Skatteministeriet
5. juli 2011

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2010/2011

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2010/2011

En skatteudgift kan f.eks. være udmøntet i form af en skattefritagelse eller særligt lave skatteprocenter, fradrag som reducerer skattegrundlaget eller fradrag i den betalte skat.

Det er ikke altid muligt at give en entydig definition af det normale skattesystem på alle områder og dermed heller ikke af afvigelser herfra. Afgrænsningen af skatteudgifter vil derfor være omgivet af et vist element af skøn.

Skatteudgifter vedrører i teknisk forstand offentlige indtægter og kan defineres som indtægter, der ikke opkræves. Formålet med at opgøre ændringer i skatteudgifter er at synliggøre denne del af de offentlige udgifter.

Nye eller ændringer i eksisterende skatteudgifter fremgår af Skatteministeriets lovforslag. I folketingsåret 2010/2011 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 24 lovforslag. I 10 af forslagene er der taget eksplicit stilling til skatteudgifter:

Ændrede skatteudgifter i vedtagne lovforslag i folketingsåret 2010/2011
    Mio. kr.
L 74 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven. (Investering i vedvarende energi) 15
L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning kombineret med forhøjet bundfradrag, ophævelse af fradrag for tobaksudgifter, m.v.) 50
L 78 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen) 100
L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love. (Ændrede fordelingsregler på kraftvarmeområdet, forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser og færdselsskadede køretøjer) -70
L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven. (Forbedring af etablerings- og iværksætterkonto-ordningerne m.v.) 40*
L 194 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. 120
L 195A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. 130**
L 195B Forslag til lov om ændring af lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. 5
L 196 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. 230
L 208 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og lov om hjemmeservice. 1.450***

Note: Tallene i tabellen angiver ændringen i skatteudgiften ("-" = reducerer skatteudgiften).*) Skatteudgiften er genberegnet for ordningen i sin helhed og ikke kun ændringerne. **) Skatteudgiften øges med 130 mio. kr. i 2012 og reduceres med 275 mio. kr. i 2013. ***) Skatteudgiften udgør 1.450 mio. kr. i 2011 og 2.750 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.

Der henvises til de konkrete lovforslag for en uddybning af de enkelte skatteudgifter.

Skatteudgifterne er opgjort ud fra den såkaldte tabt provenu metode, dvs. den direkte og umiddelbare provenuvirkning. Da skatteudgifterne ikke medtager eventuelle adfærdsændringer, er skatteudgifterne for de enkelte områder ikke lig med provenugevinsten ved at afskaffe skatteudgiften.

Skatteudgifterne vil som hovedregel ikke blive genberegnet med faste intervaller. De enkelte skatteudgifter vil blive opdateret i forbindelse med ændringer i den relaterede lovgivning og i forbindelse med større gennemgange af de enkelte områder i øvrigt.