Skatteministeriet
1. december 2017

Alt om bilbeskatning

Bilbeskatning Oversigtsside med links til alle relevante sider om bilbeskatning

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Alt om bilbeskatning

Grøn ejerafgift - vægtafgift - registreringsafgift - vejbenyttelsesafgift - nummerpladeafgift - motoransvarsforsikringsafgift


Beregn selv vægtafgift/grøn ejerafgift med SKATs afgiftsberegner (åbner i nyt vindue)

 

Satser i
Brændstof-
forbrugs-
afgiftsloven


(Grøn ejerafgift)
Afgift af personbiler, der er registreret første gang den 1. juli 1997 eller sene­re, og som er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet.
Afgiften betales efter bilens brændstof­forbrug for benzin­drevne og diesel­drevne person­biler mv. Af eldrevne biler betales afgift som af benzin­drevne biler efter særlig omregning. Af biler, der hverken er benzin­drevne, diesel­drevne eller el­drevne, betales afgift som af diesel­drevne biler efter særlig omregning.
Invalidebiler: Personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, fritages for afgiften, hvis bilen er benzindreven. Er bilen diesel­dreven, betales afgift efter satser for udlig­nings­afgift. Afgifts­fritagelsen og -nedsættelsen gælder kun, så længe køre­tøjet er regi­streret for og benyttes af den pågældende.
Af personbiler, der er indregi­streret første gang før 1. juli 1997 betales vægt­afgift, jf. nedenfor.

SKATs hjemmeside om Vægtafgift og grøn ejerafgift (åbner i nyt vindue)

SKATs juridiske vejledning om Brændstofforbrugsafgift (Grøn ejerafgift) (åbner i nyt vindue)
 
Satser i
Vægtafgifts-
loven
Afgift af biler, motorcykler, busser (bortset fra rutebiler), busser med flere end 2 aksler, hyrevogne og syge­trans­portbiler, varebiler og mindre last­biler, last­biler, motorredskaber mv.
Veteranbiler: Når der er forløbet 35 år fra en bils 1. registrering, skal der fra den følgende afgifts­periode kun betales afgift med 1/4 af sædvanlig afgift. Det er en betingelse, at bilen fremtræder som ved 1. registrering.
Af personbiler, der er indre­gistreret første gang efter 30. juni 1997 betales ejerafgift efter brændstof­forbrug, jf. ovenfor.

SKATs hjemmeside om Vægtafgift og grøn ejerafgift (åbner i nyt vindue)

SKATs juridiske vejledning om Vægtafgift (åbner i nyt vindue)
 
Satser i
Registrerings-
afgiftsloven
Afgift ved indregistrering af personbiler, motorcykler, køretøjer, som er kon­stru­eret og indrettet til gods­transport, køretøjer over 2 tons, som er kon­stru­eret og indrettet til ophold og beboelse samt busser, der er kon­stru­eret og indrettet til transport af mere end 9 personer, hyre­vogne samt sygetrans­port­køretøjer, der anvendes til erhvervs­mæssig transport af patienter og donorer.
Afgiftsfri leveringsomkostninger, motorcykler med sidevogn samt kabi­ne­scoo­tere. Nedsættelse af afgift for mindre trafik­sikkerheds­fremmende udstyrs­genstande, nedsættelse af afgifts­pligtig værdi for nye køretøjer forsynet med bloke­ringsfri bremser, forsynet med sikker­heds­puder, indtil 4 puder, udstyret med elektronisk stabilise­rings­program (ESP-system), køretøjer med lav partikel­emission.
Afgiftssatser ved indførsel af brugte køretøjer til Danmark. Afgiftssatser for køretøjer med tilladelse til delvis betaling af registre­rings­afgift - udenlandske firma­biler, der i det væsentlige anvendes varigt i Danmark og udenlandske leasing­biler.

Link til eksempel på beregning af registreringsafgift.

SKATs hjemmeside om Registreringsafgift (åbner i nyt vindue)

SKATs juridiske vejledning om Registreringsafgift (åbner i nyt vindue)
 
Satser i
Køretøjs-
registringsloven
Betaling for almindelige nummerplader, nummerplade til lille knallert, tredje nummer­plade til anven­delse ved trans­port bag på et registre­rings­pligtigt køre­tøj, CD-skilt, prøve­skilte, ønske­nummer­plader, historisk korrekte emalje­nummer­plader, danske grænse­nummer­plader, genpart af en registre­rings­attest, registrering af en ny ejer eller bruger af et køre­tøj mv.
 
SKATs hjemmeside om Nummerplader (åbner i nyt vindue)

SKATs juridiske vejledning om Registrering af køretøjer (åbner i nyt vindue)
 
Satser i
Motoransvars-
forsikrings-
afgiftsloven
Afgift af ansvarsforsikringer for køretøjer, der er registre­rings­pligtige efter færd­sels­lovens regler (dog undtagen last- og varebiler, der med tilladelse efter lov om gods­kørsel anvendes til godskørsel for fremmed regning) samt for knallerter.

SKATs juridiske vejledning om Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer (åbner i nyt vindue)
 
Satser i Vejbenyttelses-
afgiftsloven
Afgift af lastbiler til godstransport med tilladt total­vægt på 12 ton og derover.

SKATs juridiske vejledning om Vejbenyttelsesafgift (åbner i nyt vindue)

Eksterne links

SKATs motorblanketter. (åbner i nyt vindue)

Miljøbidrag. Miljøbidrag for bilejere opkræves af forsikringsselskaberne samtidig med med præmien på den lovpligtige ansvarsforsikring. (Reglerne henhører under Miljøministeriets ressort)
Link til loven om miljøbidrag i Retsinformation

Se også SKATs juridiske vejledning afsnit om Miljøbidrag - ophugning og skrotning af biler (åbner i nyt vindue)

Bilrapporter fra Skatteministeriet

Redegørelse om omlægning af registreringsafgiften, april 2003

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften, juni 2003