Skatteministeriet
Vandet
Pressemeddelelse 16. december 2016

Skatteminister klar med 17-punktsplan som opfølgning på revisionskritik af momsområdet

Moms Skatteministeren har netop præsenteret partierne bag ’Et nyt skattevæsen’ for en 17-punktsplan, som skal styrke momsområdet. Det er første skridt i opfølgningen på anbefalingerne fra Rigsrevisionen og Skatteministeriets Koncernrevision. Del 2 og 3 følger i 2017.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteminister klar med 17-punktsplan som opfølgning på revisionskritik af momsområdet

Rigsrevisionen offentliggjorde i onsdags sin undersøgelse af SKATs kontrol med udbetalingen af negativ moms. Undersøgelsen kom efter, at Skatteministeriets Koncernrevision afsluttede sit eftersyn af momsområdet i slutningen af november.

Rigsrevisionen pegede på en række områder, hvor indsatsen kan forbedres, men har, ligesom Skatteministeriets Koncernrevision, ikke konstateret, at enkeltpersoner eller enkelte firmaer svindler statskassen for kæmpe milliardbeløb, som tilfældet var i udbytteskandalen.

Som opfølgning på både Skatteministeriets Koncernrevision og Rigsrevisionens undersøgelser har skatteministeren netop præsenteret aftalekredsen bag ’Et nyt skattevæsenet’ for en 17-punktsplan. Handleplanen omsætter de væsentligste anbefalinger fra Skatteministeriets Koncernrevision og Rigsrevisionen til konkrete tiltag, som på kort sigt styrker momsindsatsen. 17-punktsplanen er udarbejdet med bistand fra revisions- og rådgivningsvirksomheden PwC.

Initiativerne er første skridt mod en forbedret momsindsats. Næste skridt kommer i foråret 2017, hvor skatteministeren indkalder til politiske drøftelser om en styrket indsats mod organiseret svindel på baggrund af anbefalinger fra den tværministeriel arbejdsgruppe, ministeren nedsatte i starten af året.

17-punktsplanen består af fire hovedveje til en forbedret momsindsats: Styrket kontrol, bedre momsangivelse, forbedret risikobillede og udbygget finansiel afrapportering.

 

Momsfirehovedveje 2.jpg

 

Flere af tiltagene igangsættes med det samme. Det gælder bl.a. den øgede kontrolindsats med de største udbetalinger af negativ moms. Samtidig fjernes den tidligere bagatelgrænse på 10.000 kr. med øjeblikkelig virkning. En lang række af de øvrige tiltag igangsættes i løbet af få uger. Det gælder bl.a. styrkede interne kontroller i forbindelse med momsudbetaling.   

”De to revisionsrapporter har vist os, at momsindsatsen på en række områder kan og skal forbedres. Den 17-punktsplan, jeg netop har præsenteret for aftalekredsen, omsætter de væsentligste revisionsanbefalinger til virkelighed, så vi med det samme får sat ind med de nødvendige forbedringer. Det er første skridt. Jeg overvejer naturligvis også yderligere tiltag, blandt andet om der er behov for at stramme lovgivningen på en række områder”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Både Skatteministeriets Koncernrevision og Rigsrevisionen har undersøgt forskellige dele af den proces, som alle momspligtige virksomheder benytter. Forbedringer af denne proces har primært fokus på at minimere fejl i selve momsprocessen. Når det kommer til systematisk svindel, er der imidlertid brug for at sætte ind endnu tidligere – i mange tilfælde allerede før, at skattevæsenet kommer i berøring med svindlerne.

Skatteministeren nedsatte derfor i foråret 2016 en tværministeriel arbejdsgruppe, der skulle se på mulighederne for at styrke indsatsen mod netop organiseret svindel. Arbejdsgruppen forventes at færdiggøre sin undersøgelse i begyndelsen af 2017.

 

Momstredele

 

På den baggrund vil ministeren indkalde til politiske drøftelser om næste skridt mod en styrket indsats mod organiseret svindel.

”I en globaliseret verden, hvor både pengestrømme og svindelmetoder flyder over grænserne, vil det aldrig være muligt fuldstændig at gardere sig imod systematisk økonomisk kriminalitet. Men vi skal tage alle de initiativer, vi kan, for at dæmme op for svindlen og slå hårdt ned på dem, som bevidst snyder. Det kræver et endnu stærkere myndighedssamarbejde. Hvis vi for eksempel kan lykkes med at gøre det langt sværere for momssvindlerne overhovedet at komme ind i systemet, så er vi nået et godt stykke i forhold til at stoppe svindlerne. Det ser jeg meget frem til at drøfte med partierne i starten af det nye år”, siger Karsten Lauritzen.

Læs handleplanen Styrket indsats på momsområdet - fra revisionsanbefalinger til handling

 

17 konkrete initiativer

Styrket kontrol

 1. Analyse af behovet for yderligere kontroller allerede, når virksomheder registrerer sig
 2. Beløbsgrænsen på 10.000 kr. ophæves
 3. Analyse af ressourcer, værktøjer, fejlandele og -beløb til udbetalingskontrol
 4. Arbejdsgangsbeskrivelser vedrørende visitering
 5. Styrkede interne kontroller i udbetalingen af negativt momstilsvar
 6. Analyser af fejlandele og fejl-beløb i populationen til anvendelse i det fremadrettede arbejde
 7. Øget kontrolindsats med de største udbetalinger
 8. Vurdering af behovet for yderligere tiltag målrettet nystartede virksomheder

Bedre momsangivelse

 1. Forbedret vejledning, herunder hjælpetekster og brugervejledninger inden for eksisterende felter i TastSelv Erhverv
 2. Bedre kontrol med inddata, så kommafejl, tastefejl mv. opdages automatisk direkte ved angivelse

Forbedret risikobillede

 1. Styrket kobling mellem de identificerede risici og aktiviteter
 2. Erfaringer fra fejlstatistik og complianceundersøgelser inddrages i det samlede risikobillede
 3. Der gennemføres effektmålinger på gennemførte kontroller
 4. Optimering af segmentstrategier
 5. Øget fokus på svigkoncepter, herunder internationalt samarbejde
 6. Udarbejdelse af et tværgående risikobillede på momsområdet

Udbygning af finansiel afrapportering

 1. Rapporteringsmodel for levering af aktuel, præcis og handlingsorienteret finansiel ledelsesrapportering på momsområdet