Skatteministeriet
5. oktober 2016

Lovforslag 2016-17

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2016-17

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2016-17

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af forslaget.

L 183 - Forslag til lov om ændring af boafgiften og forskellige andre love
(Nedsættelser af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 182 - Forslag til Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
(Tilretning af elpatronordningen)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

Forslag til Ejendomsvurderingsloven og Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love
Resumé / Høring

Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab)
Resumé / Høring

Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske
Spil A/S
(Liberalisering af onlinebingo, heste-, hunde- og brevduevæddemål samt
indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten)
Resumé / Høring

Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus)
Resumé / Høring

L 137 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love
(Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.)
Resumé / Høring

Forslag til Lov om ændring af momsloven, lov om afgift af svovl, tinglysningsafgiftsloven og toldloven
(Betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tingslysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.) 
Resumé / Høring

Forslag til skattekontrollov, forslag til
skatteindberetningslov og forslag til lov om ændring af
aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven, afskrivningsloven
og forskellige andre love
(konsekvensændringsforslag)
Resumè 1 / Resumè 2 / Resumé 3 / Høring

 L 104 - Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
(Fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 103  Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven
(Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 102  Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat
(Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 101 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter
(Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft samt reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 93  Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven
(Nedsættelse af registreringsafgiften).
Resumé / Høring /  Folketingets hjemmeside

L 92  Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed
(Videreførelse af vurderingerne med ét år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 84 - Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil
(Forhøjelse af det beløb, der årligt overføres til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 29 - Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love
(Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).
Resumé / Høring 1 / Høring 2 / Folketingets hjemmeside

L 28 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven
(Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.)
Resumé /Høring 1 Høring 2 / Folketingets hjemmeside

L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven
(Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke-almennyttige uddelinger)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 26 – Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love
(Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering, skærpede ”colabøder”, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 25 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven  
(Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt sambeskatning i forbindelse med konkurs)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside