Skatteministeriet
14. december 2017

Skatteudgifter - en samlet oversigt

Skatteudgifter Oversigt over skatteudgifterne som de fremgik af senest opdaterede liste fra FFL06 og ændrede/indførte skatteudgifter som følge af ændret/ny lovgivning

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteudgifter - en samlet oversigt

Skatteudgifter er afvigelser fra det gældende skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere. En skatteudgift kan f.eks. være udmøntet i form af en skattefritagelse eller særligt lave skatteprocenter, fradrag som reducerer skattegrundlaget eller fradrag i den betalte skat.

Skatteudgifter vedrører i teknisk forstand offentlige indtægter og kan defineres som indtægter, der ikke opkræves. Formålet med at opgøre ændringer i skatteudgifter er at synliggøre denne del af de offentlige udgifter.

Indtil 2006 fremgik en liste over udvalgte skatteudgifter af finanslovforslaget for det kommende års finanslov. Fra og med folketingsåret 2007/2008 anvendes en ny praksis, hvor de lovforslag der medfører ændringer i eksisterende/indfører nye skatteudgifter fremgår af en oversigt for pågældende folketingsår.

I nedenstående oversigt er oplistet skatteudgifterne som de fremgik af senest opdaterede liste fra FFL06, ændrede/indførte skatteudgifter som følge af ændret/ny lovgivning.

Tallene er ikke nødvendigvis sammenlignelige. Dette skyldes først og fremmest at skatteudgifterne er opgjort i forskellige år. Tallene, som er opdateret i 2006 og 2008, er angivet i niveau (dvs. den faktiske beregnede skatteudgift). Der er endvidere foretaget genberegning af en række af skatteudgifterne, mens andre skatteudgifter er fremskrevet til nyere niveau, (dvs. fremskrivninger af tidligere faktiske beregninger). I de tilfælde, hvor der indføres lovgivning, som medfører en ny skatteudgift, vil ændringen være lig den faktiske størrelse af skatteudgiften.

Samlet oversigt over skatteudgifter
Ordninger som vedrører personbeskatning Senest opdateret Faktisk beregnet skatteudgift, mio. kr.
Byfornyelse 2006 349
Fritagelse/fredede ejendomme 2006 47
Udenrigsministeriets tjenestemænd 2006 100
Værnepligtiges skattefrie kostpenge 2006 46
Fradragsret for selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til egne sygeforsikringer 2016 70
Gaver, gratialer og fratrædelsesgodtgørelser 2006 178
Engangsbeløb efter lov om arbejdsskadeforsikring mv. 2006 151
Personalegodebeskatning 2006 52
Eftergivelse af studiegæld 2006 57
Fritagelse for skat af findeløn og dusører mv. 2006 10
Alkoholafvænning 2006 40
Grundværdi, stuehuse 2006 16
Fradrag for omk. til udlejning 2006 124
Ejendomsværdiskat (maks. stigning) 2006 240
Ejendomsværdiskat (nedslag for alderspensionister) 2006 505
Ejendomsværdiskat (gamle ejere) 2006 1.785
Ejendomsværdiskat (gamle ejere af parcel- og sommerhuse) 2006 1.095
Værelsesudlejning 2006 20
Opsparingsordning for professionelle sportsudøvere 2006 5
Lavtlønnedes tillæg til befordringsfradrag 2006 175
Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner 2006 24
Fradrag for forskeres rejseudgifter mv. 2006 2
Fritagelse for skat og moms af værdi af eget arbejde 2006 25
Skattenedslag til 64-årige i arbejde (seniornedslag) 2008 800
Fri bil 2008 Meget begrænset
Fri telefon 2008 190
ADSL- forbindelser arbejdsgiver betalt 2008 290
Sundhedsforsikringer 2008 420
Arbejdsgiverbetalt hjemme-pc 2008 120
Bagatelgrænse på visse personalgoder på 1.000 kr. 2011 90
Dagpenge og rejsegodtgørelser 2012 17
Skattefrihed for søfolk under DIS-ordningen 2016 885
Forskere og nøglemedarbejdere (forskerskatteordningen) 2016 7601)
Fradrag for visse søfarende ansat ved kulbrinteudvinding 2012 Begrænset
Lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst 2013 200
Ændringer i ordninger som vedrører personbeskatning   Beregnet ændring i skatteudgift, mio. kr.
Ophævelse af bundfradrag for gaver til almenvelgørende foreninger 2009 40
Loft over rejsefradrag 2009 -230
Forhøjelse af det særlige tillæg til befordringsfradraget til lavtlønnede m.v. 2009 290
Skattefrihed for soldaterlegater 2009 2
Fradrag for private donationer til forskning m.v. 2010 10
Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatningen af kapitalindkomst m.v. 2010 30
Højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger 2011 50
Lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v. 2012 -15
Ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer m.v. 2012 -675
Ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger 2012 -200
Afskaffelse af multimediebeskatningen og genindførelse af fri telefon 2012 600
Lavere grænse for finansielle aktiver/indtægter ved succession 2012 -25
Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag 2015 452)
Nedsættelse af vederlagskravet for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere 2015 300
Forhøjelse af loftet over fradraget for fagforeningskontingenter 2015 -810
Ny grøn BoligJobordning 2016 620 (595 i 2017)
Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen 2016 5
Skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre 2016 Begrænset
Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger 2016 60
Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning mv. 2016 Begrænset
Ejendomsvurderingsloven 2017 10 mio. kr. (i 2020)
Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus 2017 Begrænset
(ca. 1 mio. kr. hvert fjerde år)
Redduktion af grøn check 2017 150 (i 2018)
Ordninger som vedrører moms og af gifter   Faktisk beregnet skatteudgift, mio. kr.
Finanssektoren - moms 2013 2.700
Undervisning - moms 2006 841
Læge, tandlæge - moms 2006 2.541
Dagpleje - moms 2006 447
Plejehjem - moms 2006 56
Daginstitutioner - moms 2006 2.284
Boligbenyttelse 2006 197
Elvarmeafgift 2006 45
Post og porto - moms 2006 221
Sikkerhedsudstyr i biler 2006 225
Tjenester - moms 2006 721
Diesel + udligningsafgift 2006 3.409
Implementering af energistrategi 2008 Ikke skønnet
Fritagelse for afgift af deponering af råmel, uforbrændte klinker, filterstøv, kasseret cement og klinker samt ovnudhugning i forbindelse med egen cementproduktion 2008 10
Nulmoms for trykte aviser og blade 2017 475
Let-øl fritages for alkoholafgift 2012 7
Momsfritagelse for persontransport 2016 350
Erhvervsmæssig flytransport er undtaget for brændstofafgifter 2012 110
Indenlandske færger er undtaget fra brændstofafgifter 2012 600
Reparationsgrænse for totalskadede biler 2016 125 (0 i 2017)
Elafgiftsfritagelse for biobrændsler mv. 2013 4.300
Tilpasning af CO2-afgift til kvoteloven 2016 65
Ændringer i ordninger som vedrører moms og af gifter   Beregnet ændring i skatteudgift, mio. kr.
Loftet for afgiftssatserne på visse industrielle drivhusgasser 2009 5
Forhøjelse af udligningsafgift for dieseldrevne varebiler 2009 -380
Grøn registreringsafgift for taxier 2009 -50
Forhøjelse af udligningsafgift for dieseldrevne køretøjer 2012 -50
Lavere afgiftssats for sukkerfri sodavand 2013 -660
Ligestilling mellem el til belysning og anden el 2009 -200
Ligestilling mellem elopvarmning af elværker m.v. og anden rumvarme 2009 20
Ophævelse af fritagelsen for farligt affald 2009 -160
Ændringer af afgifter af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m. 2009 -50
Investering i vedvarende energi 2011 15
Ophævelse af bundfradrag i NOx-afgiften 2016 -13 (-25 i 2017)3)
Afgiftsfritagelse for en række VE-produkter ifm. tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgift 2015 200
Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lign. sendt fra lande uden for EU 2015 -50
Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v 2016 0 (-25 i 2017)
Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v. 2016 Ikke skønnet4)
Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser 2017 60
Nedsættelse af registreringsafgiften ved forhøjelse af skalaknækket 2017 Ikke skønnet5)
Ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe mf. og lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter 2017 15
Ordninger som vedrører erhvervsbeskatning   Faktisk beregnet skatteudgift, mio. kr.
Straksafskrivning af formuegoder anskaffet med offentlige tilskud 2016 10
Fradrag for gaver til fonde mv. 2006 114
Straksafskrivning af forsøg- og forskningsaktiviteter 2016 925
Henstand for beskatning af goodwill ved løbende ydelser 2016 2
Pensionsinstitutters indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag 2006 20
Tonnagebeskatning for rederier 2016 110
Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter 2016 495
Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for driftsmidler 2012 85
Undtagelse fra selskabsbeskatning for andelsselskaber 2012 65
Fondes bundfradrag 2016 55
Fondsbeskattede foreningers bundfradrag 2016 50
Afskrivning på kunstkøb 2016 40
Fradrag for pengegaver til kulturinstitutioner 2016 50
Særligt havfradrag til fiskere 2012 3
Inflationsgaranti ved indkøb af skibe 2012 3
Nedsat ølafgift for små byggerier 2012 3
Lempelige skatteregler for vedvarende energianlæg (vindmøller mv.) 2016 25
Nedskrivning af husdyrbestand 2016 10
Undtagelser i energiafgiften til diverse processer 2016 150
Undtagelser i energiafgiften til diverse processer 2016 650
Straksafskrivning af software 2016 165
Etablerings- og iværksætterkontoordninger 2016 40
Lempelse i spildevandsafgiften for virksomheder med store udledninger 2016 5
Ændringer i ordninger som vedrører erhvervsbeskatning   Beregnet ændring i skatteudgift, mio. kr.
Forhøjelse af standardfradraget for dagplejere 2009 150
Grønt miljøtillæg for firmabiler 2009 100
Overdragelse af licensandele med betaling af fremtidige efterforskningsomkostninger finansielle indtægter m.v. 2009 5
Fradrag for udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder 2010 20
Lempelse af udbyttebeskatningen af visse unoterede porteføljeaktier 2015 75
Nedsættelse af fondes generelle konsolideringsfradrag mv. 2016 -200
Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe6) 2016 Begrænset
Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder m.v. 2017 270
Ændring af fondes adgang til fradrag for ikke-almennyttige uddelinger 2017 -100

1) Det er tidligere skønnet, at en nedsættelse af vederlagskravet for nøglemedarbejdere ville øge skatteudgiften fra og med indkomståret 2015. Det nyeste skøn afviger fra de tidligere offentliggjorte skøn, der fx fremgår i Erhvervs- og Vækstministeriets Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2016, da man ikke tidligere har kunne underbygge et skøn med faktiske data for indkomståret 2015
2) Skatteudgiften udgør 4 mio. kr. i umiddelbar varig virkning.
3) Bundfradrag i NOx-afgiften blev ophævet fra 1. juli 2016, således er skatteudgiften ved NOx-afgiften blev halveret i 2016 og er helt fjernet i 2017.
4) Reduktionen af registreringsafgiftssatsen fra 180 pct. til 150 pct. medfører ikke direkte en ændring af skatteudgifter. Reduktionen mindsker imidlertid alt andet lige værdien af de skatteudgifter, der er i registreringsafgiften for personbiler og motorcykler, og som afhænger af satsen på 180 pct. Det gælder f.eks. de fradrag for sikkerhedsudstyr, der gives i den afgiftspligtige værdi.
5) Nedsættelsen af registreringsafgiften ved forhøjelse af skalaknækket medfører ikke direkte en ændring af skatteudgifter. Reduktionen mindsker imidlertid alt andet lige værdien af de skatteudgifter, der er i registreringsafgiften for personbiler og motorcykler, og som afhænger af skalaknækket. Det gælder f.eks. de fradrag for sikkerhedsudstyr, der gives i den afgiftspligtige værdi.
6) Tonnagebeskatning af mobile borerigge skal statsstøttegodkendes, før den kan træde i kraft.