Skatteministeriet
28. oktober 2015

Kursgevinstloven

Kapitalindkomstbeskatning Satser og beløbsgrænser i kursgevinstloven

Lovbekendtgørelse nr. 1113 af 18. september 2013 om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven)

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20152016
Bagatelgrænse for personers kursgevinst/tab
(§§ 14 og 23 og ABL § 22)
Reguleres ikke 2.000 kr. 2.000 kr.

 

Satser mv.20152016
Ejerandel for koncernforbundne selskaber (§ 4, stk. 2)
- min. ejerandel af aktiekapital
- min. rådighed over stemmeret

50 pct.
50 pct.

50 pct.
50 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18