Skatteministeriet
1. september 2014

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2013/2014

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2013/2014

En skatteudgift kan f.eks. være udmøntet i form af en skattefritagelse eller særligt lave skatteprocenter, fradrag som reducerer skattegrundlaget eller fradrag i den betalte skat.

Det er ikke altid muligt at give en entydig definition af det normale skattesystem på alle områder og dermed heller ikke af afvigelser herfra. Afgrænsningen af skatteudgifter vil derfor være omgivet af et vist element af skøn.

Skatteudgifter vedrører i teknisk forstand offentlige udgifter og kan defineres som udgifter, der ikke afholdes direkte. Formålet med at opgøre ændringer i skatteudgifter er at synliggøre denne del af de offentlige udgifter.

Nye eller ændringer i eksisterende skatteudgifter fremgår af Skatteministeriets lovforslag. I folketingsåret 2013/2014 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 14 lovforslag. Heraf har følgende 3 af lovforslagene påvirket skatteudgifterne:

Ændrede skatteudgifter i vedtagne lovforslag i folketingsåret 2013/2014
Lovforslag Umiddelbar provenuvirkning i 2014 Ny/ændring
  Mio. kr.
L4 Nedslag i ejendomsværdiskatten for folkepensionister med bopæl i udlandet (som ejer ejendomme i Danmark). Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammenlægning af vandforsyninger og nedslag for ejendomsværdiskatten m.v.) 5 mio. kr. Ny
L 103 Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v.)1)
  - Fremrykning af beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere
  - Fremrykning af forhøjet grænse for udbetaling af skattekreditter
  - Fremrykning af selvstændiges mulighed for at fratrække udgifter til syge- og arbejdsskadeforsikring som et ligningsmæssigt fradrag


610 mio. kr.

215 mio. kr.

320 mio. kr.

75 mio. kr.
Ændring
L171 EU's minimumsafgift for landstrøm for krydstogtskibe og andre større erhvervsmæssige skibe. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love.(Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner)2) Op mod 15 mio. kr. Ny

Anm.: Tallene i tabellen angiver som udgangspunkt ændringen i skatteudgiften ("-" = reducerer skatteudgiften). Hvor der er tale om en ny skatteudgift, er der tale om faktisk beregnede skatteudgifter. Dette fremgår af tabellen.

1) Fremrykningen af lempelserne medfører en forhøjelse af skatteudgifterne i 2014.
2) EU's minimumsafgift for landstrøm for krydstogtskibe og andre større erhvervsmæssige skibe er under notifikation i EU-Kommissionen efter statsstøttereglerne og træder ikke i kraft, før Kommissionens godkendelse foreligger. Tidsfristen herfor er ukendt.