Skatteministeriet
4. november 2015

Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2010-2016

Beløbsgrænser Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 2010-2016

Beløbsgrænser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2016 ]
Se også skattesatser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2016 ]

Indkomstår2010201120122013201420152016 
Reguleringsmetode PSL, nye grundbeløb i 2010-niveau Personskatteloven,
reguleringen er suspenderet i 2011-2013
Reguleringstal, satsreguleringsloven
Reguleringsprocent 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 1,5% 1,4%  
Reguleringspristal / reguleringstal 100,0 100,0 100,0 100,0 101,8 103,3 104,7  
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.  
Skalagrænser:
Beløbsgrænse ved topskat 389.900 389.900 389.900 421.000 449.100 459.200 467.300  
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) 40.000 40.000 40.000 40.000 40.800 41.400 41.900  
Udligningsskattegrænse - 362.800 362.800 362.800 369.400 374.800 379.900  
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat - 121.000 121.000 121.000 123.200 125.000 126.700  
Personfradrag:
Almindeligt personfradrag, stat og kommune 42.900 42.900 42.900 42.000 42.800 43.400 44.000  
Børn/unge under 18 år 32.200 32.200 32.200 31.500 32.100 32.600 33.000  
Progressionsgrænse for aktieindkomst 48.300 48.300 48.300 48.300 49.200 49.900 50.600  
Børne- og ungeydelse:
Årlig udbetaling pr. barn/ung (reguleres med prisudviklingen)
0 - 2 årige 16.988 16.992 17.064 17.196 17.616 17.772 17.880  
3 - 6 årige 13.448 13.452 13.500 13.608 13.944 14.076 14.148  
7 - 14 årige 10.580 10.584 10.632 10.716 10.980 11.076 11.136  
15 - 17 årige 10.580 10.584 10.632 10.716 10.980 11.076 11.136  
Aftrapningsgrænse for børne- og ungeydelse - - - - 712.600 723.100 732.900  
Ligningsloven:
Beløbsgrænse for tildeling af gratisaktier 22.800 22.800 - - - - -  
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører 25.000 25.000 25.000 25.000 25.500 25.900 26.200  
Bundfradrag vedr. gratialer mv. 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000  
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre 3.100 3.100 3.100 3.100 3.200 3.300 3.300  
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren - - - 10.000 10.200 10.400 10.500  
Bundfradrag for visse lønmodtagerfradrag 5.500 5.500 5.500 5.500 5.600 5.700 5.800  
Rejsegodtgørelsessats (oprundes til kr.) 455 455 455 455 464 471 477  
Logisats (oprundes til kr.) 195 195 195 195 199 202 149  
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (oprundes til kr.) 142 142 142 142 145 147 205  
Loft over rejsefradrag 50.000 50.000 50.000 25.000 25.500 25.900 26.200  
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag 248.700 248.700 248.700 248.700 253.200 257.000 260.400  
Fradrag for grænsegængere 42.900 - - - - - -  
Maks. beskæftigelsesfradrag 13.600 13.600 14.100 22.300 25.500 26.800 28.000  
Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere - - - - 17.700 17.900 18.800  
Loft over fradrag for fagforeningskontingent - 3.000 3.000 3.000 3.000 6.000 6.000  
Ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag 1.608 1.644 1.692 1.716 1.752 1.776 1.800  
Bagatelgrænse for personalegodebeskatning 5.500 5.500 5.500 5.500 5.600 5.700 5.800  
Skattepligtigt beløb ved multimedieskat 3.000 3.000 - - - - -  
Skattepligtigt beløb ved fri telefon - - 2.500 2.500 2.600 2.600 2.700  
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle 215.500 215.500 215.500 215.500 219.400 222.700 225.700  
Minimumsløn pr. måned ved beskatning af forskere og nøglemedarbejdere 63.800 69.300 69.300 69.300 70.600 61.500 62.300  
Indregningsgrænse for restskat 18.300 18.300 18.300 18.300 18.700 19.000 19.200  
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg 268.600 268.600 268.600 268.600 273.500 277.500 281.300  
Ejendomsværdiskatteloven:
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000  
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige 174.600 174.600 174.600 174.600 177.800 180.400 182.900  
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar 268.600 268.600 268.600 268.600 273.500 277.500 281.300  
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar 300 300 300 300 400 400 400  
Gebyr for anmodning om omgørelse 2.100 2.100 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200  
Gebyr for klage til Landsskatteretten 800 800 800 800 - - -  
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen - - - - 400 400 400  
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansieringsudgifter 21,3 mio. 21,3 mio. 21,3 mio. 21,3 mio. 21,3 mio. 21,3 mio. 21,3 mio.  
Beløbsgrænse for begrænsning af modregning af fremført underskud - - - 7.500.000 7.635.000 7.747.500 7.852.500  
Seniornedslagsloven:
Indkomstgrænse, gns. af tre foregående år 552.000 563.000 569.000 - - - -  
Årligt nedslag 20.700 20.700 20.700 20.700 21.100 21.400 21.700  
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr 900 900 900 900 1.000 1.000 1.000  
Lov om afgift af dødsboer og gaver:
Bundfradrag ved boafgift 264.100 264.100 264.100 264.100 268.900 272.900 276.600  
Bundfradrag ved gaveafgift 58.700 58.700 58.700 58.700 59.800 60.700 61.500  
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn 20.500 20.500 20.500 20.500 20.900 21.200 21.500  
Dødsboskatteloven:
Boets aktiver ved boafslutningen 2.595.100 2.595.100 2.595.100 2.595.100 2.641.900 2.680.800 2.717.100  
Boets nettoformue ved boafslutningen 2.595.100 2.595.100 2.595.100 2.595.100 2.641.900 2.680.800 2.717.200  
Grænse for virksomheds- og konjunkturopsparing 152.200 152.200 152.200 152.200 155.000 157.300 159.400  
Grænse for opkrævning af restskat 32.700 32.700 32.700 32.700 33.300 33.800 34.300  
Grænse for udbetaling af overskydende skat 2.800 2.800 2.800 2.800 2.900 2.900 3.000  
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned 1.900 1.900 1.900 1.900 2.000 2.000 2.000  
Bofradrag ved beregning af dødsboskat. ( I dødsboindk.skatten) 5.200 5.200 5.200 5.200 5.300 5.400 5.500  
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo 62.300 62.300 62.300 62.300 63.500 64.400 65.300  
Lov om totalisatorspil:
Bundfradrag ved totalisatorafgift:
Hestevæddeløb på visse baner 19.400 19.400 - - - - -  
Cykelvæddeløb 13.400 13.400 - - - - -  
Kapflyvninger med brevduer 9.900 9.900 - - - - -  
Hundevæddeløb 2.800 2.800 - - - - -  
Spilleafgiftsloven:
Fradrag pr. løbsdag for lokale puljevæddemål - - 20.000 20.000 20.400 20.700 21.000  
Spilleloven:
Ansøgningsgebyr - - 250.000 250.000 254.500 258.300 261.800  
Ansøgningsgebyr ved to tilladelser - - 350.000 350.000 356.300 361.600 366.500  
Årligt gebyr for tilladelse ved spilleindtægt:                
- under 5 mio. kr. - - 50.000 50.000 50.900 51.700 52.400  
- 5 - 10 mio. kr. - - 250.000 250.000 254.500 258.300 261.800  
- 10 - 25 mio. kr. - - 450.000 450.000 458.100 464.900 471.200  
- 25 - 50 mio. kr. - - 650.000 650.000 661.700 671.500 680.600  
- 50 - 100 mio. kr. - - 850.000 850.000 865.300 878.100 890.000  
- over 100 mio. kr. - - 1.500.000 1.500.000 1.527.000 1.549.500 1.570.500  
Samlet gebyr inkl. ansøgning ved spilleindtægt under 1. mio. kr. - - 50.000 50.000 50.900 51.700 52.400  
Lov om kommunal indkomstskat:
Beløbsgrænse ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat:
Bundgrænse for fordeling 46.000 46.000 46.000 46.000 47.000 48.000 49.000  
Mindstebeløb for afregning 6.000 6.000 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000  
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse 12.300 12.300 12.300 12.300 12.600 12.800 12.900  
Småaktiv- og småudgiftsgrænse 12.300 12.300 12.300 12.300 12.600 12.800 12.900  
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. 703.400 703.400 703.400 703.400 716.100 726.700 736.500  
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe 1.406.800 1.406.800 1.406.800 1.406.800 1.432.200 1.453.300 1.473.000  
Etablerings- og iværksætterkontoloven:
Etableringsgrænse 80.000 80.000 80.000 80.000 81.500 82.700 83.800  
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension 119.900 119.900 119.900 119.900 122.100 123.900 125.600  
Bagatelgrænse for indskud i udenlandske kasser 46.000 46.000 46.000 46.000 46.900 47.600 48.200  
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg 2.507.900 2.507.900 2.507.900 2.507.900 2.553.100 2.590.700 2.625.800  
Maks. hævning for professionelle sportsudøvere før 40. år 1.708.500 1.708.500 1.708.500 1.708.500 1.739.300 1.764.900 1.788.800  
Maks. årlig hævning for professionelle sportsudøvere 341.700 341.700 341.700 341.700 347.900 353.000 357.800  
Maks. indskud på kapitalpension (med fradragsret) 46.000 46.000 46.000 - - - -  
Maks. indskud på aldersopsparing (uden fradragsret) - - - 27.600 28.100 28.600 28.900  
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter 100.000 100.000 50.000 50.000 50.900 51.700 52.400  
Opfyldningsfradrag 46.000 46.000 46.000 46.000 46.900 47.600 48.200  
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse 9.700 9.700 9.700 9.700 9.900 10.100 10.200  
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter 627.000 627.000 627.000 627.000 638.300 647.700 656.500  
Min. indkomst før kunstnerudjævning 176.400 176.400 176.400 176.400 179.600 182.300 184.700  
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning 587.800 587.800 587.800 587.800 598.400 607.200 615.500  
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst 46.000 46.000 46.000 46.000 46.900 47.600 48.200  
Lov om visse spil, lotterier og væddemål:
Maks. overskudsbeløb til udlodning (mio. kr.) 1.768 1.768 - - - - -  
Maks. gebyr for overvågning af spillemarkedet 1.176.000 1.176.000 - - - - -