Skatteministeriet
2. oktober 2008

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2007/2008

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2007/2008

En skatteudgift kan f.eks. være udmøntet i form af en skattefritagelse eller særligt lave skatteprocenter, fradrag som reducerer skattegrundlaget, fradrag i den betalte skat eller særligt gunstige kredittider.

Det er ikke altid muligt at give en entydig definition af det normale skattesystem på alle områder og dermed heller ikke af afvigelser herfra. Afgrænsningen af skatteudgifter vil derfor være omgivet af et vist element af skøn.

Skatteudgifter vedrører i teknisk forstand offentlige indtægter og kan defineres som indtægter, der ikke opkræves. Formålet med at opgøre ændringer i skatteudgifter er at synliggøre denne del af de offentlige udgifter.

Nye eller ændringer i eksisterende skatteudgifter vil fremgå af Skatteministeriets lovforslag. I folketingsåret 2007/2008 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 33 lovforslag. I 4 af forslagene er der taget eksplicit stilling til skatteudgifter:

Skatteudgifter i vedtagne lovforslag i folketingsåret 2007/2008*
Lovforslag og lovnr. (link åbner i nyt vindue) Skatteudgift Bemærkninger
2008 2009
Mio. kr.
L 160
Lov nr. 473 af 17.06.08
Lov om skattenedslag for seniorer.
(Skattenedslag til 64 årige i arbejde)
- - 0,3 mia. kr. vedr. indkomståret 2010, ca. 0,6 mia. kr. for 2011 og ca. 0,8 mia. kr. årligt herefter frem til 2016
L 168
Lov nr. 528 af 17.06.08
Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
(Implementering af energistrategi)1)
Der er ikke skønnet over størrelsen af skatteudgiften Der er ikke skønnet over størrelsen af skatteudgiften  
L 169
Lov nr. 472 af 17.06.08
Lov om afgift af kvælstofoxider.1)
(Afgift på NOx)
- - Ca. 15 mio. kr. årligt fra og med 2010
L 170
Lov nr. 529 af 17.06.08
Ændring af lov om afgift af affald og råstoffer.1)
(Fritagelse for afgift af deponering af råmel, uforbrændte klinker, filterstøv, kasseret cement og klinker samt ovnudhugning i forbindelse med egen cementproduktion)
- - Skatteudgiften er ca. 7 mio. kr. i 2010 og ca. 10 mio. kr. årligt herefter

Anm.: Skatteudgifterne er opgjort i 2008-niveau.
* Skatteministeriet har særskilt taget stilling til, om lovforslag indeholder en ny skatteudgift eller en ændring i en eksisterende skatteudgift fra sidste halvdel af 2008.
1) Forslaget skal godkendes efter EU's statsstøtteregler før det kan træde i kraft.

Der henvises til de konkrete lovforslag for en uddybning af de enkelte skatteudgifter.

Skatteudgifterne er opgjort ud fra den såkaldte tabt provenu metode, dvs. den direkte og umiddelbare provenuvirkning. Da skatteudgifterne ikke medtager eventuelle adfærdsændringer, er skatteudgifterne for de enkelte områder ikke lig med provenugevinsten ved at afskaffe skatteudgiften.

Skatteudgifterne vil som hovedregel ikke blive genberegnet med faste intervaller. De enkelte skatteudgifter vil blive opdateret i forbindelse med ændringer i den relaterede lovgivning og i forbindelse med større gennemgange af de enkelte områder i øvrigt, jf. f.eks.: Statusrapport om personalegoder 2007, Skatteministeriet, januar 2008 og Redegørelse om erhvervsstøtte 2008, Økonomi- og Erhvervsministeriet, juni 2008. Sidstnævnte publikation kan hentes på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside www.oem.dk