Skatteministeriet
29. august 2013

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2012/2013

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2012/2013

En skatteudgift kan f.eks. være udmøntet i form af en skattefritagelse eller særligt lave skatteprocenter, fradrag som reducerer skattegrundlaget eller fradrag i den betalte skat.

Det er ikke altid muligt at give en entydig definition af det normale skattesystem på alle områder og dermed heller ikke af afvigelser herfra. Afgrænsningen af skatteudgifter vil derfor være omgivet af et vist element af skøn.

Skatteudgifter vedrører i teknisk forstand offentlige udgifter og kan defineres som udgifter, der ikke afholdes direkte. Formålet med at opgøre ændringer i skatteudgifter er at synliggøre denne del af de offentlige udgifter.

Nye eller ændringer i eksisterende skatteudgifter fremgår af Skatteministeriets lovforslag. I folketingsåret 2012/2013 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 20 lovforslag. Heraf har følgende 10 af lovforslagene påvirket skatteudgifterne:

Ændrede skatteudgifter i vedtagne lovforslag i folketingsåret 2012/2013
Lovforslag Umiddelbar provenuvirkning i 2013 Umiddelbar
varig årlig provenuvirkning
Ny/ændring
  Mio. kr. Mio. kr.
L49 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktiver og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor)
- heraf ophævelse af iværksætterskatten og iværksætteraktieordningen
- heraf forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor
-40
110
-150
-190
460
-650
Ændring
Ændring
Ændring
L 50 Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (Reklameafgiftloven)1) 25 120 Ny
L51 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af svovl (Bundfradrag i svovlafgiften) 3 1 Ændring
L 52 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer (Godtgørelse af afgift af el forbrugt til erhvervsmæssig opladning af batterier til elbiler) 2 0 Ny
L 81 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven, lov om afgift af lystfartøjsforsikringer og forskellige andre love (Forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.v.)
- heraf forhøjelse af visse lønsumsafgifter
- forhøjelse af afskrivningssats på store vindmøller
-645
-465
-180
-605
-465
-140
Ændring
Ændring
Ændring
L 82 Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love (Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v.) 415 415 Ny
L 216 Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter)2)
- heraf BoligJobordningen
- heraf forhøjelse af den øvre grænse for skattekreditter til forskning og udvikling
2.550
2.550
0
230
90
140
Ny+ændring
Ny
Ændring
L 217 Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand mv. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse og senere ophævelse af sodavandsafgiften, nedsættelse af ølafgiften, afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift, øget momsfradrag på hotelovernatninger og midlertidig forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede køretøjer mv.)3) -35 -140 Ændring
L 218 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love (Aftaler om Vækstplan DK m.v. - nedsættelse af skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor og fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.)4)
- heraf forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor
- heraf udvidelse af forskerskatteordningen
- heraf fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring
0
0
0
0
-1.160
-1.230
5
65
Ny+ændring
Ændring
Ændring
Ny
L 219 Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af afgifter på el til erhverv, bortfald af CO2-afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på brændsler til proces, ændret lagerprincip ved deponering af farligt affald, lempelse af momskredittider samt supplerende støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker)5) 0 -50 Ændring

Anm.: Tallene i tabellen angiver som udgangspunkt ændringen i skatteudgiften ("-" = reducerer skatteudgiften). Hvor der er tale om en ny skatteudgift, er der tale om faktisk beregnede skatteudgifter.

1) Reklameafgiften er under notifikation i EU-Kommissionen efter statsstøttereglerne og træder ikke i kraft, før Kommissionens godkendelse foreligger. I beregningen af skatteudgiften i 2013 er det lagt til grund, at ordningen træder i kraft pr. 1. oktober 2013. Da ordningen endnu ikke har modtaget Kommissionens godkendelse, overvurderes størrelsen af skatteudgiften for 2013.
2) BoligJobordningen er midlertidig og udgør en skatteudgift svarende til det umiddelbare mindreprovenu, der vurderes at være 2.550 mio. kr. i 2013 og 2.650 i 2014. Den varige virkning anslås at være 90 mio. kr. Forhøjelsen af skattekreditter til forskning og udvikling træder i kraft i 2015, hvorfor skatteudgiften forbundet hermed ligeledes først vil optræde her. Den varige virkning af skatteudgiften vedr. forskning og udvikling svarer til mindreprovenuet på 140 mio. kr.
3) Da sodavandsafgiften bortfalder fra 2014, er den varige virkning nul. De 105 mio. kr. er den faktiske størrelse af skatteudgiften i 2013, og omfatter indekseringen af afgiften og halveringen af afgiften i 2013.
4) Skatteudgifterne i forbindelse med L218 indtræder først i 2014. Her øges skatteudgifterne med 5 mio. kr. (forskerskatteordningen) og endvidere med 75 mio. kr. i 2015 (fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring). Den varige virkning af de to forslag er henholdsvis 5 og 65 mio. kr., som det fremgår af tabellen. Forhøjelsen af lønsumsafgiften reducerer skatteudgiften ved momsfritagelsen for den finansielle sektor. Skatteministeriet har med baggrund i de seneste års satsforhøjelser igangsat en revurdering af den aktuelle størrelse af skatteudgiften.
5) Skatteudgiften reduceres med 50 mio. kr. i 2014, hvor erhvervenes afgiftsbetaling ligestilles, når forbrug under 15 mio. kWh fritages for elafgiften på 1 øre pr. kWh. Ligestillingen af afgiftsbetalingen medfører, at skatteudgiften bortfalder.