Skatteministeriet
29. november 2017

BoligJobfradrag - 2016 og 2017 - fakta og statistik

Oversigt over anvendelsen af den grønne BoligJobordning i 2016 og 2017.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
BoligJobfradrag - 2016 og 2017 - fakta og statistik

Med Aftale om en Ny grøn BoligJobordning i 2016 og 2017 fra den 6. november 2015 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konser­vative, blev BoligJobordningen fra 2016 omlagt, så den understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen.

Den nye ordning, der gælder i 2016 og 2017, giver fradrag på op til 6.000 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, for serviceydelser i hjemmet, mens der er fradrag på op til 12.000 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, til håndværksydelser med et grønt sigte.

I 2016 og 2017 er BoligJobordningen således udvidet med en række nye grønne hånd­værksydelser, samtidig med at fradragsretten for ikke-grønne ydelser er fjernet. Der er ikke sket ændringer for de hidtil omfattede serviceydelser i hjemmet.

Konkret har omlægningen medført:

  • at der er indført fradragsret for en række nye grønne ydelser som fx installation af luft-til-luftvarmepumper og energirådgivning til energiforbedringer,
  • at fradragsretten for ikke grønne ydelser, som fx indvendigt malerarbejde og nedrivning/opsætning af køkkener og badeværelser, er fjernet,
  • at udbredelsen af velfungerende bredbånd i alle dele af Danmark understøttes ved, at BoligJobordningen er udvidet med fradrag for ydelser ifm. tilslutning til bredbånd.

BoligJobfradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket indebærer et tilskud på ca. 28,6 pct. af lønudgiften i 2016 og ca. 27,6 pct. i 2017 (gennemsnitlig kommune­skat­teprocent inkl. kirkeskat). Ordningen omfatter personer i både helårsejer- og lejeboliger samt ejere af fritidsboliger.

I tabel 1 er vist den seneste optælling af indberettede BoligJobfradrag for indkomståret 2016. Der foreligger endnu ikke oplysninger om anvendelsen af den grønne BoligJobordning i 2017.

Tabel 1. BoligJobfradrag i 2016 og 2017
  2016 2017
Antal personer med boligjobfradrag 423.877  438.110
Boligjobfradrag, mio. kr. 2.844  2.836
Skatteværdi af fradrag, mio. kr. (umiddelbart mindreprovenu) 821 766 

Kilde: Optælling fra SKATs registre pr. 29. november 2017.

I forhold til den tidligere BoligJobordning, er antallet af personer med fradrag faldet fra ca. 578.000 i 2015 til ca. 416.000 personer i 2016. Det samlede fradrag er tilsva­rende faldet fra ca. 5,3 mia. kr. i 2015 til ca. 2,8 mia. kr. i 2016. Det bemærkes, at det umiddelbare mindreprovenu, der pt. er opgjort til ca. 805 mio. kr., svarende til ca. 540 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd, er større end skønnet i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget (L 95, 2015/2016), hvor det blev skønnet til 410 mio. kr.

I tabel 2 er angivet, hvordan fradragene i 2016 fordeler sig på boligkategorierne helårs­boliger, fritidsboliger i Danmark og fritidsboliger i udlandet.

Tabel 2. Fordeling af BoligJobfradraget i 2016 og 2017 på boligkategorier
Pct. 2016 2017
Helårsboliger 92,1  91,8
Fritidsboliger i Danmark 7,4  7,6
Fritidsboliger i udlandet 0,5 0,5 
I alt 100,0  100,0

Kilde: Optælling fra SKATs registre pr. 29. november 2017.

I forbindelse med indberetningen af BoligJobfradraget skal skatteyderne rubricere den udførte opgave, som der tages fradrag for, i en de seks kategorier, der fremgår af tabel 3. Knap 20 pct. af fradraget vedrører serviceydelser i hjemmet, mens godt 80 pct. vedrører håndværks­ydelser. Omkring 60 pct. af BoligJobfradraget anvendes til hånd­værksydelser i forbindelse med energibesparelser.

Tabel 3. Fordeling af BoligJobfradraget i 2016 og 2017 på fradragskategorier
Pct. 2016 2017
Rengøring/vinduespudsning 11,2 13,1 
Havearbejde 7,4 8,2 
Børnepasning 0,2 0,1 
Energibesparelser 59,3 56,9 
Andre grønne håndværksydelser 21,6 21,2 
Tilslutning til bredbånd 0,2 0,4 
I alt 100,0 100,00 

Kilde: Optælling fra SKATs registre pr. 29. november 2017.

Som nævnt er BoligJobordningen i 2016 og 2017 blevet todelt med fradrag på op til 6.000 kr. for serviceydelser i hjemmet og fradrag på op 12.000 kr. for håndværksydel­ser. Ved maksimal udnyttelse af begge fradragskategorier, kan man således opnå fradrag på op til 18.000 kr. Størrelsesfordelingen af fradragene i 2016 inden for de to kategorier og samlet fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Størrelsesfordelingen af BoligJobfradraget i 2016 og 2017
 2016      
  Servicefradrag Håndværkerfradrag Samlet fradrag
Kr. 1.000 personer Mio. kr. 1.000 personer Mio. kr. 1.000 personer Mio. kr.
Under 3.000 134 198 38 63 130 201
3.000 - 5.999 41 178 38 168 68 299
6.000 - 8.999 551) 332 32 240 77 510
9.000 - 11.999 - - 30 310 31 323
12.000 - 14.999 - - 1112) 1.329 105 1.280
15.000 - 17.999 - - - - 6 94
18.000 - - - - 8 136
I alt 231 708 249 2.111 424 2.844
Gns. fradrag, kr. 3.071 8.462 6.710
2017            
  Servicefradrag Håndværkerfradrag   Samlet fradrag 
Kr. 1.000 personer Mio. kr. 1.000 personer Mio. kr. 1.000 personer Mio. kr.
Under 3.000 148 218 37 60 142 220
3.000 - 5.999 47 206 36 156 71 314
6.000 - 8.999 551)
372 30 224 81 533
9.000 - 11.999 - - 28 292 29 306
12.000 - 14.999 - - 1072) 1.279 101 1.230
15.000 - 17.999 - - - - 6 96
18.000 - - - - 8 138
I alt 257 796 237 2.011 438 2.836
Gns. fradrag, kr. 3.099
8.485   6.474

Anm.: Fordelingen på størrelsen af servicefradraget hhv. håndværkerfradraget er baseret på personernes indberettede oplysninger, mens størrelsesfordelingen af det samlede fradrag er baseret på udtræk fra slutligningsregistret.
1) Personer med fradrag på 6.000 kr.
2) Personer med fradrag på 12.000 kr.
Kilde: Optælling fra SKATs registre pr. 29. november 2017.

Af de ca. 224.000 personer, der har taget fradrag for serviceydelser, har ca. 60 pct. fradraget mindre end 3.000 kr., mens ca. 24 pct. har udnyttet det maksimale fradrag på 6.000 kr. Det gennemsnitlige fradrag for denne kategori udgør 3.085 kr.

For håndværkerfradraget udgør det gennemsnitlige fradrag ca. 8.470 kr. og i denne kategori har ca. 45 pct. af de ca. 246.000 personer udnyttet det maksimale fradrag på 12.000 kr.

Kun ca. 2 pct. af de i alt ca. 416.000 personer med BoligJobfradrag i 2016 har udnyttet det maksimale fradrag i begge kategorier svarende til et samlet fradrag på 18.000 kr.

Ordningen blev i 2016 benyttet i alle indkomstintervaller, men både den relative andel, der bruger ordningen, og det gennemsnitlige fradrag pr. person var stigende med indkomsten, jf. tabel 5.

Tabel 5. BoligJobfradraget i 2016 og 2017 fordelt på indkomstintervaller
2016          
Personlig indkomst Fuldt skattepligtige Fuldt skattepligtige med boligjobfradrag Andel af fuldt skattepligtige Fradrag i alt Gennemsnitligt fradrag
Kr. 1.000 personer 1.000 personer Pct. Mio. kr. Kr.
Under 200.000 1.966 79 4,0 495 6.271
200.000 - 350.000 1.543 136 8,8 867 6.368
350.000 - 500.000 778 116 15,0 789 6.785
500.000 - 700.000 240 54 22,6 387 7.150
Over 700.000 122 37 30,4 293 7.905
I alt 4.648 423 9,1 2.831 6.999
2017          
Personlig indkomst Fuldt skattepligtige Fuldt skattepligtige med boligjobfradrag Andel af fuldt skattepligtige Fradrag i alt Gennemsnitligt fradrag
Kr. 1.000 personer 1.000 personer Pct. Mio. kr. Kr.
Under 200.000 1.980 76 3,8 456 5.985
200.000 - 350.000 1.554 140 9,0 857 6.113
350.000 - 500.000 783 122 15,6 804 6.574
500.000 - 700.000 241 58 24,2 404 6.920
Over 700.000 123 40 32,4 302 7.624
I alt 4.681 437 9,3 2.824 6.465

Anm.: Opdelingen er foretaget på enkeltpersoners anvendelse af fradraget. I de lave indkomstintervaller kan der optræde personer med fradrag, som reelt er knyttet til en mere velhavende husstand. Afvigelser i antal personer med BoligJobfradrag i forhold til antallet præsenteret i tabel 1 skyldes, at ovenstående kun omfatter fuldt skattepligtige.
Kilde: Optælling fra SKATs registre pr. 29. november 2017.

Geografisk er anvendelsen af fradraget mest udbredt i Region Nordjylland og Syddanmark, hvor godt 10 pct. af alle skattepligtige har foretaget fradrag, jf. tabel 6. Den gennemsnitlige anvendelse pr. person er imidlertid størst i Region Hovedstaden med ca. 7.420 kr.

Tabel 6. BoligJobfradraget i 2016 og 2017 fordelt på regioner
2016          
Region Fuldt skattepligtige Fuldt skattepligtige med boligjobfradrag Andel af fuldt skattepligtige Fradrag i alt Gennemsnitligt fradrag
Kr. 1.000 personer 1.000 personer Pct. Mio. kr. Kr.
Hovedstaden 1.450 111 7,6 818 7.385
Sjælland 675 61 9,0 405 6.645
Syddanmark 990 100 10,1 651 6.495
Midtjylland 1.053 100 9,5 649 6.499
Nordjylland 480 51 10,6 308 6.067
Hele landet 4.648 422 9,1 2.830 6.699
2017          
Region Fuldt skattepligtige Fuldt skattepligtige med boligjobfradrag Andel af fuldt skattepligtige Fradrag i alt Gennemsnitligt fradrag
Kr. 1.000 personer 1.000 personer Pct. Mio. kr. Kr.
Hovedstaden 1.457 116 8,0 835 7.172
Sjælland 680 64 9,4 412 6.448
Syddanmark 998 102 10,2 633 6.200
Midtjylland 1.063 102 9,6 641 6.256
Nordjylland 483 52 10,8 303 5.829
Hele landet 4.681 437 9,3 2.824 6.465

Anm.: Afvigelser i antal personer med BoligJobfradrag i forhold til antallet præsenteret i tabel 1 skyldes, at ovenstående kun omfatter fuldt skattepligtige.
Kilde: Optælling fra SKATs registre pr. 29. november 2017.