Skatteministeriet
4. november 2016

Boafgift og gaveafgift - faktaside

Bo- og gaveafgift Reglerne for bo- og gaveafgift kort fortalt

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Boafgift og gaveafgift - faktaside

Boafgift

Siden 1. juli 1995 har beskatningen af arv i Danmark været baseret på et boafgiftssystem. Boafgiften er karakteriseret ved, at afgiften beregnes under ét af den samlede arvebeholdning, som en afdød efterlader sig, og afgiften betales af boet før udlodning af arven til arvingerne.

Før 1995 baseredes beskatningen af arv på et arveafgiftssystem, der var karakteriseret ved, at hver arving skulle betale en afgift af sin del af arven efter bodelingen.

Boafgiften, der beregnes som en proportional afgift på 15 pct. af den samlede arvebeholdning, er væsentlig enklere end den tidligere arveafgift, der beregnedes efter forskelige progressive skalaer, afhængig af arvingernes slægtskabsforhold til den afdøde.

En rest af progressionen er dog bevaret i boafgiftssystemet, idet arv til andre end de nærmest beslægtede arvinger pålægges en tillægsboafgift på 25 pct. af den arveandel, de modtager. Tillægsboafgiften beregnes af arveandelen, efter at boafgiften på 15 pct. er fratrukket.

Reelt indeholder boafgiftssystemet tre afgiftssatser; 0 pct., 15 pct. og 36,25 pct.

Den del af boets værdier, der tilfalder en ægtefælle, en almennyttig institution eller staten, pålægges ikke boafgift.

Af den del af boets værdier, der tilfalder andre, betales en boafgift, der beregnes med 15 pct. for den del af værdien, der overstiger et bundfradrag, som i 2016 og 2017 udgør 276.600 kr. hhv. 282.600 kr. Bundfradraget reguleres årligt efter reglerne i personskattelovens § 20. Ved beregningen af boafgiften, anvendes det bundfradrag, der gælder i dødsåret.

Såfremt en del af arven efter fradrag af boafgiften udloddes til ikke-nærtbeslægtede arvinger, skal disse modtagere betale en tillægsboafgift på 25 pct. af beløbet. Den marginale afgiftssats for arv til fjernere slægtninge mv. udgør derfor 36,25 pct. (15 pct. + 25 pct. x (100 - 15) = 36,25 pct.).

Persongrupperne nærtbeslægtede og fjernere slægtninge mv. fremgår af faktaboksen nederst på siden.

Gaveafgift

Siden 1995 har også gaveafgiften været en proportional afgift på 15 pct. for nære slægtninge og 36,25 pct. for fjernere slægtninge. For alle andre skal der betales almindelig indkomstskat af gaver. Ligesom for afgiften på arv afløste den proportonale gaveafgift den tidligere progressive afgiftsskala.

Det gavebeløb, der kan gives afgiftsfrit til børn og andre nærtbeslægtede, udgør 61.500 kr. og til svigerbørn 21.500 kr. i 2016 og 62.900 kr. hhv. 22.000 kr. i 2017. Bundfradragene reguleres årligt efter reglerne i personskattelovens § 20.

Persongrupperne nærtbeslægtede og fjernere slægtninge mv. fremgår af noten til faktaboksen nedenfor.

Reglerne for bo- og gaveafgift er opsummeret i faktaboksen.

Fakta om bo- og gaveafgift
Boafgift
Arving: Boafgift Bundfradrag Bemærkninger
Ægtefælle 0 pct. -  
Nærtbeslægtede * 15 pct. boafgift 2016: 276.600 kr.
2017: 282.600 kr.
 
Fjernere slægtninge og ubeslægtede 15 pct. boafgift
+ 25 pct. tillægsafgift
af arvelodden
Fradrag af 15 pct. boafgiften i tillægsafgiftsgrundlaget Den effektive afgiftssats udgør 36,25 pct.
Almennyttige institutioner og staten 0 pct.    
Ikke almennyttige institutioner 15 pct. boafgift
+ 25 pct. tillægsafgift
af arvelodden
Fradrag af 15 pct. boafgiften i tillægsafgiftsgrundlaget Den effektive afgiftssats udgør 36,25 pct.
Gaveafgift
Gavemodtager: Gaveafgift Bundfradrag Bemærkninger
Ægtefæller 0 pct. -  
Nærtbeslægtede ** 15 pct. 2016: 61.500 kr.
2017: 62.900 kr.
Det gavebeløb, der kan gives afgiftsfrit, svarer til bundfradraget
Svigerbørn 15 pct. 2016: 21.500 kr.
2017: 22.000 kr.
Stedforældre og bedsteforældre 36,25 pct. 2016: 61.500 kr.
2017: 62.900 kr.
Fjernere slægtninge og ubeslægtede Indkomstskat -  

* Afdødes afkom, stedbørn og disses afkom, afdødes forældre, afdødes barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle, uanset om barnet eller stedbarnet lever eller er afgået ved døden, personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle og plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.
** Afkom, stedbørn og deres afkom, forældre, afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle, personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven samt plejebørn i visse situationer.