Skatteministeriet

Notater

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Notater

5. maj 2010

Afgift på mættet fedt i fødevarer

I forbindelse med Forårspakke 2.0 blev det mellem regeringen og Dansk Folkeparti aftalt at indføre en afgift på mættet fedt. Indtagelse af mættet fedt øger risikoen for hjertekarsygdomme m.v. Derfor blev det aftalt at indføre en afgift på mættet fedt i mejeriprodukter, madolie m.v.

5. maj 2010

Afgifter på erhvervenes energiforbrug til proces

I forbindelse med Forårspakke 2.0 blev der indført afgift på procesenergi, som hidtil havde været fritaget for afgift. Som en del af aftalen blev der således indført en afgift på energi til proces på ca. 4,5 kr. pr. GJ fra den 1. januar 2010. Desuden var det en del af aftalen at forhøje afgiften yderligere fra den 1. januar 2013 til ca. 15 kr. pr. GJ.

5. maj 2010

Afgiftsændringer på øl og vin

Grænsehandel I Skatteministeriets netop offentliggjorte Grænsehandelsrapport 2009 vurderes grænsehandlen med vin at have været stabil over de sidste mange år, på ca. 20 mio. liter. Grænsehandlen med sodavand skønnes ligeledes at have været stabil på 100 mio. liter, mens grænsehandlen med øl vurderes at være faldet til 85 mio. liter i 2009.

15. april 2010

Der er også indkomstskattelettelser til pensionister

Forårspakke 2.0 medfører indkomstskattelettelser for pensionsindkomst – også selv om store pensionsindkomster pålægges en midlertidig udligningsskat

15. april 2010

Udligningsskat på store pensionsudbetalinger

Der indføres en midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger, som led i aftalen om Forårspakke 2.0.

15. april 2010

Aftale om udligningsskatten mellem regeringen og Dansk Folkeparti

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om den konkrete udformning af den midlertidige udligningsskat på store pensionsudbetalinger, der skal neutralisere den utilsigtede gevinst for den eksisterende pensionsopsparing, der er fradraget med højere marginalskatter.

15. april 2010

Typiske eksempler på personer, der kan blive omfattet af udligningsskatten

Det vil typisk være personer, der som erhvervsaktive har haft en årlig indkomst på ca. 700.000 kr.(2010-niveau) og derover, som bliver berørt af udligningsskatten på store pensionsudbetalinger frem mod 2020

15. april 2010

Hvem kommer til at betale udligningsskatten?

Udligningsskatten skønnes at ville omfatte de ca. 31.000 pensionister, der har de højeste årlige pensionsudbetalinger.

4. februar 2010

Aftale vedr. lovgivning om delvis spilleliberalisering

Aftale vedr. lovgivning om delvis spilleliberalisering mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Liberal Alliance

4. februar 2010

Det danske spillemarked mv.

Fakta om det danske spillemarked mv.

27. januar 2010

Beskatningen af gevinst og tab på privates gæld ændres ikke

De foreslåede ændringer vedrører som udgangspunkt alene fordringssiden.

27. januar 2010

Ændret beskatning af danske blåstemplede fordringer

I dag beskattes gevinst og tab på fordringer i danske kroner opstået på privates frie midler ikke, hvis kuponrenten er større end den såkaldte mindsterente, og fordringen dermed er blåstemplet. Gevinster på fordringer i fremmed valuta er derimod generelt skattepligtige, hvis årets nettogevinster overstiger DKK 1.000.

25. januar 2010

Danish Tax Reform 2010

Danish Tax Reform 2010. Arbejdspapir på engelsk om den danske skattereform - Forårspakke 2.0 - udarbejdet til mødet i OECD WP 2 i november 2009

12. november 2009

Finanslovsaftalen for 2010

Skat er en afgørende del af den økonomiske politik. Den markante nedsættelse af skatten på arbejdsindkomst med Forårspakke 2.0 understøtter således vækstvilkår og konkurrenceevne

26. oktober 2009

Resumé af Retssikkerhedsredegørelse for 2008

Skatteministeriet har siden 2006 haft en retssikkerhedschef, som skal fremme retssikkerheden for Skatteministeriet.

9. oktober 2009

Aftale om bedre integration af vind

I aftale om indførelse af ”elpatronloven” blev de særlige afgiftssatser for forbrug af el i første omgang vedtaget at gælde i fire år fra loven trådte i kraft (1. januar 2008), idet partierne ville tage stilling til en eventuel forlængelse på baggrund af en uafhængig analyse

6. oktober 2009

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2009/2010 (inkl. lovprogram)

Det bliver et fantastisk folketingsår, hvor den store skattereform – Forårspakke 2.0 − som rigtigt mange har arbejdet så hårdt på sidste folketingsår, begynder at få virkning

6. oktober 2009

Skatteministerens lovprogram 2009/2010

Lovprogram for 2009/2010

23. august 2009

Notat om tobak

Notat om tobak

11. juni 2009

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2008/2009- året der gik

Det forgangne folketingsår har været præget af det spændende og udfordrende arbejde, der har været forbundet med at få en historisk stor skattereform forhandlet på plads