Skatteministeriet
18. maj 2017

CO2-afgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i CO2-afgiftsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
CO2-afgiftsloven

Lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011 om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.5. Kuldioxid (åbner i nyt vindue)

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

AfgiftssatserGrundbeløb i
2015-niveau
20172018
Der svares kuldioxidafgift af varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om kulafgift, lov om elafgift og lov om gasafgift  
Gas- og dieselolie
- afgiftssatsen ved 15o C udgør
øre/l 45,1 45,7 46,0
øre/l 44,8 45,4 45,7
Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer
- afgiftssatsen ved 15o C udgør
øre/l 42,0 42,6 42,8
øre/l 41,8 42,4 42,6
Fuelolie øre/kg 53,9 54,7 54,9
Fyringstjære øre/kg 48,5 49,2 49,4
Petroleum
- afgiftssatsen ved 15o C udgør
øre/l 45,1 45,7 46,0
øre/l 44,8 45,4 45,7
Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus kr./ton 452,1 458,4 460,7
kr./GJ 16,1 16,3 16,4
Jordoliekoks kr./ton 516,0 523,2 525,8
kr./GJ 15,6 15,8 15,9
Brunkulsbriketter og brunkul kr./ton 306,8 311,1 312,6
kr./GJ 16,1 16,3 16,4
Autogas (LPG) øre/l 27,4 27,8 27,9
Anden flaskegas (LPG) øre/kg 50,8 51,5 51,8
Raffinaderigas øre/kg 50,4 51,1 51,4
Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ/Nm3 (CO2-afgift). øre/Nm3 38,4 38,9 39,1
Naturgas, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i tillæg til CO2-afgift på naturgas (metanafgift) øre/Nm3 6,6 6,7 6,7
Benzin
- afgiftssatsen ved 15o C udgør
øre/l 40,8 41,4 41,6
øre/l 40,4 41,0 41,2
Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer
- afgiftssatsen ved 15o C udgør
øre/l 38,8 39,3 39,5
øre/l 38,5 39,0 39,2
Ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift pr. ton udledt CO2 kr./ton 170,0 172,4 173,2
Smøreolie o.lign. øre/l 45,1 45,7 46,0
Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW (metanafgift) kr./GJ 1,2 1,2 1,2
Varer under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur  
Med et vandindhold på mindst 27 pct. kr./ton 388,8 394,2 396,2
kr./GJ 13,6 13,8 13,9
Med et vandindhold på mindre end 27 pct. kr./ton 511,2 518,4 520,9
kr./GJ 13,6 13,8 13,9
    
Metanol under position 2905 11 00 i EU´s kombinerede nomenklatur af syntetisk oprindelse kr./GJ 11,9 12,1 12,1
øre/l 18,5 18,8 18,9
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner
(§ 7, stk. 6 og § 7b, stk. 1)
kr./GJ 13,5 13,7 13,8
øre/kWh 4,8 4,9 4,9

Som udgangspunkt ydes der ikke godtgørelse af CO2-afgiften. Kvoteomfattede virksomheder kan i udgangspunktet opnå fuld godtgørelse af CO2-afgift dog med visse undtagelser.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift (åbner i nyt vindue)

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18