Skatteministeriet
16. november 2016

Børne- og ungeydelsesloven

Børne- og ungeydelse Satser og beløbsgrænser i børne- og ungeydelsesloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Børne- og ungeydelsesloven

Lovbekendtgørelse nr. 609 af 3. juni 2016 om en børne- og ungeydelse

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

For en nærmere belysning af reglerne for indkomstaftrapning, regulering af ydelsen samt den historiske udvikling i satserne siden indførelsen i 1987 henvises til særskilt side om børne- og ungeydelsen.

YdelsesbeløbGrundbeløb20162017
  Grundbeløbene er i 2011 niveau og reguleres efter udviklingen i forbruger­pris­indekset* Helårsbeløb Beløb pr. kvartal Helårsbeløb Beløb pr. kvartal
Børnefamilieydelse pr. år til 0 - 2 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales kvartalsvis
Grundbeløb 16.992 kr. 17.880 kr. 4.470 kr. 17.964 kr. 4.491 kr.
Børnefamilieydelse pr. år til 3 - 6 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales kvartalsvis
Grundbeløb 13.452 kr. 14.148 kr. 3.537 kr. 14.220 kr. 3.555 kr.
Børnefamilieydelse pr. år til 7 - 14 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales kvartalsvis
Grundbeløb 10.584 kr. 11.136 kr. 2.784 kr. 11.184 kr. 2.796 kr.
    Helårsbeløb Beløb pr. måned Helårsbeløb Beløb pr. måned
Ungeydelse pr. år til 15 - 17 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales månedlsvis
Grundbeløb 10.584 kr. 11.136 kr. 928 kr. 11.184 kr. 932 kr.

 

Beløbsgrænser20162017
Beløbsgrænse for aftrapning af børne- og undgeydelse (§ 1 a)
Aftrapningen sker med 2 pct. af den del af indkomsten, der overstiger beløbsgrænsen.
Aftrapningsindkomsten svarer til beskatningsgrundlaget for topskat.
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 700.000 kr.
732.900 kr. 749.000 kr.

 

Restanceindeholdelse20162017
Maks. modregning i ydelsen for restancer vedr. daginstitution, klubtilbud og skolefritidsordning
(§ 11)
100 pct. 100 pct.

 

*Ydelsesbeløbene reguleres årligt efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks i forhold til indekset for 2009. Reguleringen foretages på grundlag af forbrugerprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket ydelsen udbetales. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed forbrugerprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2009. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2012.
Som led i Genopretningsaftalen fra juni 2010 sker der ved reguleringen for kalenderåret 2012 en nedsættelse af den beregnede ændringsprocent med 1,9 procentenheder. I 2013 og efterfølgende kalenderår nedsættes den beregnede ændringsprocent med 3,9 procentenheder. Den procentvise ændring beregnes med en decimal. De beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.