Skatteministeriet
30. august 2012

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2011/2012

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2011/2012

En skatteudgift kan f.eks. være udmøntet i form af en skattefritagelse eller særligt lave skatteprocenter, fradrag som reducerer skattegrundlaget eller fradrag i den betalte skat.

Det er ikke altid muligt at give en entydig definition af det normale skattesystem på alle områder og dermed heller ikke af afvigelser herfra. Afgrænsningen af skatteudgifter vil derfor være omgivet af et vist element af skøn.

Skatteudgifter vedrører i teknisk forstand offentlige indtægter og kan defineres som indtægter, der ikke opkræves. Formålet med at opgøre ændringer i skatteudgifter er at synliggøre denne del af de offentlige udgifter.

Nye eller ændringer i eksisterende skatteudgifter fremgår af Skatteministeriets lovforslag. I folketingsåret 2011/2012 er der i 8 af forslagene på skatte- og afgiftsområdettaget eksplicit stilling til skatteudgifter:

Ændrede skatteudgifter i vedtagne lovforslag i folketingsåret 2011/2012
    Mio. kr.
L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) 100
L 30A Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier og justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne). 1) - 25
L 31 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., justering af boligjobordningen, ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen og tillæg til grøn check m.v.). 1) - 290
L 32 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas. (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.). 2) 5
L 33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin). 3) 70
L 170A Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.(Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem m.v.). 50
L 192 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven. (Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler). 85
L 197 Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. - 910

Note: Tallene i tabellen angiver ændringen i skatteudgiften ("-" = reducerer skatteudgiften).
1) Samlet set reducerer forslaget skatteudgifterne med 290 mio. kr. I 2013 reduceres skatteudgifterne endvidere med 2.750 mio. kr. i forbindelse med afskaffelsen af den midlertidige hjemmerserviceordning (BoligJobordningen).
2) Ved afgiftsstigningen øges skatteudgifterne med ca. 15 mio. kr., mens reduktionen af bundfradraget reducerer skatteudgifterne med 10 mio. kr.
3) Skatteudgiften stiger, fordi referencerammen øges. (Afgiften på sukkerholdig sodavand stiger i forhold til afgiften på sukkerfri sodavand).

Der henvises til de konkrete lovforslag for en uddybning af de enkelte skatteudgifter.

Skatteudgifterne er opgjort ud fra den såkaldte tabt provenu metode, dvs. den direkte og umiddelbare provenuvirkning. Da skatteudgifterne ikke medtager eventuelle adfærdsændringer, er skatteudgifterne for de enkelte områder ikke lig med provenugevinsten ved at afskaffe skatteudgiften.

Skatteudgifterne vil som hovedregel ikke blive genberegnet med faste intervaller. De enkelte skatteudgifter vil blive opdateret i forbindelse med ændringer i den relaterede lovgivning og i forbindelse med større gennemgange af de enkelte områder i øvrigt.