Skatteministeriet
3. juni 2016

Børne- og ungeydelsesloven

Børne- og ungeydelse Satser og beløbsgrænser i børne- og ungeydelsesloven

Lovbekendtgørelse nr. 609 af 3. juni 2016 om en børne- og ungeydelse

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

For en nærmere belysning af reglerne for indkomstaftrapning, regulering af ydelsen samt den historiske udvikling i satserne siden indførelsen i 1987 henvises til særskilt side om børne- og ungeydelsen.

YdelsesbeløbGrundbeløb20152016
  Grundbeløbene er i 2011 niveau og reguleres efter udviklingen i forbruger­pris­indekset* Helårsbeløb Beløb pr. kvartal Helårsbeløb Beløb pr. kvartal
Børnefamilieydelse pr. år til 0 - 2 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales kvartalsvis
Grundbeløb 16.992 kr. 17.772 kr. 4.443 kr. 17.880 kr. 4.470 kr.
Børnefamilieydelse pr. år til 3 - 6 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales kvartalsvis
Grundbeløb 13.452 kr. 14.076 kr. 3.519 kr. 14.148 kr. 3.537 kr.
Børnefamilieydelse pr. år til 7 - 14 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales kvartalsvis
Grundbeløb 10.584 kr. 11.076 kr. 2.769 kr. 11.136 kr. 2.784 kr.
    Helårsbeløb Beløb pr. måned Helårsbeløb Beløb pr. måned
Ungeydelse pr. år til 15 - 17 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales månedlsvis
Grundbeløb 10.584 kr. 11.076 kr. 923 kr. 11.136 kr. 928 kr.

 

Beløbsgrænser20152016
Beløbsgrænse for aftrapning af børne- og undgeydelse (§ 1 a)
Aftrapningen sker med 2 pct. af den del af indkomsten, der overstiger beløbsgrænsen.
Aftrapningsindkomsten svarer til beskatningsgrundlaget for topskat.
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 700.000 kr.
723.100 kr. 732.900 kr.

 

Restanceindeholdelse20152016
Maks. modregning i ydelsen for restancer vedr. daginstitution, klubtilbud og skolefritidsordning
(§ 11)
100 pct. 100 pct.

 

*Ydelsesbeløbene reguleres årligt efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks i forhold til indekset for 2009. Reguleringen foretages på grundlag af forbrugerprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket ydelsen udbetales. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed forbrugerprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2009. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2012.
Som led i Genopretningsaftalen fra juni 2010 sker der ved reguleringen for kalenderåret 2012 en nedsættelse af den beregnede ændringsprocent med 1,9 procentenheder. I 2013 og efterfølgende kalenderår nedsættes den beregnede ændringsprocent med 3,9 procentenheder. Den procentvise ændring beregnes med en decimal. De beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.