Skatteministeriet
24. juni 2010

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2009/2010

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2009/2010

En skatteudgift kan f.eks. være udmøntet i form af en skattefritagelse eller særligt lave skatteprocenter, fradrag som reducerer skattegrundlaget eller fradrag i den betalte skat.

Det er ikke altid muligt at give en entydig definition af det normale skattesystem på alle områder og dermed heller ikke af afvigelser herfra. Afgrænsningen af skatteudgifter vil derfor være omgivet af et vist element af skøn.

Skatteudgifter vedrører i teknisk forstand offentlige indtægter og kan defineres som indtægter, der ikke opkræves. Formålet med at opgøre ændringer i skatteudgifter er at synliggøre denne del af de offentlige udgifter.

Nye eller ændringer i eksisterende skatteudgifter fremgår af Skatteministeriets lovforslag. I folketingsåret 2009/2010 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 31 lovforslag. I 7 af forslagene er der taget eksplicit stilling til skatteudgifter:

Ændrede skatteudgifter i vedtagne lovforslag i folketingsåret 2009/2010
    Mio. kr.
L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. (Overdragelse af licensandele med betaling af fremtidige efterforskningsomkostninger finansielle indtægter m.v.) 5
L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater) 2
L 63 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.)1) -50
L 80 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Fradrag for udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder) 20
L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. (Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatningen af kapitalindkomst m.v.) 30
L 149 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. (Digital kommunikation, køretøjsregistrering, forenklet tilbagebetaling af skatter og afgifter, regler for medlemmer af Skatterådet og Landsskatteretten samt fradrag for særlige integrerede barnesæder i taxier) 0
L 150A Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik. (Fradrag for private donationer til forskning m.v.) 10
L 150B Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger) 15

Note: Tallene i tabellen angiver ændringen i skatteudgiften ("-" = reducerer skatteudgiften).
1) Der vil blive tale om et engangsprovenutab på ca. 100 mio. kr. som følge af bagudrettet afgiftsfritagelse for mineralogiske processer m.v. og betaling ned på minimumsafgifterne i perioden 2005-2009. 75 mio. kr. en skattesanktion og 25 mio. kr. er en skatteudgift. Skatteudgiften i alt netto udgør herefter - 50 mio. kr.

Der henvises til de konkrete lovforslag for en uddybning af de enkelte skatteudgifter.

Skatteudgifterne er opgjort ud fra den såkaldte tabt provenu metode, dvs. den direkte og umiddelbare provenuvirkning. Da skatteudgifterne ikke medtager eventuelle adfærdsændringer, er skatteudgifterne for de enkelte områder ikke lig med provenugevinsten ved at afskaffe skatteudgiften.

Skatteudgifterne vil som hovedregel ikke blive genberegnet med faste intervaller. De enkelte skatteudgifter vil blive opdateret i forbindelse med ændringer i den relaterede lovgivning og i forbindelse med større gennemgange af de enkelte områder i øvrigt.