Skatteministeriet
14. december 2017

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2016/2017

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2016/2017

En skatteudgift kan f.eks. være udmøntet i form af en skattefritagelse eller særligt lave skatteprocenter, fradrag som reducerer skattegrundlaget eller fradrag i den betalte skat.

Det er ikke altid muligt at give en entydig definition af det normale skattesystem på alle områder og dermed heller ikke af afvigelser herfra. Afgrænsningen af skatteudgifter vil derfor være omgivet af et vist element af skøn.

Skatteudgifter vedrører i teknisk forstand offentlige udgifter og kan defineres som udgifter, der ikke afholdes direkte. Formålet med at opgøre ændringer i skatteudgifter er at synliggøre denne del af de offentlige udgifter.

Nye eller ændringer i eksisterende skatteudgifter fremgår af Skatteministeriets lovforslag. I folketingsåret 2016/2017 er der på skatte- og afgiftsområdet vedtaget 24 lovforslag. Heraf har følgende 8 af lovforslagene påvirket skatteudgifterne:

Ændrede skatteudgifter i vedtagne lovforslag i folketingsåret 2016/2017
Lovforslag  Umiddelbar provenuvirkning,
mio. kr.
Ny/
ophævelse/
ændring
2017 Varigt
L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Justering af fondes adgang til fradrag for ikke-almennyttige uddelinger)
 - heraf ophævelse af fondes fradragsret for ikke-almennyttige uddelinger
 - heraf parallel justering af beskatningen af modtagerne af de ikke-almennyttige uddelinger
-100
 
-200
 
 100
-100
 
-200
 
 100
Ændring
L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer m. fl. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne mv.)
- heraf lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter
- heraf udvidelse af antallet af skibe, der kan benytte landstrøm
15
 
 
  0
 
15

 
 
Ikke skønnet

 
 
Ændring
L 93 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Nedsættelse af registreringsafgiften) Ikke skønnet1) Ikke skønnet Indirekte ændring
L 101 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft og reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften m.v.) (150 i 2018) 100 Ændring
L 183 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.)  270 1.290 Ændring
L 195 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) Begrænset
(ca. 1 mio. kr. hvert fjerde år)
Ikke
skønnet
Ny
L 210 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand) 60 0 Ændring
L 211 Forslag til ejendomsvurderingsloven (10 mio. kr. i 2020) Ikke
skønnet
Ændring

Anm.: Tallene i tabellen angiver som udgangspunkt ændringen i skatteudgiften. Et negativt fortegn indebærer en reduktion af skatteudgiften. Hvor der er tale om en ny skatteudgift, er der tale om faktisk beregnede skatteudgifter. Dette fremgår af tabellen.
1) Nedsættelsen af registreringsafgiften ved forhøjelse af skalaknækket medfører ikke direkte en ændring af skatteudgifter. Reduktionen mindsker imidlertid alt andet lige værdien af de skatteudgifter, der er i registreringsafgiften for personbiler og motorcykler, og som afhænger af skalaknækket. Det gælder f.eks. de fradrag for sikkerhedsudstyr, der gives i den afgiftspligtige værdi.