Skatteministeriet
15. november 2017

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2018

Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2018

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2018

Indhold:
Skatteprocenter og bundfradrag
Indkomstgrundlagene

Beskatningsgrundlag og skattesatser
Principperne for skatteberegningen i 2018
Behandlingen af kapitalindkomst

I nedenstående skemaer vises i oversigtsform de centrale skattesatser og beløbsgrænser, principperne for opgørelsen af indkomst- og beskatningsgrundlagene samt for skatteberegningen for indkomståret 2018.

Skatteprocenter og beløbsgrænser
  2016 2017 2018
  Pct. Pct. Pct.
Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,9 24,9 24,9
Gennemsnitlig kirkeskatteprocent 0,7 0,7 0,7
Sundhedsbidrag 3,0 2,0 1,0
Bundskat 9,08 10,08 11,15
Topskat 15,0 15,0 15,0
Udligningsskat 4,0 3,0 2,0
Skatteloft, personlig indkomst 51,95 51,95 52,02
Skatteloft, positiv nettokapitalindkomst 42,0 42,0 42,0
Arbejdsmarkedsbidrag 8,0 8,0 8,0
Aktieindkomstskat (under/over progressionsgrænsen) 27/42 27/42 27/42
Beskæftigelsesfradrag, almindeligt 8,3 8,75 9,5
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere 5,60 5,75 6,0
Aftrapningsprocent for grøn check 7,5 7,5 7,5
  Kr. Kr. Kr.
Beskæftigelsesfradrag, maksimalt 28.000 30.000 33.300
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, maksimalt 18.800 19.800 21.200
Personfradrag 44.000 45.000 46.000
Topskattegrænse 467.300 479.600 498.900
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag 41.900 42.800 43.800
Udligningsskattegrænse 379.900 388.200 397.000
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat 126.700 129.500 132.400
Progressionsgrænse for aktieindkomstskat 50.600 51.700 52.900
Kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Grøn check)      
Grøn check til personer fyldt 18 år, ikke-pensionister 950 940 765
Grøn check til personer fyldt 18 år, pensionister 950 940 930
Supplerende grøn check til børn/unge under 18 år, ikke-pensionister
(Maks. for 2 børn pr. husstand)
220 215 175
Supplerende grøn check til børn/unge under 18 år, pensionister
(Maks. for 2 børn pr. husstand)
220 215 215
Tillæg til grøn check for lavtlønnede 280 280 280
Aftrapningsgrænse for grøn check (topskattegrundlag) 379.900 388.200 397.000
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check til lavtlønnede (topskattegrundlag) 222.000 226.900 232.000

Indkomstgrundlagene
Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag Personlig indkomst ekskl. overførsels- og pensionsindkomster:
Endvidere indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger med bortseelsesret.
Personlig indkomst Indkomstarter der medregnes til personlig indkomst:
Lønindkomst, overskud af virksomhed, honorarer, værdi af personalegoder - herunder beløb til beskatning af fri telefon -, folkepension, førtidspension, dagpenge, efterløn, SU, private pensionsudbetalinger, underholdsbidrag m.v.
Fradrag der kan foretages ved opgørelsen af personlig indkomst:
Driftsudgifter for selvstændigt erhvervsdrivende, arbejdsmarkedsbidrag, indskud på iværksætterkonto, indbetalinger til fradragsberettiget pensionsopsparing (enten ved fradrag på selvangivelsen eller ved bortseelsesret for de arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger1)) m.v.
Kapitalindkomst
(Kapitalindkomsten opgøres som et nettobeløb, se også behandlingen af kapitalindkomsten)
Indkomstarter der medregnes til kapitalindkomst:
Renteindtægter, kapitalafkast fra virksomhed, kursgevinster fra fordringer2) m.v.
Fradrag der kan foretages ved opgørelsen af kapitalindkomst:
Renteudgifter, kurstab på fordringer2) m.v.
Ligningsmæssige fradrag Fradrag der kun kan foretages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst:
Beskæftigelsesfradrag, befordringsfradrag, kontingenter til fagforening, A-kasse og efterløn, underholdsbidrag til børn eller tidligere ægtefælle, havdagsfradrag for erhvervsfiskere, standardfradrag for dagplejere, indskud på etableringskonto, gavefradrag m.v.
Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst er summen (nettobeløbet) af ovennævnte indkomster og fradrag:
Personlig indkomst
+/÷ Kapitalindkomst
÷ Ligningsmæssige fradrag
= Skattepligtig indkomst
Grundlag for udligningsskat af store pensionsudbetalinger
(Fra 2011-2019)
Skattepligtige pensionsudbetalinger:
Udbetalinger fra privat pensionsopsparing, ATP, tjenestemandspensioner samt folkepension, dog højst et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb.
(Udbetalinger fra kapitalpensionsordninger og beløb, der udbetales som invalidepension, medregnes ikke til udligningsskattegrundlaget).
Aktieindkomst Aktieindkomst består af følgende indkomstarter:
Aktieudbytte og aktieavancer.
Fradrag der kan foretages ved opgørelsen af aktieindkomst:
Tab ved salg af aktier handlet udenfor et reguleret marked (ikke noterede). Tab ved salg af aktier, der handles på et reguleret marked (noterede), kan alene modregnes i udbytter og gevinster fra denne kategori af aktier. Adgangen til fradrag for tab er endvidere betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelse af aktien.
Indkomster og fradrag, der medregnes til aktieindkomst, indgår ikke i den skattepligtige indkomst.
Grundlag for ejendomsværdiskat Ejendomsværdien i henhold til den offentlige vurdering i indkomståret.
I forbindelse med indførelsen af skattestoppet kan beregningsgrundlaget udgøre et mindre beløb end det aktuelle års ejendomsværdi. Fra og med 2002 benævnes grundlaget derfor ejendomsværdiskattegrundlaget.
Ejendomsværdiskattegrundlaget udgør det laveste beløb af:
- ejendomsværdien pr. 1. jan. 2001 med tillæg af 5 pct.,
- ejendomsværdien pr. 1. jan. 2002 og
- det aktuelle års ejendomsværdi.

1) Indskud til pensionsopsparing der foretages direkte af arbejdsgiveren før beregning af skat og lønudbetaling.
2) Kursgevinster og kurstab medregnes kun, hvis de overstiger en bagatelgrænse på 2.000 kr.

Beskatningsgrundlagene
Skatteart Skattesats pct. Beskatningsgrundlag Bundfradrag, kr. Overførsel mellem ægtefæller
2017 2018
Bundskat 2017: 10,08
2018: 11,15
Personlig indkomst
+ positiv nettokapitalindkomst
45.0001) 46.0001) Ja
Topskat 15,0
÷skattelofts-
nedslag
Personlig indkomst
+ positiv nettokapitalindkomst over 42.800 kr./43.800 kr. for ugifte og 85.600 kr./87.600 kr. for ægtepar (2017/2018)
479.600 498.900 Nej
Dog sambe­skat­ning af posi­tiv netto­kapi­tal­ind­komst
Udligningsskat 2017: 3,0
2018: 2,0
Skattepligtige pensionsudbetalinger 388.200 397.000 Ja
Overførsel af uud­nyt­tet fra­drag på op til 129.500 kr./­132.400 kr.
Sundhedsbidrag 2017: 2,0
2018: 1,0
Skattepligtig indkomst 45.0001) 46.0001) Ja
Kommuneskat 2017: 24,92)
2018: 24,92)
Kirkeskat 2017: 0,73)
2018: 0,73)
 
Aktie-
indkomstskat
27/42 Aktieindkomst under 51.700
over 51.700
under 52.900
over 52.900
Ja
 
Arbejdsmar-
kedsbidrag
8 Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag Ingen bundfradrag -

1) For børn og unge under 18 år udgør personfradraget 33.800 kr. i 2017 og 34.500 kr. i 2018.
2) Gennemsnitlig kommuneskatteprocent.
3) Gennemsnitlig kirkeskatteprocent for samtlige skattepligtige. For medlemmer af folkekirken udgør den gennemsnitlige kirkeskatteprocent ca. 0,9 pct.

Principperne for skatteberegningen i 2018
Indkomstopgørelse: Kr. Kr.
Lønindkomst (1) 567.852  
Indkomst for fri telefon (2) 2.800  
Arbejdsmarkedsbidrag
(8,0 pct. af lønindkomsten og værdi af personalegoder)
(3) = 8 pct. af ((1) + (2)) 45.652  
Personlig indkomst (4) = (1) + (2) ÷ (3) 525.000 525.000
Kapitalindkomst (f.eks. renteudgifter)
(opgøres som nettobeløb af indtægter og udgifter)
(5)   ÷ 58.500
Ligningsmæssige fradrag (f.eks. A-kasse og befordringsfradrag) (6)   15.600
Beskæftigelsesfradrag (7) = 9,5 % af ((1) + (2)), dog maks. 33.300 kr.   33.300
Skattepligtig indkomst (8) = (4) + (5) ÷ (6) ÷ (7)   417.600
Skatteberegning:    
Skat til kommune og kirke:
25,6 pct. af skattepligtig indkomst
÷ skatteværdi af personfradrag
0,256 x 417.600
÷ 0,256 x 46.000
106.906
÷ 11.776
95.130
Sundhedsbidrag til staten:
2,0 pct. af skattepligtig indkomst
÷ skatteværdi af personfradrag
0,01 x 417.600
÷ 0,01 x 46.000
4.176
÷ 460
3.716
Bundskat til staten:
11,15 pct. af personlig indkomst
(+ evt. positiv nettokapitalindkomst)
÷ skatteværdi af personfradrag
0,1115 x 525.000
÷ 0,1115 x 46.000
58.538
÷ 5.129
53.409
Topskat til staten:
Personlig indkomst (+ evt. positiv nettokapitalindkomst over 43.800 kr.)
÷ bundfradrag i topskat
525.000
÷ 498.900
   
15,0 pct. ÷ skatteloftsnedslag på 0,04 pct.* 0,1496 x 26.100   3.905
Kompensation for lavere værdi af rentefradrag:
7 pct. af negativ nettokapitalindkomst op til 50.000 kr.
÷ 0,07 x 50.000   ÷3.500
Indkomstskat   152.660
Arbejdsmarkedsbidrag (3)   45.652
Grøn check:
Grøn check før evt. aftrapning
765  
Aftrapning: (7,5 pct. af 525.000 kr. ÷ 397.000 kr.; dog maks. 765 kr.) ÷ 765 ÷ 0
Tillæg til grøn check:   ÷ 0
I alt indkomstskat, arbejdsmarkedsbidrag og grøn check   198.312

Anm.: Beløbsgrænser og skattesatser gælder for 2018. Kommuneskatteprocenten svarer til den samlede skatteprocent til kommune og kirke i en gennemsnitskommune.
*) Skatteloftet vedrørende personlig indkomst er på 52,02 pct., og nedslaget i topskatteprocenten udgør den del af summen af skatteprocenterne til kommunen og staten, der samlet overstiger 52,02 pct. Arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat er ikke omfattet af skatteloftet.
I gennemsnitskommunen i 2018 udgør nedslaget 0,04 pct. (24,91 pct.+ 1,0 pct. + 11,15 pct. + 15,0 pct. ÷ 52,02 pct. = 0,04 pct.). Topskatteprocenten udgør derfor 14,96 pct. (15,0 pct. ÷ 0,04 pct.).


Behandlingen af kapitalindkomst

En persons kapitalindkomst opgøres som et samlet beløb (nettobeløb) af positive indkomstbeløb (renteindtægter, kursgevinster på fordringer m.v.) og negative fradragsbeløb (renteudgifter, kurstab på fordringer m.v.). Er renteindtægterne m.v. større end renteudgifterne mv., er kapitalindkomsten positiv, mens kapitalindkomsten er negativ, hvis renteudgifterne m.v. er større end renteindtægterne m.v. Man taler i disse to situationer om, at en person har henholdsvis positiv nettokapitalindkomst eller negativ nettokapitalindkomst. I nogle af beskatningsgrundlagene medregnes hele eller dele af en persons positive nettokapitalindkomst, mens der ikke gives fradrag for negativ nettokapitalindkomst.

I beskatningsgrundlagene for bund- og topskatten medregnes en persons positive nettokapitalindkomst, mens der ikke gives fradrag for negativ nettokapitalindkomst. Ved opgørelsen af topskattegrundlaget medregnes dog alene positiv nettokapitalindkomst, der overstiger et bundfradrag på 42.800 kr./43.800 kr. (2017/2018).

Det er ægtefællernes samlede nettokapitalindkomst, der tages i betragtning ved beregningen af bund- og topskatten. Har den ene ægtefælle negativ nettokapitalindkomst og den anden ægtefælle positiv nettokapitalindkomst, foretages der en udligning af beløbene mellem ægtefællerne, således at der ved beregningen af bund- og topskatten kun sker beskatning af positiv nettokapitalindkomst i det omfang, ægtefællernes samlede nettokapitalindkomst er positiv og for topskattens vedkommende overstiger to gange kapitalindkomstgrænsen svarende til 85.600 kr./87.600 kr. (2017/2018).

Retur til indkomstgrundlag