker flere elbiler og vil derfor lægge op til at forlænge den midlertidige særordning med lav proces-elafgift for opladning af elbiler til udgangen af 2021. Lempelsen udløber ellers ved udgangen af 2019. Det sikrer ro om afgifterne på elbiler, så den grønne bilkommission kan få tid til at komme med en langsigtet løsning på indretningen af bilafgifterne.