Skatteministeriet
25. november 2016

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2015/2016

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2015/2016

En skatteudgift kan f.eks. være udmøntet i form af en skattefritagelse eller særligt lave skatteprocenter, fradrag som reducerer skattegrundlaget eller fradrag i den betalte skat.

Det er ikke altid muligt at give en entydig definition af det normale skattesystem på alle områder og dermed heller ikke af afvigelser herfra. Afgrænsningen af skatteudgifter vil derfor være omgivet af et vist element af skøn.

Skatteudgifter vedrører i teknisk forstand offentlige udgifter og kan defineres som udgifter, der ikke afholdes direkte. Formålet med at opgøre ændringer i skatteudgifter er at synliggøre denne del af de offentlige udgifter.

Nye eller ændringer i eksisterende skatteudgifter fremgår af Skatteministeriets lovforslag. I folketingsåret 2015/2016 er der på skatte- og afgiftsområdet vedtaget 24 lovforslag. Heraf har følgende 11 af lovforslagene påvirket skatteudgifterne:

Ændrede skatteudgifter i vedtagne lovforslag i folketingsåret 2015/2016
Lovforslag  Umiddelbar provenuvirkning,
mio. kr.
Ny/
ophævelse/
ændring
2016 Varigt
L 16 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe)1) Begrænset Begrænset Ændring
L 17 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om vurdering af landets faste ejendomme. (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning og vurdering af visse ejendomme med hjemfaldspligt) Meget
begrænset
Meget
begrænset
Ny
L 61 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love. (Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v) 0
(-25 i 2017)
-125 Ændring
L 64 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 5 2 Ændring
L 65 Forslag til lov om ophævelse af reklameafgiftsloven. (Ophævelse af reklameafgiftsloven)  -1002) -100 Ophævelse
L 69 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.) Ikke
skønnet3)
Ikke
skønnet
Ændring
(indirekte)
L 70 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love. (Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af bundfradraget i NOx-afgiften, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter)  -13
(-25 i 2017)
-25 Ophævelse
L 71 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven. (Nedsættelse af fondes generelle konsolideringsfradrag m.v.) -200 -200 Ændring
L 95 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017) 620
(595 i 2017)
15 Ændring
L 149 A Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre) Begrænset 0 Ny
L 149 B Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger) 60 60 Ny

Anm.: Tallene i tabellen angiver som udgangspunkt ændringen i skatteudgiften (”-” = reducerer skatteudgiften). Hvor der er tale om en ny skatteudgift, er der tale om faktisk beregnede skatteudgifter. Dette fremgår af tabellen.
1) Tonnagebeskatning af mobile borerigge skal statsstøttegodkendes, før den kan træde i kraft.
2) Skønnet over skatteudgiften for reklameafgiften fremgår af lovforslaget ved indførelsen af reklameafgiftsloven i 2012. Skønnet på 100 mio. kr. er varigt efter tilbageløb og adfærd.
3) Reduktionen af registreringsafgiftssatsen fra 180 pct. til 150 pct. medfører ikke direkte en ændring af skatteudgifter. Reduktionen mindsker imidlertid alt andet lige værdien af de skatteudgifter, der er i registreringsafgiften for personbiler og motorcykler, og som afhænger af satsen på 180 pct. Det gælder f.eks. de fradrag for sikkerhedsudstyr, der gives i den afgiftspligtige værdi.