Skatteministeriet
10. november 2009

Skatteudgifter i forbindelse med Forårspakke 2.0

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteudgifter i forbindelse med Forårspakke 2.0

En skatteudgift kan f.eks. være udmøntet i form af en skattefritagelse eller særligt lave skatteprocenter, fradrag som reducerer skattegrundlaget, fradrag i den betalte skat eller særligt gunstige kredittider.

Det er ikke altid muligt at give en entydig definition af det normale skattesystem på alle områder og dermed heller ikke af afvigelser herfra. Afgrænsningen af skatteudgifter vil derfor være omgivet af et vist element af skøn.

Skatteudgifter vedrører i teknisk forstand offentlige indtægter og kan defineres som indtægter, der ikke opkræves. Formålet med at opgøre ændringer i skatteudgifter er at synliggøre denne del af de offentlige udgifter.

I forbindelse med Forårspakke 2.0 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført en række lovforslag. I 7 af forslagene er der taget eksplicit stilling til skatteudgifter:

Skatteudgifter i forbindelse med Forårspakke 2.0
Lovforslag og lovnummer
(Link åbner i nyt vindue)
Ændring i skatteudgift
("-" = reducerer skatteudgift)
L 199
Lov nr. 519 af 12. juni 2009
Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Beskatning af personalegoder, befordringsfradrag, gavefradrag, dagplejefradrag og rejsefradrag m.v.) • Medarbejderobligationer og -aktier (-0,27 mia. kr.)
• Multimedieskat (skatteudgiften knyttet til fri telefon og bredbåndsforbindelse bliver reduceret.)
• Ophævelse af bundfradrag for gaver til almenvelgørende foreninger (0,04 mia. kr.)
• Loft over fradrag for rejseregler (-0,23 mia. kr.)
• Forhøjelse af det særlige tillæg til befordringsfradraget til lavtlønnede m.v. (0,29 mia. kr.)*
• Forhøjelse af standardfradraget for dagplejere (0,15 mia. kr.)*
• Grønt miljøtillæg for firmabiler (skattesanktion 0,1 mia. kr.)
L 202
Lov nr. 525 af 12. juni 2009
Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.) • Ophævelse af fradrag for udgifter til advokater og revisorer og fradrag for udgifter til undersøgelser af nye markeder i forbindelse med etablering eller udvidelse af erhvervsmæssig virksomhed (-0,12 mia. kr.)
• Tonnagebeskatning prisindeksering (-0,005 mia. kr.)
L 203
Lov nr. 520 af 12. juni 2009
Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse momsfritagelser og øget lønsumsafgift for den finansielle sektor m.v.) • Ophævelse af momsfritagelse for levering af fast ejendom (-0,89 mia. kr.)
• Ophævelse af momsfritagelse for rejsebureauer, turistkontorer m.v. (-0,16 mia. kr.)
• Ophævelse af momsfritagelse for ejendomsadministration (-0,18 mia. kr.)
• Forhøjet lønsumsafgift for den finansielle sektor (-0,38 mia. kr.)
L 204
Lov nr. 522 af 12. juni 2009
Lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love. (Forhøjelse af spildevandsafgiften og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften af emballage til vin og spiritus m.v.) • Forhøjelse af spildevandsafgift / fritagelser (0,04 mia. kr.)
• Loftet for afgiftssatserne på visse industrielle drivhusgasser (< 5 mio. kr.)
L 205
Lov nr. 523 af 12. juni 2009
Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Grøn omlægning af bilbeskatningen) • Forhøjelse af udligningsafgift for dieseldrevne varebiler (-0,38 mia. kr.)
• Grøn registreringsafgift for taxier (-0,05 mia. kr.)
L 206
Lov nr. 524 af 12. juni 2009
Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (Afgiftsforhøjelser på chokolade, is, sukkerholdigt sodavand og tobak samt afgiftsnedsættelse på sukkerfrit sodavand) • Lavere afgiftssats for sukkerfri sodavand (0,05 mia. kr.)
L 207
Lov nr. 527 af 12. juni 2009
Lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften) • Landbrug, gartneri og mineralogiske processer m.v. lempes for forhøjelse af elafgift med 6 øre pr. kWh (0,2 mia. kr.)
• Landbrug samt mineralogiske og metallurgiske processer lempes for indførelse af energiafgift på brændsler i erhvervene (0,6 mia. kr.)
• Ligestilling mellem decentral og central kraftvarme (-0,07 mia. kr.)
• Ligestilling mellem el til belysning og anden el  (-0,2 mia. kr.)
• Ligestilling mellem elopvarmning af elværker m.v. og anden rumvarme (-0,02 mia. kr.)
• Ophævelse af fritagelsen for farligt affald (-0,16 mia. kr.)

* Skatteudgift lavere når der tages hensyn til lavere værdi af ligningsmæssige fradrag.

Der henvises til de konkrete lovforslag for en uddybning af de enkelte skatteudgifter.

Skatteudgifterne er opgjort ud fra den såkaldte tabt provenu metode, dvs. den direkte og umiddelbare provenuvirkning. Da skatteudgifterne ikke medtager eventuelle adfærdsændringer, er skatteudgifterne for de enkelte områder ikke lig med merprovenuet ved at afskaffe skatteudgiften.