Skatteministeriet
Boreplatform Gang

Nordsøbeskatningen

Den danske del af Nordsøen indeholder forekomster af olie og gas, som ejes af det danske samfund. Staten har givet en række selskaber tilladelse til at efterforske og indvinde forekomsterne, mod at staten til gengæld får en andel af overskuddet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Nordsøbeskatningen

I 1962 gav staten A.P. Møller - Mærsk A/S tilladelse til - som det første selskab - at efterforske og indvinde olie og gas i Nordsøen. Tilladelsen blev givet i form af den såkaldte eneretsbevilling, og siden har en række danske og udenlandske selskaber indvundet olie og gas fra den danske undergrund.

Til gengæld for retten til at efterforske og indvinde olien og gassen betaler selskaberne en del af overskuddet til staten. Det sker blandt andet via den særlige nordsøbeskatning.

Læs mere om eneretsbevillingen og beskatningen af indkomst ved indvinding af olie og gas.

Statens indtægter

Da forekomsterne af olie og gas er samfundets ressourcer, har staten sikret sig en andel af overskuddet ved indvindingen. Det sker ved, at staten beskatter de selskaber, der har fået tilladelse til at efterforske og indvinde olien og gassen, og ved at staten - via en statslig fond, Nordsøfonden - selv deltager i efterforsknings- og indvindingsvirksomheden på linje med de private aktører. 

Læs mere om statens indtægter fra Nordsøen.

Nordsøbeskatningen og serviceeftersynet

De særlige regler om beskatningen af indkomst ved efterforskning og indvinding af olie og gas findes i kulbrinteskatteloven og blev indført i 1982. Indtil da var sådan indkomst blevet beskattet efter de almindelige skatteregler.

I 2003 blev kulbrinteskatteloven grundlæggende ændret, idet der ved siden af de allerede gældende regler (ofte omtalt som "de gamle regler") blev indført et nyt sæt regler ("de nye regler"). De to sæt regler gjaldt derefter ved siden af hinanden - hvert sæt for bestemte aktører, alt efter hvornår en tilladelse var modtaget - frem til 2013.

I 2012 - næsten 10 år efter indførelsen af de nye regler - iværksatte regeringen et serviceeftersyn af de økonomiske rammevilkår for selskaber med aktiviteter i Nordsøen. Serviceeftersynet blev foretaget af et tværministerielt udvalg, der afgav sin rapport, Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding, i marts 2013.

Serviceeftersynet har blandt andet undersøgt, om rammevilkårene for indvinding af olie og gas sikrer en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne i Nordsøen. Og om en rimelig andel af det samlede afkast tilfalder staten. Som en helt central del blev reglerne i kulbrinteskatteloven analyseret.

Læs mere om serviceeftersynets konklusioner.

På baggrund af serviceeftersynet indgik regeringen (SRSF), Enhedslisten og Dansk Folkeparti i september 2013 en aftale om at harmonisere nordsøbeskatningen. Aftalen indebar, at alle selskaber med aktiviteter i Nordsøen fra og med 2014 beskattes efter ét sæt fælles regler.

Læs mere om aftalen.

Den politiske aftale er gennemført ved en ændring af kulbrinteskatteloven.