Skatteministeriet
12. december 2016

Registreringsafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser og beløbsgrænser i registreringsafgiftsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Registreringsafgiftsloven

Lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017 om registreringsafgift af motorkøretøjer mv.

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer (åbner i nyt vindue)

Se også SKATs hjemmeside om Motor og nummerplader. (åbner i nyt vindue)

>>>Genvej til korrektioner af registreringsafgiftssatsen

BEMÆRK: Ved lovforslag L 93 af 22. november 2016 foreslås grænsen for, hvornår den højeste afgiftssats på 150 pct. skal anvendes, det såkaldte skalaknæk, forhøjet med 22.000 kr. fra 84.600 kr. til 106.600 kr. for personbiler og med 6.900 kr. fra 26.700 kr. til 33.600 kr. for motorcykler i 2017-niveau. Ændringen træder i kraft den 15. januar og har virkning fra fremsættelse af lovforslaget den 22. november 2016.

Lovforslaget og dermed forhøjelserne er vedtaget af Folketingen den 10. januar 2017.

Afgiftssatser20162017
Nye køretøjer
Motorcykler (§ 4) Beløbsgrænserne reguleres efter personskattelovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
8.900 kr.

24.900 kr.
Fra 22. november 2016:
31.400 kr.


Af afgiftspligtig værdi:
0 pct. under 9.400 kr.
105 pct. af 9.400-26.100 kr.
150 pct. over 26.100 kr.
105 pct. af 9.400-32.900 kr.
150 pct. over 32.900 kr.


Af afgiftspligtig værdi:
0 pct. under 9.600 kr.105 pct. af 9.600-33.600 kr.
150 pct. over 33.600 kr.
Andre køretøjer (§ 4)
bortset fra køretøjer omfattet af lovens §§ 5, 5a og 6.
Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
79.000 kr.
Fra 22. november 2016:
99.600 kr.


Af afgiftspligtig værdi:
105 pct. under 82.800 kr.
150 pct. over 82.800 kr.
105 pct. under 104.300 kr.
150 pct. over 104.300 kr.
Jf. dog de korrigerede satser i feltet nedenfor.


Af afgiftspligtig værdi:


105 pct. under 106.600 kr.
150 pct. over 106.600 kr.

Jf. dog de korrigerede satser i feltet nedenfor.
For benzindrevne personbiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof.
For dieseldrevne personbiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over
18 km pr. liter
brændstof.
For benzindrevne personbiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof.
For dieseldrevne personbiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof.
For benzindrevne personbiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof.
For dieseldrevne personbiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over
18 km pr. liter
brændstof.
For benzindrevne personbiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof.
For dieseldrevne personbiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof.
Er køretøjerne ikke forsynet med sikkerhedspude (airbag) forhøjes den afgiftspligtige værdi med 7.450 kr.
Er køretøjerne forsynet med én sikkerhedspude forhøjes den afgiftspligtige værdi med 3.725 kr.
Korrektion af satser for personbiler (§ 4, stk. 11)
Gældende fra juni 2003
Den 15. i hver måned offentliggøres korrektioner for den efterfølgende måned.
Korrektionen fratrækkes i begge knæksatser.
Kalender-
måned
Korrek-
tion
Sats under knæk Sats over knæk
2017 Pct.point Pct. Pct.
Januar- 0,00 105,00 150,00
2016 Pct.point Pct. Pct.
Januar-december 0,00 105,00 150,00
2015 Pct.point Pct. Pct.
Januar-december 0,00 105,00 180,00
 20162017
Køretøjer omfattet af § 5
(køretøjer, som er konstrueret og indrettet til godstransport)
Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau: 16.900 kr.
1. Køretøjer indtil 4 tons:
0 kr. af de første 17.500 kr. og
50 pct. af resten.
1. Køretøjer indtil 4 tons:
0 kr. af de første 18.100 kr. og
50 pct. af resten.
For benzindrevne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof.
For dieseldrevne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over
18 km pr. liter
brændstof.
For benzindrevne varebiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof.
For dieseldrevne varebiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof.
For benzindrevne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof.
For dieseldrevne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over
18 km pr. liter
brændstof.
For benzindrevne varebiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof.
For dieseldrevne varebiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof.
2. For kassebiler, pick-upper mv. over 2,5 tons udgør afgiften 0 kr. af de første 34.100 kr. og 30 pct. af resten. For kassebiler, pick-upper mv. over 3 tons kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr.
Køretøjer omfattet af § 5a
(Køretøjer over 2 tons, som er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse samt busser, der er konstrueret og indrettet til transport af mere end 9 personer)
Der betales registreringsafgift, som for almindelige personbiler, men værdigrundlaget er uden udgiften til campingindretningen. Afgiften kan dog mindst udgøre:
0 kr. af de første 12.100 kr. og
60 pct. af resten.
Er køretøjerne ikke forsynet med sikkerhedspude forhøjes den afgiftspligtige værdi med 7.450 kr.
Er køretøjerne forsynet med én sikkerhedspude forhøjes den afgiftspligtige værdi med 3.725 kr.
Afgiftsfri leverings-
omkostninger (§ 8, stk. 5)
Fastsat i bekendtgørelse nr. 879 af 1/7/2013 (åbner i nyt vindue)
Motorcykler, herunder motorcykler med sidevogn samt kabinescootere
Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau: 960 kr.
(Afrundes opad til nærmeste hele 80 kr.)
1.040 kr. 1.040 kr.
Personbiler, herunder hyrevogne samt varebiler berigtiget med afgift efter registrerings­
afgiftslovens § 5, stk. 1
Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau: 2.000 kr.
(Afrundes opad til nærmeste hele 80 kr.)
2.160 kr. 2.160 kr.
Varebiler berigtiget med afgift efter registrerings-
afgiftslovens § 5, stk. 2
Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau: 2.480 kr.
(Afrundes opad til nærmeste hele 80 kr.)
2.640 kr. 2.720 kr.
Nedsættelse af afgiften for miljø- og trafiksikkerheds-
fremmende udstyrsgenstande (§ 3, stk. 2)
  200 kr. pr. selealarm, maks. 3 alarmer.
For nye dieseldrevne personbiler, hvor emissionen af partikler højst udgør 5 mg pr. kilometer nedsættes afgiften med 3.500 kr. i årene 2007 indtil og med 2010.
For nye varebiler kategori N1, hvor emissionen af partikler højst udgør 5 mg pr. kilometer, nedsættes afgiften med 3.500 kr. i årene 2007 indtil og med 2011. Emissionen fastslås i overensstemmelse med bilag I til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og senere ændringer heraf.
Nedsættelse af afgiftspligtig værdi for nye køretøjer (§ 8) Der kan ses bort fra betalingen for radioapparater, der indgår i handelen, dog højst for et beløb af: 400 kr. 0 kr.
Motorcykler forsynet med blokeringsfri bremser 4.165 kr. 4.165 kr.
Biler forsynet med blokeringsfri bremser: 3.750 kr. 3.750 kr.
Biler forsynet med sikkerhedspuder, pr. pude for 3.-6. pude. 1.280 kr. 1.280 kr.
For nye personbiler, der er udstyret med elektronisk stabilise-
ringsprogram (ESP-system), der kan bremse bilens fire hjul individuelt med henblik på at stabilisere bilen, nedsættes den afgiftspligtige værdi med:
2.500 kr. 2.500 kr.
For nye dieseldrevne person- og varebiler med lav partikelemission nedsættes den afgiftspligtige værdi i årene 2007-2010 og for varebiler i 2007-2011 med: 4.000 kr. 4.000 kr.
For nye personbiler med mindst 5 stjerner efter EuroNCAP test for bilens sikkerhed ved kollision 2.000 kr. 2.000 kr.
Mindste avance (§ 9) 9,0 pct. 9,0 pct.
Sikkerhedsstillelse for registrerede virksomheder (§ 14) Mindst 200.000 kr.
Afgiftssatser20162017
Indførsel til Danmark af brugte køretøjer
  Afgiften fastsættes på samme måde som for nye biler og motorcykler. Beskatningsgrundlaget, beløbsgrænser og beløb nedsættes med samme procentdele, som bilens eller motorcyklens værdi er faldet på det danske marked.

Se også SKATs hjemmeside om import af bil og MC (åbner i nyt vindue)

 

Afgiftssatser2016 og 2017
Køretøjer med tilladelse til delvis betaling af registreringsafgift
Udenlandske firmabiler, der i det væsentlige anvendes varigt i Danmark og registreringspligtige biler mv., der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet For biler, der er mellem 0 og 3 måneder er afgiften 2 pct. af den beregnede registreringsafgift. For de efterfølgende 33 måneder er afgiften 1 pct., og for biler, der er ældre end 36 måneder er afgiften ½ pct. pr. påbegyndt måned. Ved betaling tillægges endvidere en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den af Danmarks Statistik på tidspunktet for afgiftsberegningen senest offentliggjorte gennemsnitlige udlånsrente fra pengeinstitutter til ikke-finansielle selskaber, der foreligger pr. 1. januar, henholdsvis pr. 1. juli. Ved betaling første gang betales desuden et depositum svarende til første kvartals afgift, og rente til dækning af eventuelle restancer vedrørende registreringsforholdet.
Andre udenlandske firmabiler Afgiftsfri
Leasingbiler (både udenlandske og danske) Afgiften af leasingbiler beregnes på samme måde, som for udenlandske firmabiler mv., der i væsentlighed anvendes varigt i Danmark. For leasingbiler gælder dog, at leasegiver betaler registreringsafgift og rente for hele leasingkontraktens længde, når bilen indtræder i ordningen.